▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №49/13.02.2023 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция
 
РЕШЕНИЕ №373
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Дава съгласие да се отпусне финансова помощ в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева за подпомагане семействата на пострадалите от земетресението на 06.02.2023г. в Република Турция. Средствата да се предоставят по дарителска сметка на:

Търговска Банка "Д" 
IBAN: BG96 DEMI 9240 5000 3094 48
BIC: DEMIBGSF
Финансовия ресурс да се планува в дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“, §§ 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“.

2. Задължава Кмета на Община Главиница да извърши всички правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение.

3. Предвид форсмажорните обстоятелства и настъпилите събития от извънреден характер, необходимостта от извършването на действия в условията на спешност и неотложност, касаещо живота и здравето на пострадали граждани, и на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет гр. Главиница допуска предварително изпълнение на Решението.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:            /п/                                                                                                    Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                                 /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.