▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №39/19.05.2022 ГОДИНА
 
  
 
По точка първа от дневния ред – Определянe на представител на Община Главиница в областна комисия за изработване на областна здравна карта.
           
РЕШЕНИЕ №285
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.60, ал.1 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Определя за представител на Община Главиница в областната комисия за изработване на областна здравна карта Иванка ***** Сярова  – Заместник-кмет на Община Главиница.
2. Възлага на кмета на Община Главиница да издаде заповед, съгласно точка 1 от настоящото решение.
3. Допуска предварителното изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:         /п/                                                      Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                             /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.