▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №27/25.06.2021 ГОДИНА
 
  
По точка първа от дневния ред – Предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. /ЗДБРБ за 2021г./ в трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
 
РЕШЕНИЕ №192
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ, чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
1. Дава съгласие Кмета на общината да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за дейност по текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа съгласно указания ФО №1/18.01.2021 год. на Министъра на финансите.
2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
3. На основание чл.60 от АПК, Общински съвет - Главиница допуска предварително изпълнение на Решението.
 
По точка втора от дневния ред Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост.
  
РЕШЕНИЕ №193
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7  от Закона за общинската собственост  и чл.15,ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/години  имот-публична общинска собственост, представляващ: идентификатор №81075.8.520,площ – 21,975 дка, находящ се в землището на с. Черногор, НТП-друг вид водно течение, местност –Около гората.
 2. Началната годишна наемна цена да се определи по Тарифа /изм. с Решение №169/31.03.2021г./ приложение към Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Главиница.
 3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на гореописания имот.
 
 
По точка трета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №194
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. в следните раздели, както следва:
2.2.  Продажба на имоти и вещи по чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост
2.2.1.Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м)

Урегулиран поземлен имот VII-169, кв.12 – по регулационния план на

с. Стефан Караджа

  998

Урегулиран поземлен имот V-144, 161, 162, 163, кв.13 – по регулационния план на с. Ножарево

  839

Урегулиран поземлен имот XV-182, кв.12 – по регулационния план на

с. Подлес

 1 040

Урегулиран поземлен имот III-106, кв.16 – по регулационния план на

с. Калугерене

  956

Урегулиран поземлен имот XV, кв.16 – по регулационния план на

с. Калугерене

  947

2.1.3. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ
2.1.3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка чрез търг:

Населено място

НТП

№ на имота

Категория

Площ

(дка)

Местност

Сокол

Овощна градина

67828.10.64

III

116,725

Кулата

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
 
По точка четвърта от дневния ред Продажба на движими вещи - общинска
  
РЕШЕНИЕ №195
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.35 ,ал.1,т.1 и ал.2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:         
 1. Дава съгласие да се продадат следните вещи – частна общинска собственост представляващи движимо имущество, както следва:

1.

Товарен автомобил „ГАЗ 53 Д“-бордови, с рег.№СС 60-97 АК ,рама №-47575 ,двигател №-61690;Година на първа регистрация – 1984г., цвят-светло син/светло-зелен

2.

Колесен трактор „МТЗ-820“-BELARUS, с рег.№СС 02790 ,рама №-80829413 ,двигател №-701810;Година на първа регистрация – 2006г., цвят- червен

3.

Лек автомобил „Хюндай Галопер“-джип, с рег.№СС 20-50 СК ,рама №-KMXKPE1CPXU331625 ,двигател №-D4BHX182460;Година на първа регистрация – 2000г., цвят-син металик/сив металик

4.

Специален автомобил „МАН26.363 ФДК“-сметосъбирач, с рег.№СС 81-14 АН ,рама №-WMAH23ZZZ3W049184 ,двигател №-5350259153B21;Година на първа регистрация – 2003г., цвят-тъмно сив/оранжев

5.

Колесен трактор „Болгар –ТК 80“, с рег.№СС 37-75 ЕВ ,рама №-1032208 ,двигател №-493348;Година на първа регистрация – 1990г., цвят- бежов

6.

Специален автомобил „УАЗ“-модел396206-Бърза помощ, с рег.№СС 21-92 АС ,рама №-S0339700 ,двигател №-51103159;Година на първа регистрация – 1998г., цвят-светло сив/оранжев

7.

Употребявана балирачка, модел „JOHN DEERE 545“-сериен.№СС0545*305555;Година на производство – 1989г., цвят-зелен

           2.Определя пазарни цени, въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва:
      

МПС

Пазарна стойност – лева, без ДДС

1.

Товарен автомобил „ГАЗ 53 Д“-бордови, с рег.№СС 60-97 АК ,рама №-47575 ,двигател №-61690;Година на първа регистрация – 1984г., цвят-светло син/светло-зелен

850,00

2.

Колесен трактор „МТЗ-820“-BELARUS, с рег.№СС 02790 ,рама №-80829413 ,двигател №-701810;Година на първа регистрация – 2006г., цвят- червен

12 500,00

3.

Лек автомобил „Хюндай Галопер“-джип, с рег.№СС 20-50 СК ,рама №-KMXKPE1CPXU331625 ,двигател №-D4BHX182460;Година на първа регистрация – 2000г., цвят-син металик/сив металик

1 200,00

4.

Специален автомобил „МАН26.363 ФДК“-сметосъбирач, с рег.№СС 81-14 АН ,рама №-WMAH23ZZZ3W049184 ,двигател №-5350259153B21;Година на първа регистрация – 2003г., цвят-тъмно сив/оранжев

14 120,00

5.

Колесен трактор „Болгар –ТК 80“, с рег.№СС 37-75 ЕВ ,рама №-1032208 ,двигател №-493348;Година на първа регистрация – 1990г., цвят- бежов

4 200,00

6.

Специален автомобил „УАЗ“-модел396206-Бърза помощ, с рег.№СС 21-92 АС ,рама №-S0339700 ,двигател №-51103159;Година на първа регистрация – 1998г., цвят-светло сив/оранжев

900,00

7.

Употребявана балирачка, модел „JOHN DEERE 545“-сериен.№СС0545*305555;Година на производство – 1989г., цвят-зелен

6 800,00

          3.Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на гореописаните вещи, представляващи движимо имущество – общинска собственост.
 
 
По точка пета от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на Асоциация по В и К гр. Силистра на 27.07.2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №196
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
І. Определя за представител на Община Главиница в извънредно неприсъствено  заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 27.07.2021 год. от 14:00 часа/резервна дата -30.07.2021г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.
ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 27.07.2021 г. от 14.00 часа/ резервна дата -30.07.2021г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 27.07.2021 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх.№ РД-04-240/ 17.06.2021 г. и да гласува, както следва:
1. по първа точка от дневния ред – „за”;
2. по втора точка от дневния ред   „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
 
По точка шеста от дневния редРазни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                           Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                        /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.