▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №50/28.02.2023 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от Община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи”.
 
РЕШЕНИЕ №374
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА ,чл. 76 ал. 3 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
 1. Изменя чл.3 ал.4, като текста „2000,00“ става „4000,00“.
 2. Изменя текста чл.4, ал.1, т.1 става „Имат постоянен адрес на територията на Община Главиница към датата на подаване на заявление — декларация по чл. 6 за отпускане на стипендия“
 3. Изменя чл.1, ал.1 от Приложение №4 „Договор за придобиване на квалификация“ , като текста „2000,00“ става „4000,00“.
 4. Изменя чл.1, ал.4 от Приложение №4 „Договор за придобиване на квалификация“ , като текста „5“ става „4“.
 5. Изменя чл.2, ал.1 от Приложение №4 „Договор за придобиване на квалификация“ , като текста „2000,00 става „4000,00“.
 6. Изменя чл.5, ал.2 от Приложение №4 „Договор за придобиване на квалификация“ , като текста „5“ става „4“.
 7. Създава нов чл.23 с текст „Измененията и допълненията по настоящите Правила са приети с Решение №374 от Протокол №50 от 28.02.2023 год. на Общински съвет на Община Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.
 8. Възлага на Кмета на Община Главиница да извърши последващи действия, свързани с изпълнението на настоящите изменения и допълнения на Правилата за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от Община Главиница, обучаващи се в професионални направления „Медицина“ и „Здравни грижи”.
 
 
По точка втора от дневния ред Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Главиница /2023-2024/.
  
РЕШЕНИЕ №375
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.197, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от Община Главиница (2023-2024).
2. За изпълнение на стратегията по т.1 възлага на Кмета на Общината ежегодно до 30 април да предлага на Общински съвет – Главиница, приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, след съгласуване на същия с Регионално управление на образованието – Силистра.
 
 
По точка трета от дневния редОпределяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2023-2024 стопанска година.
 
РЕШЕНИЕ №376
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл. 37и,ал.3 и чл.37о,ал.4 т.1,т.2 ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал. 1 АПК,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
1.  Приема годишен план за паша за стопанската 2023 - 2024 г., явяваща се четвърта година от пет годишния перспективен експлоатационен план за паша в общинските пасища - Приложение №1 .
2. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №2 ), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение 3).
3. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 10 дка независимо от категорията на имотите.
4.Предоставените за индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница (Приложение №2 ) да бъдат добавени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост на община Главиница за 2023 година -  за отдаване под наем или аренда.
5. Определя годишна наемна цена на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в размер на 12 лв. (дванадесет лева).
6. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2023/2024 г.
7. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изискването на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, произтичащи от горните процедури ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
Приложения:
Приложение  № 1  -  Годишен план за паша за стопанската 2023 - 2024 г.
Приложение № 2 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
Приложение № 3 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо ползване.
Приложение № 4 - Пазарна оценка от лицензиран оценител за наемна цена на декар за ползване на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2023 - 2024 г.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Даване на съгласие за разделяне на поземлен имоти с начин на трайно ползване „Пасище“, „Изоставено трайно насаждение“, „Гори и храсти в земеделска земя“ и „Деградирала орна земя“ – частна и публична общинска собственост от общинския поземлен фонд.
 
 
РЕШЕНИЕ №377
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
 1. Дава съгласие поземлени имоти с идентификатори :

Характер

Населено място

Местност

Категория

Имот №

НТП

Площ

кв. м

1

Частна

гр. Главиница

З-ще на гр. Главиница

III

15031.37.103

Изоставане трайно насаждение

386002

2

Публична

гр. Главиница

З-ще на гр. Главиница

IV

15031.37.304

Пасище

62606

3

Частна

гр. Главиница

З-ще на гр. Главиница

III

15031.4.104

Деградирала орна земя

14036

4

Публична

с. Ст. Караджа

Крушево

V

69184.4.1

Пасище

99826

5

Публична

с. Ст. Караджа

Големия блок

VI

69184.99.8

Пасище

37849

6

Публична

с. Зарица

Йол Бою

V

31406.1.9

Пасище

563508

7

Публична

с. Бащино

Мера

VI

03017.40.214

Пасище

31159

8

Частна

с. Бащино

Гора

VI

03017.50.210

Гори и храсти в земеделска земя

59970

9

Публична

с. Осен

Кулаците

V

54078.22.8

Пасище

167126

10

Публична

с. Осен

Момина Душа

V

54078.6.27

Пасище

11242

 да бъдат разделени съгласно приложените проекти за делба изготвени от правоспособен геодезист, като в резултат от разделянето да се обособят следните новообразувани поземлени имоти:

1

Населено   място

Имот №

Новообразувани поземлени имоти №

Проектна площ в кв. м

Проектен НТП

2

                                                        

   гр. Главиница

               

15031.37.103

15031.37.321

4673

Изоставено трайно насаждение

15031.37.322

357531

Изоставено трайно насаждение

15031.37.323

3024

Изоставено трайно насаждение

15031.37.324

11619

Изоставено трайно насаждение

15031.37.327

9154

Изоставено трайно насаждение

3

гр. Главиница

               15031.37.304

15031.37.325

8503

Пасище

15031.37.326

54103

Пасище

4

 гр. Главиница

             

             15031.4.104

15031.4.124

10512

Деградирала орта земя

15031.4.125

3523

Деградирала орта земя

5

с. Ст. Караджа

                  69184.4.1

69184.4.20

54007

Пасище

69184.4.21

45819

Пасище

6

с. Ст. Караджа

               

69184.99.8

69184.99.8

23522

Пасище

69184.99.8

14327

Пасище

7

с. Зарица

               31406.1.9

31406.1.40

525410

Пасище

31406.1.41

38098

Пасище

8

с. Бащино

03017.40.214

03017.40.302

26375

Пасище

03017.40.303

4784

Пасище

9

с. Осен

54078.22.8

54078.22.21

26614

Пасище

54078.22.22

12111

Пасище

54078.22.23

3011

Пасище

54078.22.24

11241

Пасище

54078.22.25

87336

Пасище

54078.22.26

26813

Пасище

10

с. Осен

54078.6.27

54078.6.119

3764

Пасище

54078.6.120

7477

Пасище

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите фактически и правни действия след влизането в сила на заповедта на Изпълнителния директор на АГКК за отразяване изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри касаещи разделянето на имотите.
 
 
По точка пета от дневния редПрекратяването на съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинското собственост.
 
РЕШЕНИЕ №378
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинското собственост и чл.43, ал.1, т.2, ал.3 и чл.44, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на частта на общината, представляваща 806/1086 (осемстотин и шест от хиляда осемдесет и шест) кв. м идеални части от триетажна масивна сграда със застроена площ от 246 (двеста четиридесет и шест) кв. м и разгърната застроена площ от 1086 (хиляда осемдесет и шест) кв. м, построена върху поземлен имот с кадастрален № 422 (четиристотин двадесет и втори), кв. 34 (тридесет и четвърти) – общинска собственост, съгласно плана за регулация на с. Зафирово (предмет на АОС № 4763 от 13.10.2022 г.), на Айхан Тахир Идриз, жител на с. Суходол.
2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител в размер на 26 300,00 (двадесет и шест хиляди и триста) лв. без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Главиница да извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на горното Решение.
 
 
По точка шеста от дневния редУчредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда – публична общинска собственост на  Читалище “ СВЕТЛИНА – 1956 г.”, с. Звенимир.
 
РЕШЕНИЕ №379
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост във връзка с §4 ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
           
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на 5 (пет) броя помещения от ет. 1 (първи), представляващи – библиотека, читалня, киносалон , сцена и гримьорна  с обща  застроена площ от 215 (двеста и петнадесет) кв. м, част от двуетажна масивна сграда (публична общинска собственост) със застроена площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв. м, построена върху УПИ I-133, кв.6 с. Звенимир предмет на АОС № 176 от 27.02.2001 г., за срок от 10 години на Читалище “ СВЕТЛИНА – 1956 г. ”, с. Звенимир.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване по т.1 от настоящето решение.
 
 
По точка седма от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Общински имот, представляващ сграда в регулационните граници на с. Зафирово, Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №380
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34, ал.1, т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие да се продаде следният недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

И м о т

Триетажна масивна сграда с разгърната застроена площ от 953,28 кв. м, построена в Урегулиран поземлен имот III-общ. в кв.27 по регулационния план на с. Зафирово, скица №348 от 02.08.2022 г., актуван с АОС № 4764 от 20.10.2022г.

2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Триетажна масивна сграда с разгърната застроена площ от 953, 28 кв. м, построена в Урегулиран поземлен имот III-общ. в кв. 27 по регулационния план на с. Зафирово, скица № 348 от 02.08.2022 г., актуван с АОС № 4764 от 20.10.2022г.

33 100,00

 3.Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
 
 
По точка осма от дневния редОдобряване и допълване на Годишен план за ползване на дървесина за 2023 година.
 
РЕШЕНИЕ №381
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл.7, ал 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
     1. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии за календарната 2023 г., включващ следните подотдели:

I. Главни сечи

1. Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вър-ши (м3)

1

36-х

М.Преславец

9,7

др.шир.

280

217

4

10

2

169

32

Общо:

9,7

280

217

4

10

2

169

32

2. Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вър-шина (м3)

2

45-в

Богданци

3,0

акация

200

170

0

50

10

100

10

3

46-д

Богданци

5,6

акация

960

816

0

240

48

480

48

4

47-б

Богданци

6,8

акация

640

544

0

160

32

320

32

5

47-д

Богданци

5,3

акация

430

366

2

107

21

215

21

6

47-е

Богданци

15,5

акация

890

757

2

222

44

445

44

7

47-ж

Богданци

4,0

акация

230

196

2

57

11

115

11

8

47-м

Богданци

2,7

акация

230

196

2

57

11

115

11

9

49-д

Богданци

2,9

акация

320

272

0

80

16

160

16

10

49-з

Богданци

3,4

акация

430

366

2

107

21

215

21

11

50-а

Богданци

18,1

акация

1810

1539

2

452

90

905

90

12

116-к

Черногор

4,1

акация

430

366

2

107

21

215

21

Общо:

71,4

6570

5588

14

1639

325

3285

325

 

II. Отгледни сечи

13

39-н

Зафирово

14,3

др.шир.

520

457

13

81

9

345

9

Общо:

14,3

520

457

13

81

9

345

9

ВСИЧКО:

95,4

7370

6262

31

1730

336

3799

366

2. Допълва годишния план за ползване на дървесина през 2023 г. със следните подотдели:
 
Главни сечи

1. Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

От-пад (м3)

1

31-и

М.Преславец

1,9

др.шир.

60

54

1

1

0

52

0

2

117-и

Черногор

3,0

др.шир.

40

35

1

0

0

34

0

Общо:

4,9

100

89

2

1

0

86

0

 

2. Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

От-пад (м3)

3

37-м

Коларово

0,3

акация

30

20

0

0

0

20

10

4

48-е

Богданци

3,0

акация

50

45

0

2

1

42

5

Общо:

3,3

80

65

0

2

1

62

15

ВСИЧКО:

8,2

180

154

2

3

1

148

15

  3. В случай, че някои от подотделите в одобрения годишен план за ползване на дървесина  от  горските територии на община Главиница за 2023 г.  не се усвоят, то ползването им да се прехвърли за 2024 г. 
 
 
По точка девета от дневния редРазрешение за изработване на ПУП – ПЗ за УПИ I -115 в кв.23 по плана на с.Сокол, общ.Главиница- публична общинска собственост
  
РЕШЕНИЕ №382
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ -  план за застрояване /ПЗ/ на УПИ I-115 в кв.23 по плана за регулация на с.Сокол, общ.Главиница – публична общинска собственост.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ПЗ, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
  
По точка десета от дневния ред - Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ и застрояване на УПИ - I – 29, кв.5 по плана за регулация на с.Звенимир, общ.Главиница – публична общинска собственост и промяна предназначението му от „За детска градина“ в „За социални дейности“ с площ от 2425 кв.м.
 
РЕШЕНИЕ №383
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 1 от 25.01.2023 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ и застрояване на УПИ - I – 29, кв.5 по плана за регулация на с.Звенимир, общ.Главиница – публична общинска собственост и промяна предназначението му от „За детска градина“ в „За социални дейности“ с площ от 2425 кв. м.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в “Държавен вестник“.
    
 
 По точка единадесета от дневния ред – Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация и план за регулация в съответствие с приложените на място и заснети материализирани граници, прилежащите улици и обособяване на нови имоти от ПИ 81075.4.501 по КК и КР на с.Черногор, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №384
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 1 от 25.01.2023 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация и план за регулация в съответствие с приложените на място и заснети материализирани граници, прилежащите улици и обособяване на нови имоти от ПИ  81075.4.501 по КК и КР на с.Черногор, общ.Главиница.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в “ Държавен вестник“.
    
По точка дванадесета от дневния ред - Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.