▌Общинска администрация

Телефони

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Телефонен код на Главиница - 08636

Вътрешен №

Телефон

Община Главиница

------

20 40 , 22 84

Общ. Съвет - Председател

225

22 69

Заместник кмет на община – Стопански дейности

124

 

Заместник кмет на община – Образование и социални дейности

126

 

Заместник кмет на община – Финанси

116

 

Oбщина Главиница

 

21 54

Вътрешен одитор

------

------

ССИ и Гражданска защита 130  

Секретар на МКБППМН

223

 

Технически сътрудник "Общински съвет"

226

22 69

     

Дирекция „Финансово и административно обслужване”

Обща администрация

Директор

------

------

Отдел „Счетоводство и финанси”

Главен счетоводител

115

20 35

Главен специалист „Бюджет”

106

20 35

Старши счетоводител

109

20 35

Старши спец. „Касиер”

119

------

Ст. спец. „Човеши ресурси”

104

------

Отдел „Гражданска регистрация, административно и техническо обслужване" – ГРАТО

Главен експерт „ГРАО“

114

20 68

Главен специалист "ГРАО"

123

----

Старши специалист "АОН"

114

20 68

Главен специалист "Канцелария на Кмета"

0

20 40, 22 54

Главен специалист "Деловодство"

120

21 19

Отдел „Местни данъци и такси”

Старши експерт „Приходи”

------

21 52

Младши експерт „Приходи“

121

21 52

Младши експерт „Касиер-събирач”

121

21 52

     

Дирекция „Стопанско управление”

Директор

103

------

Отдел „Управление и стопанисване на общински гори”

Началник отдел

219

-----

Главен специалист "Горски надзирател"

219

-----

Главен специалист "Пожаронаблюдател"

219

-----

Главен специалист „Охрана на пунктове“

219

-----

Отдел „Общинска собственост”

Главен специалист "Управление на имоти"

221

21 28

Старши специалист "Приходи от общ. собственост"

221

21 28

Старши инспектор "Еколог"

105

------

Главен специалист „Актуване на имоти“

221

21 28

Отдел „Устройство на територията”

Главен експерт „УТ“

111

------

Старши специалисти „Техник”

218

------

Отдел „Хуманитарни дейности”

Началник отдел

129

------

Главен специалист "Образование, младежки дейности и спорт"

108

------

Старши специалист "Култура и образование"

223

------

Старши специалист "Социални дейности"

108

------

Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти”

Юрисконсулт

222

------

Старши специалист „Обществени поръчки“

105

------

Старши специалист „Програми за заетост“

223

 

                                  

Други служители към администрацията

Началник отдел “Военен отдел”

130

-----

Координатор на проект „Патронажна грижа“

127

-----

 

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.