▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

 Препис - извлечение!

 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №32/28.10.2021 ГОДИНА

 

По точка първа от дневния ред – Информация за изпълнението на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №210
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 49, ал. 1 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
 1. Приема уточнения план на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021г. и отчета за неговото изпълнение, както следва, съгласно Приложение №1 :
 • По прихода:
1.1.1. Уточнен план в размер на 14 711 185лв., в т.ч. :
      -  Приходи с държавен характер – 8 599 373лв.;
-  Приходи за местни дейности – 6 111 812лв.
1.1.2.Отчет към 30.06.2021г. в размер на 6 823 375лв., в т. ч.:
      -  Приходи с държавен характер – 4 200 689лв.;
-  Приходи за местни дейности – 2 622 686лв.
 • По разхода, разпределени по функции, дейности и параграфи:
1.2.1. Уточнен план в размер на 14 711 185лв., в т.ч. :
      -  Разходи с държавен характер – 8 599 373лв.;
-  Разходи за местни дейности – 5 619 095лв.;
-  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 492 717лв.
1.2.2.Отчет към 30.06.2021г. в размер на 6 823 375лв., в т. ч.:
      -  Разходи с държавен характер – 4 200 689лв..;
-  Разходи за местни дейности – 2 456 860лв.;
-  Разходи за дофинансиране на държавни дейности – 165 826лв.
 1. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2021г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, в размер на 694 686лв., съгласно Приложение №2.
 2. Приема отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз (Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“, Национален фонд) и други средства от Европейския съюз към 30.06.2021г., съгласно Приложение №3, както следва:
 • По прихода662 151лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 504 835лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 155 370 лв.;
  • други европейски средства, в размер на 1 946лв.
 • По разхода662 151лв., в т.ч.:
  • на средствата от ЕС към Националния фонд, в размер на 504 835лв.;
  • на средствата от ЕС от РА към ДФ „Земеделие”, в размер на 155 370 лв.;
  • други европейски средства, в размер на 1 946лв.
 
По точка втора от дневния ред Изменение и допълнение на решение №116 от протокол №16/16.10.2020г. за поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по четири обособени позиции.
 
РЕШЕНИЕ №211
На основание чл. 21, ал.1, т.10, и при спазване правилата на чл.27, ал.4, и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 т.1, чл.13, чл.14, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг, чл.32 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:        
 1. Изменя и допълва т.2 от решение №116 от протокол №16/16.10.2020г. на общински съвет гр. Главиница както следва:
Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на два броя автомобили за обезпечаване дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница, при следните параметри:
 • Цел - закупуване на два броя автомобили за обезпечаване дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Срок на погасяване – до 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Условия на погасяване:
 • Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
 • остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • фиксирана годишна лихва в размер не повече от 3,0% за целия период на лизинга;
 • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
            2. Изменя и допълва т.3 от решение №116 от протокол №16/16.10.2020г. на общински съвет гр. Главиница както следва:
Дава съгласие Община Главиница да поеме дългосрочен общински дълг във връзка с придобиване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Главиница, при следните параметри:
 • Цел - закупуване на един брой автомобил за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж гр. Главиница;
 • Максимален размер на дълга – 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, с вкл. ДДС;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Срок на погасяване – до 36 месеца от датата на сключване на договора за финансов лизинг;
 • Условия на погасяване:
 • Авансова вноска - не повече от 30 % от цената на актива;
 • погасяване на месечни вноски, съгласно погасителен план и с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;
 • остатъчна стойност – не повече от 15% от стойността на актива.
 • Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:
 • фиксирана годишна лихва в размер не повече от 3,0% за целия период на лизинга;
 • еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.) – суми, неформиращи дълг съгласно договора;
 • Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
 1. Отменя т. 4 от решение №116 от протокол №16/16.10.2020г. на Общински съвет гр. Главиница
 2. Възлага и делегира права на кмета на Община Главиница да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки, съобразно прогнозната стойност за избор на лизингодател/и, който да предостави финансов лизинг на Община Главиница при одобрените от Общински съвет параметри.
 
По точка трета от дневния редОдобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Главиница за периода 2022-2024 г.
    
РЕШЕНИЕ №212
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.25, ал.6 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
      1. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Главиница, съгласно Приложение №1.
      2. Одобрява прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024г. на община Главиница, съгласно Приложение №2.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Листец, общ. Главиница, ул. „Първа” № 28, с филиал с. Звенимир, общ. Главиница, ул. „Четвърта” № 26  като местна дейност.
 
РЕШЕНИЕ №213
На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.53, ал.3 от ЗСУ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
           1. Разкрива от 01.01.2022 г. социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция  с общинско значение, като местна дейност  с:
 • капацитет - 20 потребители;
 • персонал – 6 щатни бройки;
 • издръжка – 120000 лв.;
 • местоположение – с. Листец, общ. Главиница, ул. „Първа” № 28, с филиал с. Звенимир, общ. Главиница, ул. „Четвърта” № 26.
 • потребителска такса- съгласно закона за местните данъци и такси и чл.35 на Наредба 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Главиница потребителите които ползват социалните услуги предоставени от общината заплащат такса на база действително извършен разход за почасово ползване на съответната услуга.
          2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме всички правни и фактически действия, като издаде заповед за разкриване на ЦСРИ  с. Листец и организира дейността по функционирането му.
 
По точка пета от дневния редДопълване  на годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2022 година.
 
РЕШЕНИЕ №214
На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.38 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
           
Допълва Годишен план  за развитие на социалните услуги в Община Главиница за 2022 г. приет с решение № 189 с Протокол № 26/27.05.2021 г., приема и утвърждава актуализирания  нов  Годишен план  за развитие на социалните услуги в Община Главиница за 2022 г.
 
По точка шеста от дневния редДопусната техническа грешка в Решение №208 от Протокол №30/16.09.2021 год. на Общински съвет Главиница, при допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.
 
 
РЕШЕНИЕ №215
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост предлагам, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
                       
Изменя в частта на т.1 от решение №208 от протокол  № 30/16.09.2021 год., както следва:
                     
Раздел - 2.2.  Продажба на имоти и вещи по чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост:
 
            т. 2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ
  Урегулиран поземлен имот XV- общ., в кв.5 – по регулационния план на с. Дичево, с площ 940 кв.м  
 
 
По точка седма от дневния ред - Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №216
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. в следните раздели, както следва:
2.2.  Продажба на имоти и вещи по чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост
2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м)

Урегулиран поземлен имот III – общ., кв.14 – по регулационния план на

с. Стефан Караджа

  992

Урегулиран поземлен имот II – общ., кв.14 – по регулационния план на

с. Стефан Караджа

1333

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
 
По точка осма от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Урегулирани поземлени имоти.
  
РЕШЕНИЕ №217
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1, ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи Урегулирани поземлени имоти и сгради, както следва:

И м о т

Самостоятелен обект с идентификатор 81075.4.501.4.1, представляващ апартамент с полезна площ 46,62 кв.м състоящ се от две стаи, антре и избено помещение №3, находящ се в масивна монолитна едноетажна жилищна сграда – Бл.№17,вх.“В“, в село Черногор, ул„Четиринадесета“,

Скица №15-1049909/27.09.2021г.,АЧОС №2179/20.02.2009г.

Урегулиран поземлен имот III, в кв. 21 – с площ 1 596 кв.м, заедно с построените в него сгради, по регулационния план на с.Ножарево: 1.Двуетажна масивна сграда „Сватбен салон“ със ЗП от 230 кв.м ,  2.Едноетажна масивна сграда „Пристройка“ със ЗП от 20 кв.м , 3.Метален навес, представляващ гаражни клетки със ЗП от 96 кв.м , Скица №254/17.09.2021г.,АЧОС №3156/14.05.2014г.

Урегулиран поземлен имот VI-118 , в кв.24 – с площ 770 кв.м по регулационния план на с. Дичево,

Скица №264/28.09.2021г.,АЧОС №52/11.10.2001г.

Урегулиран поземлен имот XV- общ., в кв.5 – с площ 940 кв.м по регулационния план на с. Дичево,

Скица №265/28.09.2021г.,АЧОС №9/01.10.2001г.

Урегулиран поземлен имот VII, в  кв.1 –  с площ 800 кв.м по регулационния план на с. Зебил ,

Скица №268/28.09.2021г.,АЧОС №1736/02.10.2001г.

 
2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Самостоятелен обект с идентификатор 81075.4.501.4.1, представляващ апартамент с полезна площ 46,62 кв.м състоящ се от две стаи, антре и избено помещение №3, находящ се в масивна монолитна едноетажна жилищна сграда – Бл.№17,вх.“В“, в село Черногор, ул „Четиринадесета“, Скица №15-1049909/27.09.2021г.,АЧОС №2179/20.02.2009г.

2 490,00

Урегулиран поземлен имот III, в кв. 21 – с площ 1 596 кв.м, заедно с построените в него сгради, по регулационния план на с.Ножарево: 1.Двуетажна масивна сграда „Сватбен салон“ със ЗП от 230 кв.м ,  2.Едноетажна масивна сграда „Пристройка“ със ЗП от 20 кв.м , 3.Метален навес, представляващ гаражни клетки със ЗП от 96 кв.м , Скица №254/17.09.2021г.,АЧОС №3156/14.05.2014г.

21 200,00

Урегулиран поземлен имот VI-118 , в кв.24 – с площ 770  кв.м по регулационния план на с. Дичево ,

Скица №264/28.09.2021г.,АЧОС №52/11.10.2001г.

1 707,60

Урегулиран поземлен имот XV- общ., в кв.5 – с площ 940 кв.м по регулационния план на с. Дичево,

Скица №265/28.09.2021г.,АЧОС №9/01.10.2001г.

2 161,60

Урегулиран поземлен имот VII, в  кв.1 –  с площ 800 кв.м по регулационния план на с. Зебил ,

Скица №268/28.09.2021г.,АЧОС №1736/02.10.2001г.

2 109,60

3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
По точка девета от дневния редОтдаване под наем на общински имоти с НТП – „полски пътища“ в землищата на община Главиница за стопанската 2021-2022 година.
 
РЕШЕНИЕ №218
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл. 37в от ЗСПЗЗ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие Кмета на община Главиница да сключи договори за наем за стопанската
2021-2022година за имоти с НТП „Полски пътища” /нефункциониращи като такива/, с техните ползватели съгласно подписани споразумения за ползване на земеделски земи по прилагане на чл.37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма - „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ.
2. Определя наемна цена в размер на средно рентно плащане /Приложение №1/ за всяко землище на територията на община Главиница.
3. В договорите за наем изрично да се посочи, че ползвателят, на който се предоставят за ползване полските пътища е длъжен да осигури достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година. Към всеки договор да се представи приложение със списък на ползватели заявили ползване на имотите в реални граници от конкретното землище.
4. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия по изпълнението.
 
 
По точка десета от дневния редОтдаване под наем на имот - публична общинска собственост
 
РЕШЕНИЕ №219
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.14, ал.7  от Закона за общинската собственост  и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Дава съгласие, да се отдаде под наем за срок от 10 (десет) години  имот (публична общинска собственост) представляващ: територия, заета от води и водни обекти с идентификатор 03017.60.252, площ – 12235 кв. м, находящ се в землището на с. Бащино, НТП - „Водоем“, местност – „ ВОДОЕМ ”.
2. Началната годишна наемна цена да се определи по Тарифа (изм. с Решение №169/31.03.2021г.) приложение към Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница. 
3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на гореописания имот.
 
По точка единадесета от дневния редПродажба на движими вещи – общинска собственост.
 
 РЕШЕНИЕ №220
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост  и чл.35, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
1. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

МПС

Пазарна цена /лв/– без ДДС

1.

Колесен трактор „МТЗ-820“-BELARUS,

с рег.№СС 02790, рама №-80829413, двигател №-701810;

Година на първа регистрация – 2006г., цвят- червен

11 200,00

2.

Лек автомобил „Хюндай Галопер“-джип, с рег.№СС 20-50 СК,

рама №-KMXKPE1CPXU331625 ,двигател №-D4BHX182460;

Година на първа регистрация – 2000г., цвят-син металик/сив металик

1 100,00

3.

Специален автомобил „МАН26.363 ФДК“-сметосъбирач,

с рег.№СС 81-14 АН, рама №-WMAH23ZZZ3W049184,

двигател №-5350259153B21;

Година на първа регистрация – 2003г., цвят-тъмно сив/оранжев

13 400,00

4.

Колесен трактор „Болгар –ТК 80“, с рег.№СС 37-75 ЕВ, рама №-1032208, двигател №-493348; Година на първа регистрация – 1990г., цвят- бежов

3 550,00

5.

Специален автомобил „УАЗ“-модел396206-Бърза помощ, с рег.№СС 21-92 АС, рама №-S0339700, двигател №-51103159; Година на първа регистрация – 1998г., цвят-светло сив/оранжев

800,00

6.

Употребявана балирачка, модел „JOHN DEERE 545“- сериен №СС0545*305555; Година на производство – 1989г., цвят-зелен

5 800,00

          2. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на гореописаните вещи, представляващи движимо имущество – общинска собственост.
 
По точка дванадесета от дневния ред – Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                                              Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                           /Месут Алиш/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.