▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №44/29.09.2022 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Информация за изпълнението на бюджета на Община Главиница към 30.06.2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №320
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2022г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1:

 • По прихода:
1.1.1. Уточнен план в размер на 1111 467лв, в т.ч. :
      -  Приходи с държавен характер – 9 470 984лв.;
-  Приходи за местни дейности – 7 640 483лв.
1.1.2.Отчет към 30.06.2022г. в размер на 7 854 402лв, в т. ч.:
      -  Приходи с държавен характер – 4 722 291лв.;
-  Приходи за местни дейности – 3 132 111лв.
 • По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:
1.2.1. Уточнен план в размер на 17 111 467лв., в т.ч. :
      -  Разходи с държавен характер – 9 470 984лв.;
-  Разходи за местни дейности – 7 384 862лв.;
-  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 255 621лв.
1.2.2.Отчет към 30.06.2022г. в размер на 7 854 402лв., в т. ч.:
      -  Разходи с държавен характер – 4 722 291лв.;
-  Разходи за местни дейности – 2 974 940лв.;
-  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 157 171лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2022г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 580 510лв., съгласно Приложение №2.

3. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2022г., съгласно Приложение №3, както следва:

 • По прихода581 959лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 581 959лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0 лв.;
  • други европейски средства, в размер на 0лв.
 • По разхода581 959лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 581 959лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 0лв.;
  • други европейски средства, в размер на 0лв.
 
По точка втора от дневния ред Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг.
 
РЕШЕНИЕ №321
На основание чл.21, ал.1, т.10, и при спазване правилата на чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 т.1, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         

1. Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на общинска администрация гр. Главиница, при следните параметри:

 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на общинска администрация гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 85 000.00 (осемдесет и пет хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга от бъдещи приходи на Община Главиница.
 • Условия за погасяване:
 • Срок на погасяване – 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Източници на погасяванеот собствени бюджетни средства ;
 • Авансова вноска - не повече от 20 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
- остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • Максимален лихвен процент - не повече от 5.0%;
 • други съпътстващи разходи, неформиращи дълг съгласно договора (такса обслужване на кредит, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) –в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената поръчка

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Главиница да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобразно прогнозната стойност за избор на лизингодател/и, който да предостави финансов лизинг на Община Главиница при одобрените от Общински съвет параметри.

 
 
По точка трета от дневния редОдобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Главиница за периода 2023-2025 г.
 
РЕШЕНИЕ №322
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.6 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
      1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Главиница, съгласно Приложение №1.
       2. Одобрява прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025г. на община Главиница, съгласно Приложение №2.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Допълване на годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2023 година.
   
РЕШЕНИЕ №323
На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.25, ал.2, т.4 и чл.38 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
          Допълва Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Главиница за 2023 г. приет с решение №299 с Протокол №41/30.06.2022 г., приема и утвърждава актуализация нов Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Главиница за 2023 г.
 
 
По точка пета от дневния редКандидатстване на Община Главиница с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.
 
РЕШЕНИЕ №324
На основание чл.17, ал.1, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, на основание §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 и Управляващ орган Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ на Агенция за социално подпомагане.

2. Дава съгласие да реализира предоставянето на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

3. Храната да се приготвя от Домашен Социален Патронаж към Община Главиница.

 
 
По точка шеста от дневния редОтдаване под наем на части от сгради и поземлен имот – общинска собственост.
 
РЕШЕНИЕ №325
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.19, ал.1 и чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
 1. Дава съгласие да се отдаде на А1 Тауърс България ЕАД, гр. София, район Илинден, ул. Кукуш №1,ЕИК-206379370, представлявано от Георги Аспарухов Томов –Управител и Младен Марковски – Управител , без търг или конкурс под наем за монтиране и ползване на телекомуникационно оборудване с цел предоставяне на електронно съобщителни услуги за срок от 10 /десет/  години, следните части от сгради –  общинска собственост:
      1.1.Помещение с площ от 9/девет/кв.м на първи етаж на административна сграда „Кметство и читалище“, находяща се в кв.3,УПИ -5 общ. в регулационните граници на с. Вълкан, община Главиница, област Силистра, АОС №1/18 от 13.01.1998г.
      1.2.Помещение с площ от 10/десет/кв.м на междинен етаж на административна сграда „Кметство“, находяща се в кв.6, парцел I, пл.№133 в регулационните граници на с. Звенимир, община Главиница, област Силистра, АОС №2/10 от 10.01.1998г.
            1.3.Помещение с площ от 10/десет/ кв.м на последен етаж на сграда „Общежитие“, находяща се в кв.24, парцел III-общ. в регулационните граници на с. Сокол, община Главиница, област Силистра, АОС №157 от 04.07.2000г.
         1.4.Обособена площ от 5/пет/кв.м от сграда „Водна кула“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 15031.502.44 по Кадастралната карта и кадастрални регистри  на гр. Главиница, община Главиница, област Силистра.
 2. Дава съгласие да се отдаде на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД  гр. София, бул. „Цариградско шосе“115И , ЕИК 831642181,представлявано от Николай Стефанов Андреев – изпълнителен директор, без търг или конкурс под наем за монтиране и ползване на телекомуникационно оборудване с цел предоставяне на електронно съобщителни услуги за срок от 10 /десет/ стопански години, следния поземлен имот –  общинска собственост:
        2.1. Поземлен имот с идентификационен номер22798.1.82. /стар номер 000082/ с площ от 1/един/дка, начин на трайно ползване „нива“, пета категория ,находящ се в местност „Баба Вера“ в землището на с. Долно Ряхово ,община Главиница.
     3. Определя месечен наем за  гореописаните имоти по т.1 и т.2 от настоящето решение, както следва :
            3.1. За землището на гр. Главиница, което попада в първа зона – две минимални работни заплати.
            3.2. За землищата на с. Звенимир и с. Сокол, които попадат във втора зона – 80/осемдесет/% от две минимални работни заплати .
            3.3. За землищата на с. Вълкан и с. Долно Ряхово, които попадат в трета зона - една минимална работна заплата.
    4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението на настоящето решение.
 
 
По точка седма от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на урегулирани поземлени имоти по регулационните планове на с. Ножарево, с. Вълкан, с. Подлес, с. Коларово и с. Осен, Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №326
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34, ал.1, т.1, ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
1.Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Урегулирани поземлени имоти, както следва:

И м о т

Урегулиран поземлен имот II в кв.2, с площ от 1364 кв. м, по регулационния план на с. Ножарево, Скица № 358 от 07.09.2022 г., АОС № 1496 от 14.01.2005 г.

Урегулиран поземлен имот XV - 56 в кв.6, с площ от 1242 кв. м, по регулационния план на с. Вълкан, Скица № 356 от 07.09.2022 г., АОС № 5 от 06.04.2001 г.

Урегулиран поземлен имот X - 183 в кв. 12, с площ от 1080 кв. м,  по регулационния план на с. Подлес, Скица № 360 от 07.09.2022 г., АОС № 107 от 08.11.2001 г.

Урегулиран поземлен имот XI - 183 в кв. 12, с площ от 1080 кв. м, по регулационния план на с. Подлес, Скица № 359 от 07.09.2022 г., АОС № 108 от 08.11.2001 г.

Урегулиран поземлен имот IX в кв. 28, с площ от 1280 кв. м  по регулационния план на с. Коларово, Скица № 357 от 07.09.2022 г., АОС № 461 от 27.01.2003 г.

Урегулиран поземлен имот XII - 77 в кв. 11, с площ от 1978 кв. м по регулационния план на с. Осен, Скица № 47 от 18.07.2022 г., АОС № 4738 от 18.07.2022 г.

 
2. Определя пазарни цени, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва :

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот II в кв.2, с площ от 1364 кв. м, по регулационния план на с. Ножарево, Скица № 358 от 07.09.2022 г., АОС № 1496 от 14.01.2005 г.

2 790, 00

Урегулиран поземлен имот XV - 56 в кв.6, с площ от 1242 кв. м, по регулационния план на с. Вълкан, Скица № 356 от 07.09.2022 г., АОС № 5 от 06.04.2001 г.

2 652, 00

Урегулиран поземлен имот X - 183 в кв. 12, с площ от 1080 кв. м,  по регулационния план на с. Подлес, Скица № 360 от 07.09.2022 г., АОС № 107 от 08.11.2001 г.

2 483, 50

Урегулиран поземлен имот XI - 183 в кв. 12, с площ от 1080 кв. м, по регулационния план на с. Подлес, Скица № 359 от 07.09.2022 г., АОС № 108 от 08.11.2001 г.

2 483, 50

Урегулиран поземлен имот IX в кв. 28, с площ от 1280 кв. м  по регулационния план на с. Коларово, Скица № 357 от 07.09.2022 г., АОС № 461 от 27.01.2003 г.

2 943, 00

Урегулиран поземлен имот XII - 77 в кв. 11, с площ от 1978 кв. м по регулационния план на с. Осен, Скица № 47 от 18.07.2022 г., АОС № 4738 от 18.07.2022 г.

4 501, 00

     
     3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
 
По точка осма от дневния ред – Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план - схема за реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №327
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение № 1 на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 16  от 24.08.2021г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - план - схема за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа гр.Главиница, обл.Силистра в обхват, както следва:
 • Ул.”Дим.Дончев” от ул.”В.Левски” до края на регулацията на север от тръби АЦф100мм. на тръби РЕ ф 180мм. с дължина = 280,00м.;
 • Ул.”Дим.Дончев” до ул.В.Левски” от тръби АЦф100мм. на тръби РЕ ф110 мм. с дължина = 138,00 м.;
 • Ул.”В.Левски” от ул.”Оборище” до ул.”Дим.Дончев” от тръби АЦф60мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 249,00м.;
 • Ул.”В.Левски” от ул.”Дим.Дончев” до ул.”Дружба” от тръби АЦ ф60мм. на тръби РЕ ф180мм. с  дължина = 227,00м.;
 • Ул.”В.Левски” от ул. „Дружба” на запад до същ. тръбопр. РЕ ф75мм. от тръби АЦ ф60мм. на тръби РЕ ф90мм. с дължина = 115,00м.;
 • Ул.”Дочо Михайлов” от ул.”В.Левски” до ул.”Оборище” от тръби АЦф100мм. на тръби РЕф110 мм. с дължина = 536,00м.;
 • Ул.”Ген.Скобелев” от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Дочо Михайлов” от тръби АЦ ф100мм. на тръби РЕ ф110мм. с дължина = 139,00м.;
 • Ул.”Л.Баръмов” от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Дочо Михайлов” от тръби АЦ ф80мм. на тръби РЕ ф90мм. с дължина = 118,00м.
 • Ул.”Дружба” от ул.”В.Левски” до ул.”Г.С.Раковски” от тръби АЦ ф80мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 176,00м.;
 • Ул.”Дружба” от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Витоша” от тръби чуг.ф80мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 175,00м.;
 • Ул.”Лиляна Димитрова” от ул”Витоша” до ул.”Ген. Скобелев” от тръби АЦф80мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 200,00 м.;
 • Ул.”Ген. Скобелев” от ул.”Л.Димитрова” до ул.”Витоша” от тръби АЦф80 на тръби РЕ ф110мм. с дължина = 103,00м. и от ул”Л.Димитрова” до ул.”Дунав” от тръби АЦ ф100мм. на тръби РЕ ф180 мм. с дължина = 99,00м., общо = 202,00м.;
 • Ул.”Дунав” от ул.”Ген.Скобелев” на северозапад от тръби АЦф80мм. на тръби РЕ ф90мм. с дължина = 94,00м.;
 • Ул.”Дунав” от ул.”Ген.Скобелев” до ул.”Розова Долина” ново трасе РЕ тръби ф180мм. с дължина = 192,00м.;
 • Ул.”Дунав” от ул”Розова Долина” в посока юг на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 75,00м.;
 • Ул.”Ком” от ул.”Дунав” до ул.”Витоша” от тръби АЦф60мм. на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 193,00м.;
 • Ул.”Розова Долина” от ул.”Дунав” до ул.”Витоша” от АЦ тръби ф80мм. на РЕ ф90 мм. с дължина = 157,00м.;
 • Ул.”Оборище” от ул.”Дунав” на запад от АЦ тръби ф80мм. на РЕ ф90мм. с дължина = 143,00м.;
 • Ул.”Дунав 1” от ул.”Дунав” на запад до голямата чешма от АЦ тръби ф80мм. на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 173,00м.;
 • Ул.”Дунав” от ул.”Чайка”на югоизток от южната страна на открития канал от АЦ ф80мм. на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 226,00м.;
 • Ул.”Дунав” от ул.”Чайка” на запад от южната страна на открития канал от АЦ ф80мм. на РЕ ф90 мм. с дължина = 110,00м.;
 • Ул.”Г.С.Раковски” от ул.”Люлин” на изток от АЦ тръби ф80мм. на РЕ ф90мм. с дължина = 178,00м.;
 • Ул.”В.Левски’ от ул.”Тутракан до ул.”Витиня” от АЦ ф80мм.на РЕ ф90мм. с дължина = 121,00м.
 Общо за реконструкция и доизграждане  4217,00 линейни метра. 
 
 
По точка девета от дневния ред – Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за външно ел. захранване  на ПИ с идентификатори 81075.9.3, 81075.9.6 и 81075.9.7 по КК и КР на с.Черногор, общ.Главиница чрез изграждане на кабелна линия СН, извън границите на урбанизираната територия
 
РЕШЕНИЕ №328
На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №16 от 24.08.2022 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за изграждане на външно ел.захранване на ПИ с идентификатори 81075.9.3, 81075.9.6 и 81075.9.7 по КККР на с.Черногор, общ.Главиница чрез изграждане на подземна кабелна линия СН, извън границите на урбанизирана територия.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в “ Държавен вестник“.
 
 
По точка десета от дневния ред – Определяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Силистра на 11.10.2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №329
На основание чл.21, ал.1, т т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
І. Определя за представител на Община Главиница в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 11.10.2022 год. от 14:00 часа/резервна дата -18.10.2022г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 11.10.2022 г. от 14.00 часа/ резервна дата -18.10.2022г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 11.10.2022 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх.№ УТ-03-180/ 13.09.2022 г. и да гласува, както следва:

       1. по първа точка от дневния ред – „за”;

    2. по втора точка от дневния ред   „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

 
 
По точка единадесета от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 20.09.2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №330
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал. 3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 

1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2022г., собствени средства и други средства в размер на 4 937 754лв, от които 4 273 730лв. бюджетни средства и 664 024лв. - средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:

 • Бюджетни средства
 • Увеличава приходен §§31-13 „Целева субсидия за капиталови  разходи“                               342 900лв.
 • Увеличава приходен §§93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит“          32 930лв.
 
 • Намалява разходен §10-15 „Материали“,
в дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство,
 лов и риболов“                                                                                            - 3 500лв.
 • Намалява разходен §10-16 „Вода, горива и енергия“ в дейност
550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“                     - 4 200лв.
 • Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност
589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта“                                                                         - 26 811лв.
 • Увеличава разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“            363 652лв.
в т.ч.:
 • дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ 9 440лв.
 • дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане
  на уличната мрежа“                                                               2 370лв.
 • дейност 619 „Други дейности по жилищното стр-во,
 благоустр. и регионалното развитие                                  338 219лв
 • дейност 759 „Други дейности по културата“ 13 623лв.
 
 • Намалява разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални
активи“                                                                                                          - 5 217лв.
в т.ч.:
                        - в дейност 524 „Домашен социален патронаж“                         - 692лв.
- в дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на
дейностите по опазване на околната среда“ (ОП ОИКД“)     -2 600лв.
 • в дейност 898 „Други дейности по икономиката“ -1 925лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални
активи“                                                                                                          51 906лв.
в т.ч.:
 • в дейност 311 „Детски градини“ 32 930лв.
 • в дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация
и интеграция“                                                                                 4 200лв.
 • в дейност 759 „Други дейности по културата“ 11 276лв.
 • в дейност 829 „Други дейности по селско и горско
стопанство, лов и риболов“                                                          3 500лв.

2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

                                                                                  
  
По точка дванадесета от дневния ред – Одобряване на допълнителни средства за финансиране на обедното хранене на учениците от I до VII, обучаващи се в Средното училище „Васил Левски“ гр. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №331
На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.44 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 

1. Дава съгласие да се финансира обедното хранене на учениците от I до VII клас, обучаващи се в Средно училище „Васил Левски“ гр. Главиница до края на календарната 2022г. в размер на 23 287лв.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:

 • Увеличава разходен §§10 – 11 „Храна“, в дейност 322 „Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“ – дофинансиране                   +23 287,00лв.
 • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“,
в  дейност 998 „Резерв“                                                                              -23 287,00лв.
 
 
По точка тринадесета от дневния ред – Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за здравни услуги.
 
РЕШЕНИЕ №332
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6,ал.7  от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, както и чл. 60, ал. 1 АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години на лекарски кабинет с площ от 42 (четиридесет и два) кв.м и спомагателно помещение с площ от 29 (двадесет и девет) кв.м, находящи се на първи етаж на масивна двуетажна сграда – Здравен дом в с.Стефан Караджа, община Главиница, съгласно  АЧОС №3043/03.07.2012г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по т.1 от настоящето решение, с AИППМП - д-р Александър Симеонов“, ЕИК 207055300, със седалище и адрес на управление – гр. Силистра, ул.“Д-р Анастас Янков „ №2, ап.6 и 7, община Силистра, област Силистра по цени съгласно Тарифа, утвърдена с решение №169 от 31.03.2021г.на ОбС –Главиница.
3. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 
По точка четиринадесета от дневния ред – Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за здравни услуги.
 
РЕШЕНИЕ №333
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, както и чл. 60, ал. 1 АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години на следните помещения –общинска собственост:
         1.1. Лекарски кабинет с обща площ от 24 (двадесет и четири)кв.м, находящ се на първи етаж на масивна двуетажна сграда – Здравна служба в село Сокол, община Главиница, съгласно АЧОС №145/06.06.2000г.
         1.2. Три броя здравни кабинети с обща площ от 35 (тридесет и пет)кв.м, находящи се на първи етаж на масивна двуетажна сграда – Комбинирана сграда в село Дичево, община Главиница, съгласно АЧОС №174/26.02.2001г.
        1.3. Два броя здравни кабинети с обща площ от 40 (четиридесет) кв.м,  и спомагателна част от 5 (пет) кв.м, находящи се първи етаж от масивна двуетажна сграда – Болница /Здравна служба/ в село Зафирово, община Главиница ,съгласно АЧОС №148/06.06.2000г.
         1.4. Три броя здравни кабинети в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 15031.501.1050.1.2 с обща площ от 54 (петдесет и четири)кв.м и спомагателна част от 27 (двадесет и седем) кв.м, находящи се на първи етаж от масивна двуетажна сграда – Поликлиника гр.Главиница ,община Главиница , съгласно АЧОС №2276/29.11.2010г.
 2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по т.1 от настоящето решение, с „Д-р Ергюз Кара – АПМПИП“ ЕООД, ЕИК 204342149, със седалище и адрес на управление – с. Веселец, ул.“Хан Аспарух „ №21, община Завет, област Разград по цени съгласно Тарифа, утвърдена с решение №169 от 31.03.2021г.на ОбС –Главиница.
   3. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
По точка петнадесета от дневния ред Разни
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.