▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №45/28.10.2022 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков заем от финансова/кредитна институция от Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №334
На основание чл.21, ал.1, т.10 при спазване правилата на  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 т.2, чл.4 т.1 и т.8, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.17а от Закона за общинския дълг, чл.32 и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
      I. Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен дълг, чрез банков заем за:
           А) Инвестиционен кредит за:
                - съфинансиране на проекти по ЕСФ и ПРСР;
                - основни и текущи ремонти на сгради и улици в община Главиница;
                - възстановяване на разходи за текущи ремонти;
           Б) Непредвидени текущи разходи, изплатени от собствени приходи при следните условия:
         1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност – 2 000000 (два милиона ) лева;
         2. Валута на дълга – български лева;
         3. Вид на дълга, съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг– дълг, поет с договор за общински заем;
         4. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината, обща изравнителна субсидия и субсидия за капиталови разходи, в частта за инвестиционен кредит;
          5. Начин за обезпечаване – Ocoбeн зaлoг нa настоящи и бъдeщи пapични взeмaния , представляващи собствени приходи на Община Главиница пo чл. 45, aл.1, т.1 от ЗПФ и обща изравнителна субсидия по чл. 54, aл.1 oт Зaĸoнa зa пyбличнитe финaнcи, и залог на вземанията по банковата сметка, по която постъпват горепосочените приходи.
          6. Условия на погасяване:
              6.1. Срок на погасяване: до 144 месеца (12г) от датата на договора за кредит;
              6.2. Възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такси и комисионни;
          7. Индикативен гратисен период /включително срок за усвояване на кредита:
                 - до 12 месеца от датата на договора за кредит;
          8. Размери на плащанията по кредита:
               8.1. Максимален лихвен процент – формиран от пазарен лихвен индекс плюс надбавка, като лихвения процент към датата на договора за кредит не може да бъде повече от 3.5%;
               8.2. Без такси за предсрочно погасяване;
               8.3. Годишна такса за управление на кредита – до 1% от размера на дълга;
               8.4. Такса ангажимент – до 0,5%.
               8.5. Такса разглеждане на искане за кредит – до 0,5% от размера кредита п от. 1.
       II. Възлага на Кмета на Община Главиница:
             - да проведе процедура за избор на кредитна институция въз основа на приета Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение №416 от протокол № 51/ 12.12. 2018г.
              - да подпише договорите за кредит и залог, с избраната кредитна институция;
              - да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

       III. Дава съгласие на Кмета на общината при необходимост да пренасочва средства от един обект към друг обект, съгласно Приложение №1

       IV. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг, съгласно Приложение №2

 
По точка втора от дневния ред Изменение на т.4 от Решение №266 от Протокол №38/29.04.2022 г., на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра.
 
РЕШЕНИЕ №335
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39 от ЗПФ и чл.34 ал.3 т.5 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
      Изменя т.14 от Решение №266 от протокол №38/29.04.2022г. на Общински съвет гр. Главиница, област Силистра като определя актуализираните лимити за 2022г., както следва: 
  • Максимален размер на новия общински дълг за 2022г. в размер на 3 841 306лв.
  • Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2022г. в размер на 0лв.
  • Максимален размер на общинския дълг към края на 2022г. в размер на 4 147 900лв., съгласно Приложение № 12 (актуално).
 
По точка трета от дневния редОпределяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Главиница от 01.08.2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №336
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38 ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:       
 

      1. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на Община Главиница в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, считано от 01.08.2022г.

      2. Определя основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.08.2022г, както следва:

      -    Кмет на кметство с. Зафирово

1 470лева

      -    Кмет на кметство с. Ножарево

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Листец

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Зебил

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Звенимир

1 380лева

      -    Кмет на кметство с. Зарица

1 220лева

      -    Кмет на кметство с. Суходол

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Стефан Караджа

1 325лева

      -    Кмет на кметство с. Калугерене

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Черногор

1 315лева

      -    Кмет на кметство с. Дичево

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Богданци

1 400лева

      -    Кмет на кметство с. Вълкан

1 220лева

      -    Кмет на кметство с. Коларово

1 220лева

      -    Кмет на кметство с. Падина

1 220лева

      -    Кмет на кметство с. Сокол

1 220лева

      -    Кмет на кметство с. Долно Ряхово

1 220лева

       3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет.

 
По точка четвърта от дневния ред Кандидатстване на Община Главиница по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансинара от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 с проектно предложение „Грижа в дома в Община Главиница“.
 
РЕШЕНИЕ №337
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
           

     1. Дава съгласие община Главиница да подаде проектно предложение "Грижа в дома в община Главиница" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

     2. Възлага на Кмета на община Главиница да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проектно предложение .

 
По точка пета от дневния редДаване на съгласие за кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение по целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд", финансирана от Фонд "Социална закрила" по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане.
 
РЕШЕНИЕ №338
На основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.60, ал.1 от АПК, и съгласно Условията за кандидатстване по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
     1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства и изпълнява проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2, от Закона за социално подпомагане.
       2. Дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на минимум 10% от общия бюджет на проектното предложение.
    3. Дава съгласие Община Главиница да заплати цялата сума при доставката на автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от Фонд „Социална закрила“ бъде възстановена след приемане на извършените дейности.
    4. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от АПК за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 
По точка шеста от дневния редНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №339
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изискванията на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:   
 
 
По точка седма от дневния ред – Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията та община Главиница.
РЕШЕНИЕ №340
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 3 и 4 от Закона за защита на животните и във връзка с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
      1. Отменя Програма за овладяване популациите на безстопанствените кучета в Община Главиница, приета с Решение № 273 от 10.06.2010 г.
   2. Приема Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Главиница, съгласно Приложение №1.
 
По точка осма от дневния редРазрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –  парцеларен план и план схема на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец N3 до Помпена станция- с. Звенимир, общ Главиница“.
  
РЕШЕНИЕ №341
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
      1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема на  техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи между селата Звенимир и Зарица и довеждащ водопровод и ел. кабел от Тръбен кладенец N3 до Помпена станция- с. Звенимир, общ Главиница“.
      2. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема на  техническата инфраструктура, подробно описан в т.1 от решението.
         3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
          4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи  на оспорване.
 
 
По точка девета от дневния ред - Одобряване на допълнителни средства за финансиране на обедното хранене на учениците от I до VII, обучаващи се в Обединено училище „Иван Вазов“ с. Зафирово
 
 
РЕШЕНИЕ №342
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.44 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Дава съгласие да се финансира обедното хранене на учениците от I до VII клас, обучаващи се в Обединено училище „Иван Вазов“ с. Зафирово до края на календарната 2022г. в размер на 11 750лв.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

  • Увеличава разходен §§10 – 11 „Храна“, в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – дофинансиране    + 11 750,00 лв.
  • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, в  дейност 998 „Резерв“                                                              - 11 750,00 лв.
 
 
По точка десета от дневния ред Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“ по процедура № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.
РЕШЕНИЕ №343
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
    1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“ по процедура № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. в рамките на допустимия бюджет.
   2. Потвърждава, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на плана за интегрирано развитие на Община Главиница и по-конкретно на:
      Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с възможност за привличане на инвестиции в местната икономика и съхраняване на уникалната природна среда
      Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура
      Специфична цел 3.1.3. Повишаване на енергийната ефективност в община Главиница
 
  

По точка единадесета от дневния ред - Кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., с проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Главиница“ по процедура № BG06RDNP001-7.0017 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ №344

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

     1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Главиница“ по процедура № BG06RDNP001-7.0017 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. в рамките на допустимия бюджет.

     2. Потвърждава, че дейностите включени в проекта, съответстват на приоритетите на плана за интегрирано развитие на Община Главиница и по-конкретно на:

           Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с възможност за привличане на инвестиции в местната икономика и съхраняване на уникалната природна среда

           Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура

           Специфична цел 3.1.1. Подобряване на транспортната инфраструктура

 

 

По точка дванадесета от дневния ред - Разни

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:         /п/                                                  Председател ОбС:   /пп/

                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.