▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №48/27.01.2023 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на Годишен отчет за състоянието на Общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2022 год.
РЕШЕНИЕ №367
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.66 а от ЗОС и чл.4, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и резпореждане с общинско имущество при Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:                 
Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Главиница за  2022 г.
 
По точка втора от дневния ред Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за 2023 г.
  
РЕШЕНИЕ №368
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост и чл.4, ал.3 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
Приема  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост  на община Главиница за 2023 г.
 
По точка трета от дневния редОтчет за 2022 год. на Кмета на Община Главиница за изпълнението на Програма за управление на Община Главиница за срока на мандата 2019-2023 г.
 
РЕШЕНИЕ №369
На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
Приема отчет за 2022 год. на Кмета на Община Главиница за изпълнението на Програмата за управление на Община Главиница за срока на мантат 2019 – 2023 год., съгласно Приложение №1.
 
По точка четвърта от дневния редГодишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда“ и „Програма за управление на отпадъците“ на Община Главиница за 2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №370
На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда“ и „Програмата за управление на отпадъците“ на Община Главиница за 2022 г.
 
По точка пета от дневния ред Приемане на Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Главиница за 2022 г.
РЕШЕНИЕ №371
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Приема Годишен доклад за дейността на МКБППМН при Община Главиница за 2022год.
 
По точка шеста от дневния ред – Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба и утвърждаване на пазарна цена на общински поземлен имот в землището на с. Листец.
 
РЕШЕНИЕ №372
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал.4, т.2  от Закона за общинската собственост, по аналогия с чл.17, ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.34 ,ал.1, т. 9 и чл.40, ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Гюнай ***** Реджеб за продажба на част от общински поземлен имот с идентификатор 43894.17.3 (четиридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и четири, точка, седемнадесет, точка, три) по кадастралната карта на с. Листец, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящ се в местността „Стопански двор”, с площ около 855 (осемстотин петдесет и пет) кв. м, която да се обедини със собствените му поземлени имоти с идентификатори 43894.17.2 и 43894.17.8, с начин на трайно ползване „За стопански двор”, на цена от 2, 15 (два лева и 15 ст.) лв. без ДДС за кв. м.
2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на подробния устройствен план на територията, частта от поземлен имот с идентификатор 43894.17.3, придадена към поземлени имоти с идентификатори 43894.17.2 и 43894.17.8, сменя характера си от публична общинска в частна общинска собственост.
 
 
По точка седма от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:           /п/                                                Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.