▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №22/24.02.2021 ГОДИНА

 

По точка първа от дневния ред – Приемане на Бюджета на Община Главиница за 2021 год.

РЕШЕНИЕ №158

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г., ПМС №408 от 23.12.2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г., и Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:         

 1. Приема бюджета на Община Главиница за 2021 г. в размер на 13 803 084 лв., съгласно основните показатели по чл.14, ал.1 от ЗПФ, както следва:

1.1 По приходите в размер на 13 803 084 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

   1.1.1.Приходи с държавен характер в размер на 7 691 639 лв., в.т.ч.,

       1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 7 027 080 лв.;

       1.1.1.2. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане -167 399 лв.

                  (§§88-03)

  1.1.1.3.Преходен остатък от 2020г.размер на 831 958 лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4.

   1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 6 111 445 лв., в т.ч.:

       1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 546 500 лв.;

       1.1.2.2. Неданъчни  приходи в размер на 1 951 182 лв.;

       1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 079 600 лв.;

       1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата 134 200 лв.;

       1.1.2.5. За целева субсидия за капиталови разходи в размер на 806 100 лв.

       1.1.2.6. Трансфери в размер на 326 237 лв.;

       1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на 170 000 лв.

       1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от банки  -89 541 лв.

       1.1.2.8. Предоставена временна финансова помощ   -32 310 лв.

       1.1.2.9. Погашения по финансов лизинг -111 641 лв.

       1.1.2.10. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 1 331 118 лв., разпределен по функции и дейности съгласно Приложение №4

       1.2 По разходите в размер на 13 803 084 лв., разпределени по функции, дейности, и параграфи, съгласно Приложения №2 и №3, в.т.ч.:

  1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 7 691 639 лв, съгласно Приложение №2

  1.2.2.  За  местни дейности в размер на 5 618 728 лв., съгласно Приложение №3, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 50 000 лв.

  1.2.3.  За дофинансиране на държавните дейности в размер на 492 717 лв., съгласно Приложение №3

2. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2020г. по функции и дейности съгласно Единна бюджетна класификация за 2021 г. в размер на 2 163 076 лв., съгласно Приложение №4

3. Приема програма за капиталови разходи за 2021г. в размер на 4 229 957лв., съгласно Приложение №5 Поименен списък на капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране и Приложение №5а, - Справка по чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:

        3.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи сгл. ЗДБРБ за 2021г. в размер на 806 100 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 298 814 лв.

         3.2 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани от собствени средства, в размер на 113 000 лв.

      3.3 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от обща изравнителна субсидия за зимно поддържане на пътищата от 2020 г. в размер на 59 000 лв.

      3.4 Приема разчет за капиталови разходи, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2019 г. и 2020 г. в размер на 108 792 лв.

         3.5 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ (§31-18) от 2018 г.,  2019 г. и 2020 г. в размер на 1 217 889 лв.

         3.6. Приема разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми в размер на 1 915 274 лв.

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

  4.1. Членски внос –13 175 лв., за НСОРБ, НАСОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината.

  4.2. Обезщетения и помощи по решение Общински съвет 31 500 лв.:

        4.2.1. За социално слаби и нуждаещи сe,  и други цели – 10 000 лв.

        4.2.2. За подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни и регистрирани в службите за социално подпомагане лица – 1 500 лв., при разход за едно погребение – до 150 лв., включващ ковчег, надгробен знак, превоз на покойник, некролози и други погребални принадлежности.

      4.2.3. За отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца, съгласно Наредба №30 на община Главиница  – 20 000 лв.

  4.3. Субсидии за:

       4.3.1. Читалища  - 430 788 лв., в т.ч.: съгласно ЗДБРБ за 2021г. в размер на 424 908 лв. и преходен остатък в размер на 5 880 лв.

       4.3.2. Спортен клуб „ФК „Левски-96“ гр. Главиница“, в размер на 20 000 лв.

  4.4. Приема следните лимити за разходи:

        4.4.1. Социално-битови разходи в размер на 3% върху утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

        4.4.2. Представителни разходи съгласно чл.92 ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ 2021г.  в размер на 19 959 лв., в т.ч.:

        4.4.2.1 – Представителни разходи на кмета на общината – 13 306 лв.

              4.4.2.2 – Представителни разходи на председателя на Общински съвет – 6 653 лв.

5.  Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП „Общински имоти и комунални дейности“ гр. Главиница, съгласно Приложения №6, №6а, №6б, №6в и №6г

6. Приема план – сметка за финансиране дейността на Отдел „ Управление и стопанисване на общински гори“, съгласно Приложение №7

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно  Приложение №8

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022г. и прогнозни показатели за 2023г. и 2024г. съгласно Приложение №9

9. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №10

10. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2021г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на „делегирани бюджети“, съгласно Приложение №11

    10.1. Определя числеността на персонала и разпределението на месечните планови разходи за заплати за 2021г. по функции и дейности , съгласно Приложение №11

     10.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се определя от кмета на общината, в рамките на средствата, определени по стандарти и утвърдените размери по т.1.2 от настоящето решение.

11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2021г. по бюджета на общината в размер на 4 939 677 лв.

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер на 6 443 056 лв. 

13. Определя размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021г. на обща стойност 0 лв.

14. Съгласно чл.39 от Закона за публичните финанси определя:

       14.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021г. в размер на 218 800 лв.

       14.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2021г. в размер на 0 лв.

        14.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021г. в размер на 604 608 лв., съгласно Приложение №12

15. Определя размера на просрочените вземания от предходната година, които ще бъдат

събрани в бюджета за 2021г. на обща стойност 35 915 лв.

 1. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1 т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №13.
 2. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на - 1 762 185 лв.

18.       Оправомощава кмета на общината да извърши компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

          18.1 В частта за делегираните от държавата дейности- между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

          18.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

          18.3 В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

19. Възлага на кмета

           19.1 Да определи и утвърди  бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

           19.2 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.

        19.3 Да информира общинския съвет в случай на отклонения на среден темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

          19.4 Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

         19.5 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.

        19.6  Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

20. Упълномощава кмета:

        20.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

        20.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

        20.3 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;

     20.4 Да направи предложение до министъра на финансите по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021г. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране съгласно Приложение №5а.

21. Да ограничава или спира  финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол (чл.130, ал. 1 от ЗПФ).

22. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размерите на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя и донора.

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

 

 

По точка втора от дневния редОпределяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в Община Главиница.

 

РЕШЕНИЕ №159

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38 ал.7 от ЗМСМА, чл.5, ал.16 от ПМС №67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмет на Община Главиница в размер на 49% от максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, считано от 01.01.2021г., в размер на 2 800.00 лева.

2. Определя основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.01.2021г., както следва:

 • с. Зафирово - 1 200.00 лева
 • с Ножарево - 1 150.00 лева
 • с. Листец - 1 150.00 лева
 • с. Зебил - 1 150.00 лева
 • с. Звенимир - 1 130.00 лева
 • с. Зарица - 1 030.00 лева
 • с. Суходол - 1 150.00 лева
 • с. Стефан Караджа - 1 150.00 лева
 • с. Калугерене - 1 150.00 лева
 • с. Черногор - 1 080.00 лева
 • с. Дичево - 1 150.00 лева
 • с. Богданци - 1 150.00 лева
 • с. Коларово - 1 030.00 лева
 • с. Падина - 1 030.00 лева
 • с. Вълкан - 1 080.00 лева
 • с. Сокол - 1 030.00 лева
 • с. Долно Ряхово - 1 030.00 лева

3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет.

 

 По точка трета от дневния редРазкриване на допълнителни 3 щ. бр. в структурно звено „Други дейности по икономиката“.

 

РЕШЕНИЕ №160

На основание чл.17, ал.1, т.1 и т.6, чл.21, ал.1, т.2, чл.44, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 1. Разкрива 3 щ. бр. в структурно звено „Други дейности по икономиката“.

2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимите последващи действия във връзка с изпълнението на т.1.

 

 По точка четвърта от дневния редОпределяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2021-2022 стопанска година.

 

РЕШЕНИЕ №161

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 37и,ал.3 и чл.37о,ал.4 т.1,т.2 ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал. 1 АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:        

1.  Приема годишен план за паша за стопанската 2021 - 2022 г., явяваща се втора година от пет годишния перспективен експлоатационен план за паша в общинските пасища - Приложение №1.

2. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №2 ), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение 3).

3. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка. в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 10 дка. независимо от категорията на имотите.

           4. Предоставените за индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница (Приложение №2) да бъдат добавени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост на община Главиница за 2021 година -  за отдаване под наем или аренда.

           5. Определя годишна наемна цена на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в размер на 10 лв. (десет лева).

  6. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2021/2022 г.

7. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изискването на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с оглед да се защитат особено важни обществени интереси, произтичащи от горните процедури ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложения:

Приложение  № 1  -  Годишен план за паша за стопанската 2021 - 2022 г.

Приложение № 2 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

Приложение № 3 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо ползване.

Приложение № 4 - Пазарна оценка от лицензиран оценител за наемна цена на декар за ползване на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2021 - 2022 г.

 

По точка пета от дневния редОдобряване и допълване на годишен план за ползване на дървесина за 2021 год.

 

РЕШЕНИЕ №162

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл.7, ал 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

      І. Одобрява годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии за календарната 2021 г., включващ следните подотдели:

Главни сечи

Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1

33-с

М.Преславец

7,4

акация

1020

867

0

255

51

510

51

2

46-з

Богданци

9,8

акация

1770

1505

2

442

88

885

88

3

1354-е

Главиница

7,2

акация

410

349

2

102

20

205

20

4

1354-л

Главиница

7,4

акация

460

391

0

115

23

230

23

 ОБЩО:

31,8

3660

3112

4

914

182

1830

182

 

 

Издънкови за превръщане

 

 

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

5

29-г

М.Преславец

16,3

Кдб,лдб

380

320

11

32

8

239

30

6

37-я

Коларово

9,5

кдб,цр

320

283

13

40

8

207

15

7

37-в1

Коларово

9,3

цр,кдб

310

274

13

39

7

200

15

8

45-ж

Богданци

2,9

Цр,кдб

110

97

6

13

2

71

5

9

46-б

Богданци

8,5

Цр,кдб

370

322

13

39

7

236

27

10

118-к

Черногор

7,6

Цр,кдб

220

172

6

18

3

135

10

 

 ОБЩО:

54.1

1710

1468

62

181

35

1088

102

 

Тополи

 

 11

45-ж

Богданци

10,4

Тп I-214

2680

2409

497

961

107

763

81

ВСИЧКО:

96,3

8050

6989

563

2056

324

3681

365

   ІІ. Допълва годишния план за ползване на дървесина през 2021 г. със следните подотдели:     

Главни сечи

Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

37-м

Коларово

1,8

акация

170

145

2

42

8

85

8

37-а1

Коларово

0,7

акация

50

43

2

12

2

25

2

37-з1

Коларово

3,1

акация

140

119

0

35

7

70

7

37-и1

Коларово

2,9

акация

290

247

2

72

14

145

14

37-л1

Коларово

0,4

акация

30

26

2

7

1

15

1

37-н1

Коларово

0,7

акация

60

51

0

15

3

30

3

37-д2

Коларово

0,9

акация

70

60

2

17

3

35

3

37-е2

Коларово

5,2

акация

390

332

2

97

19

195

19

37-ж2

Коларово

2,3

акация

170

145

2

42

8

85

8

37-м2

Коларово

1,8

акация

190

162

2

47

9

95

9

38-т

М.Преславец

1,0

акация

130

111

2

32

6

65

6

20,8

1690

1441

18

418

80

845

80

Отглeдни сечи

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

34-л

М.Преславец

9,3

липа

730

606

58

302

21

211

14

34-н

М.Преславец

5,3

липа

270

225

21

113

8

78

5

34-о

М.Преславец

1,3

липа

55

46

4

25

1

15

1

34-р

М.Преславец

6,1

липа

270

226

18

95

7

100

6

Общо:

22,0

1325

1103

101

535

37

404

26

                 ВСИЧКО:

42,8

3015

2544

119

953

117

1246

106

        ІІІ. В случай, че някои от подотделите в одобреният годишен план за ползване на дървесина  от  горските територии на Община Главиница за 2021 г.  не се усвоят, то ползването им да се прехвърли за 2022 г. 

 

По точка шеста от дневния редРазрешение за изработване на проект за  изменение на план за улична регулация на кв.1, за УПИ I - О.Т.6, О.Т.295, О.Т.2, О.Т.3, О.Т.4, О.Т.5 и О.Т.9 по регулационния план на гр.Главиница, общ.Главиница.

            

РЕШЕНИЕ №163

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

 РЕШИ:

 1. Разрешава изработване на проект за  изменение на /ПУР/ план за улична регулация в УПИ I -  от О.Т.6, О.Т.295, О.Т.2, О.Т.3, О.Т.4, О.Т.5 и О.Т.9 в кв.1 по регулационния план на гр.Главиница, общ. Главиница, идентичен с ПИ 15031.501.1215 по КККР на града.

2. Одобрява задание и скица предложение за изработване на проект за ПУР, подробно описан в т.1 от решението.

3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.

4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

По точка седма от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в Общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Силистра на 12.03.2021 год.

 

РЕШЕНИЕ №164

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

І. Определя за представител на Община Главиница в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 12.03.2021 год. от 14:00 часа/резервна дата - 15.03.2021г. от 14:00часа/, да бъде Кмета на Община Главиница.

ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 12.03.2021 г. от 14.00 часа/ резервна дата -15.03.2021г. от 14:00часа/ да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.

ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД , гр. Силистра, свикано на 12.03.2021 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх.№ РД-04-74/ 08.02.2021 г. и да гласува, както следва:

     1. по първа точка от дневния ред – „за”;

     2. по втора точка от дневния ред – „за”;

     3. по трета точка от дневния ред – „за”;

     4. по четвърта точка от дневния ред – „за”;

     5. по пета точка от дневния ред   „Други” -  При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.

 

  

По точка осма от дневния редКандидатстване на Община Главиница пред ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ по приоритетна област 1.4 „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“.

 

РЕШЕНИЕ №165

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатстване  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за проекти в сектор „Управление на водите“ по приоритетна област 1.4 „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“, с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Дичево, общ. Главиница"

 2. Упълномощава Кмета на община Главиница да подготви и внесе проектно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Дичево, общ. Главиница" пред ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА по приоритетна област 1.4 „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“

  3. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Главиница.

 

По точка девета от дневния ред – Разни

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Снел преписа:                                                                                                          Председател ОбС:   /п/

                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                          /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.