▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

ПОКАНА

 

           На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА на 24.11.2020 год. /вторник/ в заседателната зала ет.2, свиквам заседание на постоянните комисии към Общински съвет – Главиница:

                       - Постоянна комисия по бюджет и финанси – 14:00 часа;

                       - Постоянна комисия по стопанските дейности, екология и транспорт – 14:00 часа;

                       - Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 14:00 часа;

                       - Постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 14:00 часа;

                       - Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 14:00 часа.

          На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 26.11.2020 год. /четвъртък/ от 14:00 часа, свиквам редовно заседание на Общински съвет – гр. Главиница в заседателната зала ет.2 на Общински съвет при следния проекто – дневен ред:

     1. Разглеждане на докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020 год.

Приложение №1

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

      2. Разглеждане на докладна записка относно: Кандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

       3. Разглеждане на докладна записка относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

        4. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Ст. Караджа, община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

          5. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на общински поземлен имот в землището на с. Падина, община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

            6. Разглеждане на докладна записка относно: Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Осен, с. Сокол и гр. Главиница, община Главиница.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

            7. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за стоматологични услуги.

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

         8. Разглеждане на докладна записка относно: Отдаване под наем на общински имоти с НТП - "полски пътища" в землищата на община Главиница за стопанската 2020-2021 година.

Приложение №1

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

             

Допълнителни докладни записки:

           9. Разглеждане на докладна записка относноАдминистриране на открито производство по ликвидация на "ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 14.08.2020 г.

Внася: адв. Венцислав Маринов

Ликвидатор на „Общински превози“ ЕООД

          10. Разглеждане на докладна записка относноОтчитане и приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2020 година, като част от договора с Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК).

Внася: Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

              11. Разни

 

 

Председател на  Общински съвет  - Месут Алиш

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.