▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №28/30.07.2021 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки в общинските училища с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година
 
РЕШЕНИЕ №197
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1,т.2,т.3,ал.5 ал.6, т.1,т.2,т.3, ал.8 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /приета с ПМС № 219/05.10.2017 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 

1. Разрешава формирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки

     А)  с не по-малко от 10 ученици през учебната 2021/2022 година, както следва:
         1)  СУ „Васил Левски” гр. Главиница – IIб, IVб, Vб, VIб, VIIб, IXб, XIб, XIIб клас;
         2)  ОбУ „Иван Вазов” с. Зафирово – VI и VII  клас;
         3)  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол – I+IV, II+III клас;
         4) ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа – I+II,  III+IV клас.
       СУ „Васил Левски” гр. Главиница

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

I I б

1 маломерна

12

4

6

IV б

1 маломерна

14

2

12166 лв.

V б

1 маломерна

14

4

VI б

1 маломерна

14

4

VII б

1 маломерна

16

2

IX б

1 маломерна

17

1

XI б

1 маломерна

17

1

XII б

1 маломерна

10

8

ОБЩО:

8 маломерни

114

26

 

           
ОбУ „ИВАН ВАЗОВ” с. Зафирово

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

VI

1 маломерна

16

2

1698.40лв.

VII

1 маломерна

16

2

ОБЩО:

2 маломерни

32

4

 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

I+IV

1маломерна (слята)

5+6

5

8492.00лв.

II+ III

1маломерна (слята)  

5+6

5

ОБЩО:

2 маломерни сляти

22

10

 
ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

I+II

1 слята

18

0

III+IV

1маломерна (слята)  

6+6

4

3396,80

ОБЩО:

1 маломерна слята и 1 слята

12

4

 

 
Б) с по-малко от 10 ученици през учебната 2021/2022 година, както следва:
               1.)   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол – V+VI иVII клас;
               2.)   ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа – V+VI и VII клас.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

V+VI

1маломерна (слята)

4+5

9

12738.60 лв.

VII

1 маломерна

6

12

ОБЩО:

2 маломерни сляти

15

21

 

 
ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

Сума за дофинансиране

V+ VI

 1маломерна(слята)

3+5

10

12313.40 лв.

VII

  1 маломерна

9

9

ОБЩО:

2 маломерни в т.ч. 1 малом. слята

17

19

 

 
2. Дофинансира самостоятелните и слети маломерни паралелки съгласно чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
3. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви мотивирано искане до Началника на Регионално управление на образованието – Силистра във връзка с т.1, буква Б) от настоящото решение.
 
По точка втора от дневния ред Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Урегулирани поземлени имоти.
 
РЕШЕНИЕ №198
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
1.Дава съгласие да се продадат следните недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи урегулирани поземлени имоти, както следва:

И м о т

Урегулиран поземлен имот III-106, кв.16 - с площ 956 /деветстотин петдесет и шест/ кв.м. по регулационния план на с. Калугерене, Скица №137/07.06.2021 г., АЧОС №4555/21.06.2021г.

Урегулиран поземлен имот XV, кв.16 - с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем/  кв.м. по регулационния план на с. Калугерене, Скица №138/08.06.2021 г., АЧОС №197/03.01.2002 г.

Урегулиран поземлен имот IX-180, кв.21 - с площ 1 031 /хиляда тридесет и един/ кв.м. по регулационния план на с. Стефан Караджа, Скица №161/06.07.2021 г., АЧОС №1493/18.01.2005г.

Урегулиран поземлен имот V - 144, 161, 162, 163, в кв. 13 – с площ 839/осемстотин тридесет и девет/ кв.м. по регулационния план на с. Ножарево, Скица №84/24.03.2021 г. , АЧОС №4544/11.05.2021г.

Урегулиран поземлен имот XV -182 в кв. 12 – с площ 1040 /хиляда и четиридесет/ кв.м. по регулационния план на с. Подлес, Скица №141/15.06.2021 г. , АЧОС №109/8.11.2001г.

 
2. Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот III-106, кв.16 - с площ 956 /деветстотин петдесет и шест/ кв.м. по регулационния план на с. Калугерене, Скица №137/07.06.2021 г., АЧОС №4555/21.06.2021г.

 

 

2 223,40

Урегулиран поземлен имот XV, кв.16 - с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем/  кв.м. по регулационния план на с. Калугерене, Скица №138/08.06.2021 г., АЧОС №197/03.01.2002 г.

 

 

2 202,00

Урегулиран поземлен имот IX-180, кв.21 - с площ 1 031 /хиляда тридесет и един/ кв.м. по регулационния план на с. Стефан Караджа ,Скица №161/06.07.2021 г. , АЧОС №1493/18.01.2005г.

 

 

4 191,00

Урегулиран поземлен имот V-144, 161, 162, 163, в кв. 13 – с площ 839/осемстотин тридесет и девет/ кв.м. по регулационния план на с. Ножарево, Скица №84/24.03.2021 г., АЧОС №4544/11.05.2021г.

 

 

2 118,00

Урегулиран поземлен имот XV -182 в кв. 12 – с площ 1040 /хиляда и четиридесет/ кв.м. по регулационния план на с. Подлес, Скица №141/15.06.2021 г., АЧОС №109/8.11.2001г.

 

 

2 430,80

  3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаните имоти.
 
 
По точка трета от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на Асоциация по В и К гр. Силистра на 30.07.2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №199
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:         
 
І. Определя за представител на Община Главиница в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 30.07.2021 год. от 11:00 часа/резервна дата - 02.08.2021г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 30.07.2021 г. от 11.00 часа/ резервна дата -02.08.2021г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 30.07.2021 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх.№ УТ-03-171/ 02.07.2021 г. и да гласува, както следва:
1. по първа точка от дневния ред – „за”;
2. по втора точка от дневния ред   „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                        /инж. Севинч Даил/                                                             /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.