▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №4/29.01.2020 ГОДИНА
  
По точка първа от дневния ред – Годишен отчет за 2019 год. за изпълнение на Програмата за управление на общината за срока на мандата 2016-2019 г.
 
РЕШЕНИЕ №26
На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
  Приема Годишния отчет за 2019 година на Кмета на община Главиница за изпълнение на Програмата за управление на общината за срока на мандата 2016-2019 год., съгласно Приложение №1, която е неразделна част от решението.
 
По точка втора от дневния редПриемане на Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 год.
 
РЕШЕНИЕ №27
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.24 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от ЗОС и чл.4, ал.4 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
По точка трета от дневния редПриемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Главиница за периода 2019-2023 год.
 
РЕШЕНИЕ №28
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС, чл.3 и чл.4, ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
По точка четвърта от дневния редПриемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2020 г.
 
РЕШЕНИЕ №29
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
По точка пета от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет - гр. Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №30
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от ЗОС, чл.7,ал.2, чл.26 от ЗНА, чл.76,ал.3, чл.77, чл.78, ал.3 и във връзка с чл.79  от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
§1. Изменя чл.22, ал.1, както следва:
Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения за безвъзмездно ползване - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии
§2. Изменя чл.22, ал.6, както следва:
Договорите по предходната алинея се сключват за срок в зависимост от мандата на Народното събрание.
§3. Създава нова ал.7 към чл.22, както следва:
Договорът с политическа партия се прекратява, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл.32, ал.3 от Закона за политическите партии.
§4. Създава нова ал.8 към чл.22, както следва:
Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на Общината, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
§5. Създава нова ал.4 към чл.35, както следва:
Негодни вещи се бракуват със заповед на кмета на Общината въз основа на протокол на назначена от него комисия. След бракуването на вещите, частите или възлите от тях, се предават за унищожаване.
§6. Изменя чл.53, ал.1, както следва:
Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват в поне един местен вестник, публикуват се на интернет страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие.
§7. Изменя чл.54, ал.1, както следва:
Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:
    т.2. - един кандидат
§8. Параграф 5 Измененията и допълненията са приети с решение №30 на Общински съвет от протокол №4/29.01.2020 г. и влизат в сила от датата на приемането им.
 
По точка шеста от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №31
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от ЗМДТ , чл.76 ал.3 и чл.79 от АПК, чл.26 ал.4 от ЗНА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
         §1. Изменя чл.23, както следва:
            Родителите или настойниците на деца посещаващи детска градина в община Главиница не заплащат месечна такса.
         §2. Отменя Чл.24
         §3. Отменя Чл.25
         §4. Отменя Чл.26    
         §5. Отменя Чл.27
         §6. Отменя Чл.28
          §7. Отменя Чл.29
          §8. Отменя Чл.30
          §9. Отменя Чл.31
          §10. Отменя Чл.32
          §11. Изменя Чл.37(1) т.2, както следва:

2. Издаване на  удостоверение за раждане – дубликат

ЗГР-чл.88,ал.1,т.1 във вр.с чл.40,ал.1,изр.трето,ЗМДТ-чл.110, ал.1,т.4

7,00 лв.

            §12. Изменя Чл.37 (1) т.4, както следва:

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

ЗГР- чл.88,ал.1,т.2, във вр.с чл.40,ал.1, изр. трето, ЗМДТ-чл.110, ал.1,т.4

7,00 лв.

             §13. Изменя Чл.37 (1) т.6, както следва:

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път 

ЗГР- чл.88,ал.1,т.3, във вр.с чл.40,ал.1, изр. трето, ЗМДТ-чл.110, ал.1,т.4

7,00 лв.

               §14. Изменя Чл.37 (1) т.7, както следва:

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние  

ЗГР- чл.88,ал.4 и чл.24, ал.1, ЗМДТ-чл.110, ал.1,т.3

7,00 лв.

                §15. Изменя Чл.37 (1) т.8, както следва:

8. Издаване на удостоверение за наследници

– за първите две страници

- за всяка следваща страница 

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106,ал.1,т.1, във вр.с чл.5,

т.2.ЗМДТ-чл.110,

ал.1.Наредба № РД02-20-6

/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.9-12.

7,00 лв.

по 2,00 лв.

                §16. Изменя Чл.37 (1) т.9, както следва:

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106,ал.1,т.1, във вр.с чл.5,

т.4.ЗМДТ-чл.110,ал.1.т.6.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.13.

7,00 лв.

                 §17. Изменя Чл.37 (1) т.12, както следва:

12. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

ЗГР- чл.106,ал.1,т.1, във вр.с чл.3,ал.2,т.2.ЗМДТ-чл.110,ал.1.т.12.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.19.

7,00 лв.

                  §18. Изменя Чл.37 (1) т.13, както следва:

13. Издаване на удостоверение за съпруг/а и  родствени връзки 

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106,ал.1,т.1, във вр.с чл.5,

т.2.ЗМДТ-чл.110,ал.1.т.7.

Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.15.

7,00 лв.

                  §19. Изменя Чл.37 (1) т.16, както следва:

16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

ЗГР-чл.95и чл.98 във вр.с чл.5,т.3,чл.106,ал.1,т.1.ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.8. 1.Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.22,чл.24.

7,00 лв.

                 §20. Изменя Чл.37 (1) т.17, както следва:

17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес 

ЗГР-чл.96и чл.99 във вр.с чл.5,т.3,чл.106,ал.1,т.1.ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.8. 1.Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.23,чл.25.

7,00 лв.

                §21. Изменя Чл.37 (1) т.28, както следва:

28. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

ЗГР-чл.24,ал.1,във вр.с Закона за семейни помощи за деца-чл.6,

ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.12

7,00 лв.

              §22. Изменя Чл.37 (1) т.29, както следва:

29. Издаване на удостоверение за правно ограничение

ЗГР-чл.24,ал.1,чл.110, ал.1,т.12 от ЗМДТ.Наредба №РД-07-7 на Мин.на труда и соц.политика, Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.17

7,00 лв.

              §23.Изменя Чл.37 (1) т.30, както следва:

30. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

ЗГР-чл.95и чл.98 във вр.с чл.5,т.3,чл.106,ал.1,т.1.ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.8. 1.Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на рег.-чл.22,чл.24.

7,00 лв.

              §24.Изменя Чл.37 (1) т.31, както следва:

31. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

ЗГР-чл.96 и чл.99 във вр.с чл.5,т.3,чл.106,ал.1,т.1.ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.8. 1.Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.23,чл.25.

7,00 лв.

               §25.Изменя Чл.37 (1) т.32, както следва:

32. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/съпруга и деца 

ЗГР - чл.24, ал.1 и чл.106,ал.1,т.1, във вр.с чл.5,т.4.ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.12.Наредба № РД02-20-6/24.04.12г за изд. на у-ния въз осн. на регистъра-чл.14.

7,00 лв.

                §26. Създава, нова т.34, към ал.1, чл.37, както следва:

34. Издаване на многоезично стандартно удостоверение 

Чл. 11 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 в сила от 16.02.2019г.

7,00 лв.

                 §27.Отменя т.10 от РАЗДЕЛ I на ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Вид услуга

Мярка

Цена в лв.

без ДДС

1.

Превоз с колесен трактор

лв./час

35,00

3.

 Услуги с комбиниран багер – товарач:

-          за вътрешни услуги

-          за външни услуги

лв./час

лв./час

55,00

55,00

9.

Транспортни услуги

-                        - за погребение в гр. Главиница

-                        - за погребение извън гр. Главиница

лв./бр.

Безплатно

17.

ГАЗ-53 - Песъкар 

лв./км

28,00

              §28. Изменя ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, както следва:
              §29. Създава, нова т.26 РАЗДЕЛ I, ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, както следва:

26.

Рязане на асфалт   

лв./час

30,00

               §30. Създава, нова т.27 РАЗДЕЛ I, ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, както следва:

27.

Трамбовка 

лв./час

30,00

               §31. Създава, нова т.28 РАЗДЕЛ I, ГЛАВА ЧЕТВЪРТА, както следва:

28.

Ел. услуги 

лв./час

50,00

                §32. чл.53 Общинският съвет определя следните услуги и цени за тях: се включва в ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
                §33. Раздел I Услуги предоставяни от Общинско предприятие „Общински имоти и комунална дейност”, става:
                     чл.53, ал.1 Общинският съвет определя следните услуги и цени предоставяни от Общинско предприятие „Общински имоти и комунална дейност”.
                §34. Създава нов чл.53, ал.2 Услугите на Общинското предприятие „Общински имоти и комунална дейност” предоставени на детски градини и училища на територията на Община Главиница не се заплащат.
                §35. Раздел II Услуги предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Главиница, става:
                       чл.53, ал.3 Общинският съвет определя и следните услуги и цени предоставяни от Домашен социален патронаж гр. Главиница.
                §36. Добавя параграф 9 Измененията и допълненията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №31 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.
 
По точка седма от дневния редИзменение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне размера на местните данъци.
 
РЕШЕНИЕ №32
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.7, ал.2, чл.26, ал.2, чл.28 от ЗНА, чл.76, ал.3, чл.78, ал.3 и чл.79 и във връзка с чл.77 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
       §1. Отменя чл.58, ал.4
       §2. Отменя чл.58, ал.5
Добавя към параграф 7 Измененията са приети с решение №32на Общински съвет от протокол №4/29.01.2020 г. и Наредбата в тази си част влиза в сила от 05.04.2012 г.
 
 По точка осма от дневния редПромяна на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Сокол.
 
РЕШЕНИЕ №33
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.1, т.1, ал.3, т.1 и т.2 от ППЗСП, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Променя капацитета на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” с. Сокол ул. „Д.Благоев” №61а, общ. Главиница, обл. Силистра, като делегирана държавна дейност с натурални и стойностни показатели:
  • Капацитет 30 места
  • Стандарт за издръжка - съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет Република България;
  • Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността Общински съвет – гр. Главиница утвърждава обща численост на персонала 9 щатни бройки.
  2. Възлага на кмета на Община Главиница да изпрати решението на Общински съвет  гр.Главиница до Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Тутракан и Регионална дирекция ”Социално подпомагане” гр.Силистра за изготвяне на предложение  до Изпълнителния директор на Агенция за Социално Подпомагане съгласно чл.36в, ал.3, т.1 от ППЗСП.
   3. Точка 1 от настоящото решение влиза в сила със Заповедта на Изпълнителния директор на Агенция за Социално Подпомагане гр.София за промяна капацитета на социалната услуга.
 
По точка девета от дневния редДаване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на СУ ”Васил Левски” гр.Главиница  при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 
РЕШЕНИЕ №34 изменено и допълнено с Решение №49/10.03.2020 год.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Дава съгласие Община Главиница да е партньор на СУ ”Васил Левски” гр.Главиница по проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
   2. Възлага на кмета на Община Главиница да подпише споразумение  между  „КАНДИДАТ И ПАРТНЬОР” /Приложение VI / от условията за кандидатстване по проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 
По точка десета от дневния ред – Даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на ДГ ”Св. св.Кирил и Методий” гр.Главиница при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 
РЕШЕНИЕ №35 изменено и допълнено с Решение №50/10.03.2020 год.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
  1. Дава съгласие Община Главиница да е партньор на ДГ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Главиница по проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
    2. Възлага на кмета на Община Главиница да подпише споразумение между   кандидат  и партньор /Приложение VI/ от условията за кандидатстване по проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 
По точка единадесета от дневния ред – Определяне на делегат и заместник-делегат от Община Главиница за участие в отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „Толерантност”.
 
РЕШЕНИЕ №36
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 от Устава на сдружение „Толерантност”, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
     1. Определя Неждет ***** Ниази – Кмет на община Главиница, за делегат /представител/ в Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.
    2. Определя Месут ***** Алиш – Председател на Общински съвет гр. Главиница за заместник – делегат /представител/ в Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.
 
По точка дванадесета от дневния редРазни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:      /п/                                                              Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.