▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №36/23.02.2022 ГОДИНА
 
 
 
По точка първа от дневния ред – Изменение на Решение №3 от Протокол 2/22.11.2019 год. и избиране на нов член в Постоянна комисия към Общински съвет.
 
РЕШЕНИЕ №245
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:              
Изменя т.II, т.3 от Решение №3 по Протокол 2/22.11.2019 год., както следва:
1. Общински съвет гр. Главинца, обл. Силистра попълва състава на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.
2. На мястото на г-жа Дилбер Невзат Халим избира за член на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности г-н Самед Ахмед Асан.
 
 
По точка втора от дневния ред Закриване на ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Сокол от учебната 2022/2023г.    
 
РЕШЕНИЕ №246
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да бъде закрито Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Сокол, община Главиница, област Силистра, считано от 01.07.2022 г.
2. Учениците от Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Сокол да се пренасочат към  ОбУ "Иван Вазов" с. Зафирово, като за тях ще се осигури безплатен и безопасен превоз.
3. Задължителната училищна документация да се приеме и съхранява от приемащото училище.
4. Трудовите правоотношения с персонала на училището да бъдат уредени при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
5. Материално-техническата база и сградният фон  на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Сокол, да преминат на разпореждане на кмета на Община Главиница, при спазване разпоредбата на чл.305 от Закона за предучилищното и училищното образование.
6. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви и внесе писмено предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Сокол, съгласно изискванията на чл. 312, ал.1 и ал.6 и чл.314, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
7. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите по закон действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.
 
 
По точка трета от дневния редЗакриване на ОУ „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа от учебната 2022/2023 г.    
 
РЕШЕНИЕ №247
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да бъде закрито Основно училище „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа, община Главиница, област Силистра, считано от 01.07.2022 г.
2. Учениците от Основно училище „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа да се пренасочат към СУ "Васил Левски" гр. Главиница, като за тях ще се осигури безплатен и безопасен превоз.
3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се приемат и съхраняват от приемащото училище - СУ "Васил Левски" гр. Главиница.
4. Трудовите правоотношения с персонала на училището да бъдат уредени при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
5. Материално-техническата база и сградният фон  на ОУ „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа, да преминат на разпореждане на кмета на Община Главиница, при спазване разпоредбата на чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование.
6. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви и внесе писмено предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на ОУ „Отец Паисий“ с. Ст. Караджа, съгласно изискванията на чл. 312, ал.1 и ал.6  и чл.314, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
7. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите по закон действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Изменение и допълнение на решение №154 от протокол №20/28.01.2021г. относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
 
РЕШЕНИЕ №248
На основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Отменя т.3 от решение №154 по протокол №20/28.01.2021г. на Общински съвет гр. Главиница.

 2. Приема нова т.3 към решение №154 по протокол №20/28.01.2021г. на Общински съвет гр. Главиница със следния текст: „Създава самостоятелно структурно звено „Асистентска подкрепа“. Утвърждава 3 /три/ щатни бойки екип за управление, администриране и контрол към звеното.“

 3. Възлага на Кмета на Община Главиница да извърши последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

 
По точка пета от дневния редОпределяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2022-2023 стопанска година.
 
РЕШЕНИЕ №249
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37и,ал.3 и чл.37о,ал.4 т.1,т.2 ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал. 1 АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
        1.  Приема годишен план за паша за стопанската 2022 - 2023 г., явяваща се трета година от пет годишния перспективен експлоатационен план за паша в общинските пасища - Приложение №1 .
        2. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №2), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение 3).
        3. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 10 дка независимо от категорията на имотите.
      4. Предоставените за индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница (Приложение №2 ) да бъдат добавени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост на община Главиница за 2022 година -  за отдаване под наем или аренда.
     5. Определя годишна наемна цена на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в размер на 12 лв. (дванадесет лева).
      6. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2022/2023 г.
        7. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с изискването на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, произтичащи от горните процедури ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
 
 
По точка шеста от дневния редБезвъзмездно придобиване на право на собственост на имот с идентификационен № 46927.2.65 /стар №002065 по КВС/, находящ се в землището на село Малък Преславец, ЕКАТТЕ 46927 и включващ почивна база „Малък Преславец“ - с. Малък Преславец.
 
РЕШЕНИЕ №250
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34 от ЗОС, чл.8, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, както и с чл.54 и чл.63 от ЗДС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:

1. Дава съгласие, Община Главиница да придобие безвъзмездно право на собственост върху имот № 46927.2.65, находящ се в местността „Кору кулак“ на землището на село Малък Преславец, община Главиница с ЕКАТТЕ 46927 и площ 11 537 кв.м, ведно с разположените в него сгради, постройки и съоръжения.

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите по закон действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

 
По точка седма от дневния ред – Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарни цени на Урегулирани поземлени имоти, в регулационните граници на с.Листец и гр.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №251
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34, ал.1, т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1.Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

И м о т

Урегулиран поземлен имот XVII - 76, кв.1 - с площ от 1264 кв. м по регулационния план на с. Листец, скица № 37 от 08.02.2022 г., актуван с АОС № 2257 от 27.09.2010г.

Поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1023 по кадастралната карта на гр. Главиница, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), с площ от 1003 кв. м, скица № 15 – 135278 от 10.02.2022 г., актуван с АОС № 1595 от 25.04.2005 г.

Поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1024 по кадастралната карта на гр. Главиница, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), с площ от 1092 кв. м, скица № 15 – 135279 от 10.02.2022 г., актуван с АОС № 1596 от 25.04.2005 г.

 
2.Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран  оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот XVII - 76, кв.1 - с площ от 1264 кв. м по регулационния план на с. Листец, скица № 37 от 08.02.2022 г., актуван с АОС № 2257 от 27.09.2010г.

2 876,00

Поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1023 по кадастралната карта на гр. Главиница, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), с площ от 1003 кв. м, скица № 15 – 135278 от 10.02.2022 г., актуван с АОС № 1595 от 25.04.2005 г.

4 573,70

Поземлен имот с идентификатор № 15031.501.1024 по кадастралната карта на гр. Главиница, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), с площ от 1092 кв. м, скица № 15 – 135279 от 10.02.2022 г., актуван с АОС № 1596 от 25.04.2005 г.

4 979,50

          
  3.Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
  
По точка осма от дневния редПриемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Главиница, област Силистра
 
РЕШЕНИЕ №252
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал.2, във връзка с чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 67, ал.4, т.1 от Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
 
По точка девета от дневния редРазрешение за изработване на ПУП -проект за  изменение на план за улична регулация /ИПУР/ от ОТ 109 до ОТ 112, три нови ОТ и ПУП план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ V в кв.17 по регулационния план на гр. Главиница
 
РЕШЕНИЕ №253
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 и  ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за  изменение на ПУП- план за изменение  на улична регулация /ПИУР/ от ОТ 109 до ОТ 112, три нови осови точки  и ПРЗ на УПИ V -  „За промкомбинат“ в кв. 17 по регулационния план на гр. Главиница.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП- ПИУР, подробно описан в т.1 от решението.
3. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община Главиница.
4. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
 
По точка десета от дневния редОтдаване под наем на части от общински недвижим имот за здравни услуги
 
РЕШЕНИЕ №254
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.6,ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
   1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 години на един брой здравен кабинет, с обща площ от 21 /двадесет и един/ кв.м, находящ се на втори етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №15031.501.1050.1.6, представляваща – Поликлиника в гр. Главиница, ул. Оборище №45, АЧОС №2279/29.11.2010г.
   2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем по т.1 от настоящето решение, с „АИПИСМП по педиатрия д-р Айлин Сабри“ ЕООД, ЕИК 206371765, със седалище и адрес на управление – гр. Тутракан,ул. Трансмариска №101, по цени съгласно Тарифа, утвърдена с решение на ОбС –Главиница ,представляваща годишна вноска за здравни услуги.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.