▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №42/28.07.2022 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Отмяна на т.2 от Решение №269 от Протокол №38/29.04.2022 г. на Общински съвет гр. Главиница и приемане на ново решение за приоритетно изразходване на средствата, предоставени на Община Главиница за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница по Постановление на Министерския съвет №326 от 12.10.2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №304
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т.8, при спазване правилата на чл.27, ал.4, и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 и чл. 127, ал. 1. от Закона за публичните финанси и §13 от ЗИД на ЗДБРБ за 2022г.,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
    

1. Отменя т.2 от Решение №269 от протокол №38/29.04.2022г. на Общински съвет гр. Главиница.

2. Възлага остатъка от средствата по ПМС 326/2021година към 31.12.2021. в размер на 263 955лв. да се използват приоритетно за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница за изпълнение на следните мерки:

       2.1 Първа мярка: „Подпомагане на услугата „Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19““, чрез закупуване на 2 броя автомобили.  Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства, предоставени на общината по ПМС 326/12.10.2021г. в размер на 83 000лв. Разходите за закупуване на транспортните средства да се отразят в разходен §§52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност 524 „Домашен социален патронаж“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г. и се допълни инвестиционната програма на община Главиница за 2022г. Поддържането на чистотата и хигиената в общите помещения на салона, ще се осъществи чрез закупуване на почистваща техника, както следва:
 • §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 45 318лв.,
 включващо закупуване на:
 • Подопочистваща и дезинфекцираща машина за нуждите на домашен социален патронаж, в размер на 9 500лв.;
 • Професионална перална машина – 2 бр. на обща стойност – 23 878лв.;
 • Професионална машина за сушене на прани – 2 бр. на обща стойност 11 940лв.
2.2   Втора мярка: „Профилактика и превенция на COVID-19“. Мярката ще се реализира в рамките на 85 576лв. Разходите за изпълнение на мярката да се отразят по  разходни:
 • §02-02 Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения 40 576лв.
 • 10-00 „Издръжка“ 45 000 лв.
в дейност Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г.
2.3 Трета мярка: „Доставка и монтаж на автоматична рампа за лица в неравностойно положение за Поликлиника гр. Главиница“. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства, предоставени на общината по ПМС 326/12.10.2021г. в размер на 34 848лв. Разходите за закупуване на рампата да се отразят в разходен §§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г. и се допълни инвестиционната програма на община Главиница за 2022г.
 • Четвърта мярка: „Субсидиране на пътнически превози по междуселищните автобусни линии“. За изпълнение на мярката са предвидени средства в размер до 15 213лв. Средствата да се отразят по разходен §43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ в дейност Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г.

3. Възлага на Кмета на Община Главиница да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи по бюджета на община Главиница за 2022г. и допълни списъка с капиталови разходи.

 
По точка втора от дневния ред Актуализиране на Списъка на защитените детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2022/2023 година.
 
РЕШЕНИЕ №305
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗПУО, чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 г. Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
         1. В списъка на защитените детски градини за учебната 2022/2023 година от Община Главиница да бъдат включени - изнесена група „Васил Левски“ и изнесена група „Слънчице“ с. Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница , с адрес на управление: обл. Силистра,  общ. Главиница, с. Зафирово, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 77.
       2. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2022 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на защитените детски градини за учебната 2022/2023 година - изнесена група ”Васил Левски” и изнесена група „Слънчице“ с. Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“                                гр. Главиница, с адрес на управление: обл. Силистра,  общ. Главиница, с. Зафирово, ул. „Ген. Атила Зафиров“ № 77.
 
По точка трета от дневния редАктуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2022/2023 година.
 
РЕШЕНИЕ №306
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, 2, 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. и чл. 53, ал. 1, 2, чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 I. В Списъка на средищните детски градини и училища от Община Главиница за учебната 2022/2023 година да бъдат включени:
- ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, с адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница, гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ № 1;
- Изнесена група ”Васил Левски” и „Слънчице“ с. Зафирово, с адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница, с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ № 77;
- Изнесена група „Щастливо детство“, с. Суходол, с адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница, с. Суходол, ул. „Първа“ № 26;
- СУ „Васил Левски” гр. Главиница, с адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница,   гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;
- ОбУ „Иван Вазов” с. Зафирово, с адрес на управление: обл. Силистра, общ. Главиница,   с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9.
II. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2022 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.
- ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, ул. „Христо Ботев“ № 1;
- Изнесена група ”Васил Левски” и „Слънчице“ с. Зафирово, ул.“Г. Атила Зафиров“ № 77;
- Изнесена група „Щастливо детство“, с. Суходол, ул. „Първа“ № 26.
 • СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;
 • ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9.
 
По точка четвърта от дневния ред Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - план - схема за реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Главиница, обл. Силистра.
 
РЕШЕНИЕ №307
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план - схема за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в обхват, както следва:
 • ул.”Дим. Дончев” от ул.”В.Левски” до края на регулацията на север от тръби АЦф100мм. на тръби РЕ ф 180мм. с дължина = 280,00м.;
 • ул.”Дим. Дончев” до ул.:В.Левски” от тръби АЦф100мм. на тръби РЕ ф110 мм. с дължина = 138,00 м.;
 • ул.”В.Левски” от ул.”Оборище” до ул.”Дим.Дончев” от тръби АЦф60мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 249,00м.;
 • ул.”ВЛевски” от ул.”Дим.Дончев” до ул.”Дружба” от тръби АЦ ф60мм. на  тръби РЕ ф180мм.  с  дължина = 227,00м.;
 • ул.”В.Левски” от ул. „Дружба” на запад до същ. тръбопр. РЕ ф75мм. от тръби АЦ ф60мм. на тръби РЕ ф90мм. с дължина = 115,00м.;
 • ул.”Дочо Михайлов” от ул.”В.Левски” до ул.”Оборище” от тръби АЦф100мм. на тръби РЕф110 мм. с дължина = 536,00м.;
 • ул.”Ген. Скобелев” от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Дочо Михайлов” от тръби АЦф100мм. на тръби РЕ ф110мм. с дължина = 139,00м.;
 • ул.”Л. Баръмов” от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Дочо Михайлов” от тръби АЦ ф80мм. на тръби РЕ ф90мм. с дължина = 118,00м.
 • ул.”Дружба” от ул.”В.Левски” до ул.”Г.С.Раковски” от тръби АЦ ф80мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 176,00м.;
 • ул.”Дружба” от ул.”Г.С.Раковски” до ул.”Витоша” от тръби чуг.ф80мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 175,00м.;
 • ул.”Лиляна Димитрова” от ул”Витоша” до ул.”Ген. Скобелев” от тръби АЦф80мм. на тръби РЕ ф180мм. с дължина = 200,00 м.;
 • ул.”Ген. Скобелев” от ул.”Л.Димитрова” до ул.”Витоша” от тръби АЦф80 на тръби РЕ ф110мм. с дължина = 103,00м. и от ул”Л.Димитрова” до ул.”Дунав” от тръби АЦ ф100мм. на тръби РЕ ф180 мм. с дължина = 99,00м., общо = 202,00м.;
 • ул.”Дунав” от ул.”Ген.Скобелев” на северозапад от тръби АЦф80мм. на тръби РЕ ф90мм. с дължина = 94,00м.;
 • ул.”Дунав” от ул.”Ген.Скобелев” до ул.”Розова Долина” ново трасе РЕ тръби ф180мм. с дължина = 192,00м.;
 • ул.”Дунав” от ул”Розова Долина” в посока юг на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 75,00м.;
 • ул.”Ком” от ул.”Дунав” до ул.”Витоша” от тръби АЦф60мм. на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 193,00м.;
 • ул.”Розова Долина” от ул.”Дунав” до ул.”Витоша” от АЦ тръби ф80мм. на РЕ ф90 мм. с дължина = 157,00м.;
 • ул.”Оборище” от ул.”Дунав” на запад  от АЦ тръби ф80мм. на РЕ ф90мм. с дължина = 143,00м.;
 • ул.”Дунав 1” от ул.”Дунав” на запад до голямата чешма от АЦ тръби ф80мм. на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 173,00м.;
 • ул.”Дунав” от ул.”Чайка”на югоизток от южната страна на открития канал от АЦ ф80мм. на РЕ тръби ф90мм. с дължина = 226,00м.;
 • ул.”Дунав”  от ул.”Чайка” на запад от южната  страна на открития канал от АЦ ф80мм. на РЕ ф90 мм. с дължина = 110,00м.;
 • ул.”Г.С.Раковски” от ул.”Люлин” на изток  от АЦ тръби ф80мм. на РЕ ф90мм. с дължина = 178,00м.;
 • ул.”В.Левски’ от ул.”Тутракан до ул.”Витиня” от АЦ ф80мм.на РЕ ф90мм. с дължина = 121,00м. Общо за реконструкция и доизграждане  4217,00 линейни метро. 
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП- ПП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи  на оспорване.
 
 
По точка пета от дневния редРазрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 81075.9.3 по КК и КР в местността „Зоната“ с.Черногор, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №308
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ/план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 81075.9.3 по КККР, в местността „Зоната“ в землището на с.Черногор, общ.Главиница за създаване на устройствена зона за изграждане на елементи на техническа инфраструктура – трафопост тип БКТН 20/0.4кV – 2 бр. , сондажни кладенци – 2 броя, резервоар и кабелна линия.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ИПУР, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На основание. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка шеста от дневния редРазрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 81075.9.6 по КК и КР в местността „Зоната“ с.Черногор, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №309
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ/план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 81075.9.6 по по КК и КР в местността „Зоната“ в землището на с. Черногор, общ. Главиница за създаване на устройствена зона за изграждане на елементи на техническа инфраструктура – трафопост тип БКТН 20/0.4кV , сондажен кладенец, помпа и буферни резервоари за вода и кабелна линия.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ИПУР, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка седма от дневния редРазрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 81075.9.7 по КК и КР в местността „Зоната“ с.Черногор, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №310
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ/план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 81075.9.7 по КК и КР, в местността „Зоната“ в землището на с.Черногор, общ.Главиница за създаване на устройствена зона за изграждане на елементи на  техническа инфраструктура – трафопост тип БКТН 20/0.4кV , сондажен кладенец и кабелна линия.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ИПУР, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка осма от дневния редРазрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 81075.9.3.1, 81075.9.6 и 81075.9.7 по КК и КР на с.Черногор, общ.Главиница, чрез изграждане на подземна кабелна линия СН, извън границите на урбанизирана територия
 
РЕШЕНИЕ №311
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план/ПП/ за изграждане на външно електрозахранване на ПИ с идентификатори 81075.9.3, 81075.9.6 и 81075.9.7 по КК и КР на с.Черногор, общ.Главиница чрез изграждане на подземна кабелна СН, извън границите на урбанизирана територия.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП- ПП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка девета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година.
 
РЕШЕНИЕ №312
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., както следва:

         2. 2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м.)

Урегулиран поземлен имот II , кв.2 – по регулационния план на с. Ножарево 

1364

Урегулиран поземлен имот XV- 56, кв.6 – по регулационния план на с. Вълкан

1240

Урегулиран поземлен имот X- 183, кв.12 – по регулационния план на с. Подлес

1080

Урегулиран поземлен имот XI- 183, кв.12 – по регулационния план на с. Подлес

1080

Урегулиран поземлен имот IX- общ., кв.28 – по регулационния план на с. Коларово

1500

Урегулиран поземлен имот – XII - 77, кв. 11 – по регулационния план на с. Осен

1978

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
 
По точка десета от дневния редИзбор на нови съдебни заседатели за мандат 2023 – 2026 год.
 
РЕШЕНИЕ №313
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 от ЗСВ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Предлага пред Окръжен съд следните лица за съдебни заседатели за мандат 2023 – 2026 год.:
1. Севинч Даил *****;
2. Нергис ***** Кемал;
 
По точка единадесета от дневния ред – Приемане на План за сигурност на сграда на Община Главиница и Втори административен блок.
РЕШЕНИЕ №314
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Приема План за сигурност на сграда на Община Главиница и Втори административен блок.
 
 
По точка дванадесета от дневния ред Разни
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.