▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №38/29.04.2022 ГОДИНА
 
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Приемане на бюджета на Община Главиница за 2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №266
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г., ПМС №31 от 17.03.2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г., и Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Приема бюджета на Община Главиница за 2022г. в размер на 15 869 464лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва :
  1.1. По приходите в размер на 15 869 464лв, съгласно  Приложение №1, в т.ч.:
     1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 8 269 769лв, в т.ч.,
        1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 7 467 887лв.;
        1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности 70 000лв.;
        1.1.1.3. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане 10 965лв; (§§88-03)
        1.1.1.4. Друго финансиране  -2 031лв; (§§93-10)
        1.1.1.5. Преходен остатък от 2021г. размер на 722 948лв, разпределен по функции и    дейности съгласно Приложение №4.
     1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 7 599 695лв, в т.ч.:
       1.1.2.1. Данъчни приходи - 556 000лв.;
       1.1.2.2. Неданъчни приходи - 1 945 340лв.;
       1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия - 1 274 000лв.;
       1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата - 134 200лв.;
       1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности - 806 100лв.
       1.1.2.6. Трансфери - 312 503лв.;
       1.1.2.7. Временни безлихвени заеми - 190 000лв.
       1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от банки - 89 541лв.
       1.1.2.9. Погашения по финансов лизинг - 18 844лв.
       1.1.2.10. Преходен остатък от 2021г. в размер на 2 316 737лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4.
     1.2. По разходите в размер на 15 869 464лв, разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3, в.т.ч.:
     1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 269 769лв, съгласно Приложение №2 
     1.2.2. За  местни дейности в размер на 7 344 075лв., съгласно Приложение №3, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 50 000 лв.
     1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности в размер на 255 620лв, съгласно Приложение №3
2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2021г. по функции и дейности съгласно Единна бюджетна класификация за 2022г.в размер на 3 039 685 лв, съгласно Приложение №4 
3. Приема програма за капиталови разходи за 2022г. в размер на 40 98 290лв, съгласно Приложение №5Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране и Приложение №5а, - Справка по чл.55 от ЗДБРБ за 2022г. за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:
      3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2022г. в размер на 1 049 300лв, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 316 828лв.
      3.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в т.ч. от продажба на общински нефинансови активи в размер на 187 763 лв. 
      3.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от субсидия за зимно поддържане на пътищата от 2021г. в размер на 104 420лв.
      3.4. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2019г. и 2020г. и 2021г. в размер на 237 148лв.
      3.5. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ (§31-18) от 2019г. и 2020г. и 2021г. в размер на 1 665 932лв.
      3.6. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани от чужди средства – МТСП проект Красива България 158 503лв
      3.7. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани с трансфер за зимно поддържане за 2022г. в размер на 36 080лв.
      3.8. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани от обща субсидия за 2022г. в размер на 20 000лв.
      3.9. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани от обща субсидия от 2021г. в размер на 149 016лв.
   3.10. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми в размер на 418 291лв.
 4Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
    4.1. Членски внос – 13 175лв., за НСОРБ, НАСОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината. 
    4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 27 000лв.:
    4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe, и други цели – 5 000лв. 
    4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,  бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 2 000 лв., при разход за едно погребение – до 150лв., включващ ковчег, надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални принадлежности. 
     4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община Главиница  – 20 000 лв. 
     4.3. Субсидии за:
     4.3.1. Читалища - 457 820лв.
     4.3.2. Спортен клуб „ФК „Левски-96“ гр. Главиница“, в размер на 27 000лв.
     4.4. Приема следните лимити за разходи:
     4.4.1. Социално-битови разходи в размер на 3% върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
     4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.94 ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2022г. в размер на 21 289лв., в т.ч.:
     4.4.2.1. – Представителни разходи на кмета на общината – 14 193лв.
     4.4.2.2. – Представителни разходи на председателя на Общински съвет – 7 096лв.
5. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, съгласно Приложения № 6, №6а, №6б, №6в и №6г
6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение №7
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №8
8. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности съгласно Приложение №9
9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2022г., съгласно Приложение №10
10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2022г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11
10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2022г. по функции и дейности, съгласно Приложение №11
10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. по бюджета на общината в размер на 5 239 426 лв.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г. в размер на 6 426 273 лв.
13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022г. на обща стойност 0 лв.
14. Съгласно чл.39 от Закона за публичните финанси определя:
   14.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022г. в размер на 3 380 561 лв.
   14.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2022г. в размер на 0 лв.
   14.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2022г. в размер на 3 021 324 лв.
   14.4. Намерения за поемане на нов дълг в размер на 2 917 930лв, съгласно Приложение №12
15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат събрани в бюджета за 2022г. на обща стойност 15 045лв.
16. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1 т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници за 2022г., с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №13.  
17. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 2 940 234лв.
18. Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):
  18.1. В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
   18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
   18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
19. Възлага на кмета
  19.1. Да определи и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
  19.2. Да организира разпределението       на        бюджета        по        тримесечия    и      утвърди разпределението. 
  19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонения на среден темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
  19.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
  19.5. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.
  19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.
20. Упълномощава кмета:
   20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;
   20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие; 
    20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;
   20.4. Да направи предложение до министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране съгласно Приложение №5а.
21. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).
22. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.
23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

 

По точка втора от дневния редСъгласие за побратимяване на Община Главиница - Република България с Община Силиври - Република Турция.
 
РЕШЕНИЕ №267
На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23, чл.44, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие за побратимяване на Община Главиница - Република България с Община Силиври - Република Турция.
2. Одобрява и подкрепя бъдещо сътрудничество между Община Главиница - Република България с Община Силиври - Република Турция.
3. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме всички необходими действия и постъпки за осъществяване на горните решения в т.ч. сключване на споразумение с Кмета на Община Силиври за сътрудничество и подкрепа в областта на местното самоуправление, местната администрация и нейната работа, както и в областта на туризма, икономиката, културата, спорта и други обществено значими дейности.
 
По точка трета от дневния ред Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №268
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5 ал.16 от ПМС №67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмет на Община Главиница в размер на 51,5 на сто от максимално определения размер, съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, считано от 04.2022г, в размер на 3 300.00 лева.
2. Определя основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.04.2022г, както следва:
  - с. Зафирово             1 380.00 лева
  - с Ножарево              1 320.00 лева
  - с. Листец                  1 320.00 лева
  - с. Зебил                    1 320.00 лева
  - с. Звенимир             1 300.00 лева
  - с. Зарица                  1 150.00 лева
  - с. Суходол               1 320.00 лева
  - с. Стефан Караджа 1 250.00 лева
  - с. Калугерене          1 320.00 лева
  - с. Черногор             1 240.00 лева
  - с. Дичево                 1 320.00 лева
  - с. Богданци              1 320.00 лева
  - с. Вълкан                 1 150.00 лева
  - с. Коларово             1 150.00 лева
  - с. Падина                 1 150.00 лева
  - с. Сокол                   1 150.00 лева
  - с. Долно Ряхово     1 150.00 лева
3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет.
 

По точка четвърта от дневния редИзразходване на средства, предоставени на Община Главиница за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница по Постановление на Министерския съвет №326 от 12.10.2021 год.

РЕШЕНИЕ №269
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т.8, при спазване правилата на чл.27, ал.4, и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 и чл. 127, ал. 1. от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Приема отчета за 2021г. на разходваните средства, отпуснати с Постановление №326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021г. във връзка с предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница, както следва:
Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“:
  • § 02-02 Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения 6 962лв.
  • § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 616лв.
  • §10-12 Медикаменти 119лв.
  • § 10-15 Материали 27 881лв.
  • § 10-20 Външни услуги 1 887лв. 
2. Възлага остатъка от средствата по ПМС 326/2021година към 31.12.2021. в размер на 263 955лв. да се използват приоритетно за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Главиница за изпълнение на следните мерки:
 2.1. Първа мярка: „Подпомагане на услугата „Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19““, чрез закупуване на автомобил с изградена хладилна система в товарния отсек. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства, предоставени на общината по ПМС 326/12.10.2021г. в размер на 65 000лв. Разходите за закупуване на транспортното средство да се отразят в разходен §§52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност 524 „Домашен социален патронаж“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г. и се допълни инвестиционната програма на община Главиница за 2022г.
 2.2. Втора мярка: „Профилактика и превенция на COVID-19“. Мярката ще се реализира в рамките на 117 742 лв. Разходите за изпълнение на мярката да се отразят по разходни:
§§02-02 Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения 60 000 лв.
§10-00 „Издръжка“ 48 242 лв.
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 9 500 лв.
в дейност Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г.

 2.3. Трета мярка: „Закупуване на товарен бус за погребения, на лица загубили борбата с COVID-19 “. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства, предоставени на общината по ПМС 326/12.10.2021г. в размер на 30 000лв. Разходите за закупуване на транспортното средство да се отразят в разходен §§52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г. и се допълни инвестиционната програма на община Главиница за 2022г.

 2.4. Четвърта мярка: „Доставка и монтаж на автоматична рампа за лица в неравностойно положение за Поликлиника гр. Главиница“. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства, предоставени на общината по ПМС 326/12.10.2021г. в размер на 36 000лв. Разходите за закупуване на рампата да се отразят в разходен §§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г. и се допълни инвестиционната програма на община Главиница за 2022г.

 2.5. Пета мярка: „Субсидиране на пътнически превози по междуселищните автобусни линии“. За изпълнение на мярката са предвидени средства в размер до 15 213лв. Средствата да се отразят по разходен §43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ в дейност Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“, с източник на финансиране ПМС 326/2021г.

3. Възлага на Кмета на Община Главиница да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи по бюджета на община Главиница за 2022г. и допълни списъка с капиталови разходи.

 

По точка пета от дневния ред Приемане на Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и Годишен финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №270
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 
 
По точка шеста от дневния редПриемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 год.
 
РЕШЕНИЕ №271
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
 
По точка седма от дневния редОдобряване на доклад за резултатите от извършената предварителна оценка на План за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Главиница за периода 2021-2027 год.
 
РЕШЕНИЕ №272
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13, ал.2, ал.3, т.1-9, чл.32, ал.1 на Закона за регионалното развитие и Правилникът за прилагане на ЗРР, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
2. Възлага на Кмета на общината да предостави настоящето решение и  доклада по т.1 на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.
 
 
По точка осма от дневния ред – Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците“ на Община Главиница за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №273
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

 

По точка девета от дневния редГодишен отчет за изпълнение на "Програма за опазване на околната среда" на Община Главиница за 2021 год.

 

РЕШЕНИЕ №274

На основание чл. 21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 Приема Годишен отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда“ на Община Главиница за 2021 г., съгласно Приложение № 1.

 

 

По точка десета от дневния редПриемане на Програма за опазване на околната среда на община Главиница за периода 2021-2028 г. с раздел „Лечебни растения“ и Програма за управление на отпадъците на община Главиница за периода 2021-2028 г.

 

РЕШЕНИЕ №275
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и на основание  чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.50, т.3 и чл.55 от Закона за лечебните растения (ЗЛР), Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Приема Програма за опазване на околната среда на община Главиница  за периода 2021-2028 г. с раздел „Лечебни растения“.
2. Приема Програма за управление на отпадъците на община Главиница  за периода 2021 – 2028 год.
3. Възлага на Кмета на общината ежегодно да внася пред Общинския съвет отчети за изпълнение на програмите, които да предоставя на РИОСВ - Русе.

 

По точка единадесета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година.

 

РЕШЕНИЕ №276

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

         1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., както следва:

         2. 2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

 

И м о т

Площ

(кв.м.)

Урегулиран поземлен имот X -335, кв.32 – по регулационния план на с. Ст. Караджа

  602

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
 
По точка дванадесета от дневния ред - Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на с. Стефан Караджа, Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №277
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:        
1. Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Урегулирани поземлени имоти, както следва :
1.1 Урегулиран поземлен имот II - общ в кв. 14, с площ от 1267 (хиляда двеста шестдесет и седем) кв. м, по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №131 от 12.04.2022 г., АОС №1504 от 01.04.2005 г.
1.2 Урегулиран поземлен имот III - общ в кв. 14, с площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв. м, по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №130 от 12.04.2022 г., АОС №1505 от 01.04.2005 г.
2. Определя пазарни цени, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва :

 

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот II - общ  в кв. 14, с площ от 1267 (хиляда двеста шестдесет и седем) кв. м, по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №131 от 12.04.2022 г. , АОС №1504 от 01.04.2005 г.

4 922,00

Урегулиран поземлен имот III - общ в кв. 14, с площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв. м, по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №130 от 12.04.2022 г. , АОС №1505 от 01.04.2005 г.

3 760,00

 3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.

По точка тринадесета от дневния ред – Разрешение за изработване на ПУП – ИПР за УПИ VI - 622 и УПИ XVI - 622 в кв.60  и ИПУР между ОТ 271 и ОТ 272 по плана за улична регулация на гр. Главиница- публична общинска собственост

РЕШЕНИЕ №278

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от О.Т.271 до О.Т.272 – публична общинска собственост по повод обединяването на УПИ VI- 622 и УПИ XVI-622 в кв.60 по плана за регулация на гр.Главиница, идентичен с поземлен имот 15031.501.622 по кадастралната карта на града.

2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ИПУР, подробно описан в т.1 от решението.

3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.

4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 

По точка четиринадесета от дневния ред – Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване обхват: УПИ I -135 в кв.22 по плана на с. Дичево, общ. Главиница – публична общинска собственост.
 
РЕШЕНИЕ №279
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/  и застрояване на УПИ I – 135 в кв.22 по плана за регулация на с.Дичево, общ.Главиница – публична общинска собственост и разделянето му на два нови УПИ: УПИ II с предназначение „За училищни дейности“ с площ от 4048кв.м. и УПИ  III - „За социални дейности“ с площ от 24890 кв.м.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка петнадесета от дневния редРазрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване обхват: УПИ VIII -61 в кв.7 по плана на с.Листец, общ. Главиница - публична общинска собственост
 
РЕШЕНИЕ №280
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/  и застрояване на УПИ VIII – 61 в кв.7 по плана за регулация на с.Листец, общ.Главиница – публична общинска собственост и промяна предназначение  му от „За детска градина“ в „За социални дейности“ с площ от 3600кв.м.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
 По точка шестнадесета от дневния редОдобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за изменение на улична регулация /ПИУР/ от ОТ 109 до ОТ 112, три нови осови точки и ПРЗ на УПИ V- „За промкомбинат“ в кв.17 по регулационния план на гр. Главиница
 
 
РЕШЕНИЕ №281
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол № 6  от 01.04.2022 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - план за изменение на улична регулация /ПИУР/ от ОТ 109 до ОТ 112, три нови осови точки и ПРЗ на УПИ V „За промкомбинат“ в кв.17 по регулационния план на гр.Главиница.
 
 

По точка седемнадесета от дневния ред - Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ -  план – схема на водопровод с териториален обхват – улична отсечка по протежение на Републикански път III – 2307 в урбанизирана територия на с. Падина, община Главиница, обл. Силистра

 

РЕШЕНИЕ №282
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №8  от 14.04.2022 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - план – схема на водопровод с териториален обхват – улична отсечка по протежение на Републикански път III – 2307 в урбанизирана територия на с. Падина, община Главиница, обл. Силистра.
2. На основани чл.129, ал.1 от ЗУТ обявлението за решението се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в“ Държавен вестник“.
    
  
По точка осемнадесета от дневния редОпределяне на  представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Силистра на 05.05.2022 г.
 
РЕШЕНИЕ №283
На основание чл.21, ал.1, т т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 І. Определя за представител на Община Главиница в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 05.05.2022 год. от 10:00 часа/резервна дата - 09.05.2022г. от 10:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 05.05.2022 г. от 10.00 часа/ резервна дата -09.05.2022г. от 10:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 05.05.2022 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх.№ УТ-03-67/ 01.04.2022 г. и да гласува, както следва:
 по първа точка от дневния ред – „за”;
по втора точка от дневния ред – “за”
по трета точка от дневния ред – „за“
по четвърта точка от дневния ред – „за“
по пета точка от дневния ред „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
  
 По точка деветнадесета от дневния ред – Дарение на средства за лечение на болно лице.

 

РЕШЕНИЕ №284

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се отпуснат средства на Албертина ***** Ганева за лечение с постоянен адрес: гр. Тутракан, ул. „*****“ № **, обл. Силистра сума на стойност 1 500,00 /хиляди и петстотин/ лева от бюджета на община Главиница за 2022 г.
2. Средствата да се заделят от дейност 998 „Резерв“, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни  разходи.
3. Сумата по т.1 да бъде преведена на открита банкова сметка в лева:
IBAN: BG19STSA93000028902935
BIC: STSABGSF
4. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.

 

По точка двадесета от дневния ред - Разни

 

 

Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.