▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №21/12.02.2021 ГОДИНА

 

 

По точка първа от дневния ред – Определяне на представител на Община Главиница в  Общо събрание на съдружниците на  "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр.Силистра на 16.02.2021 год.                                            
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 
РЕШИ:
 
             І. Определя Неждет Джевдет Ниази – кмет на Община Главиница, да представлява Община Главиница в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, което ще се проведе 16.02.2021 г. от 10.00 часа в сградата на „ВиК“ ООД гр. Силистра.
            ІІ. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра, за представител на Община Главиница в заседание на 16.02.2021 г. от 10.00 часа да бъде, Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
        ІІІ. Дава мандат на представителя на Община Главиница в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Силистра свикано на 16.02.2021 г. да изрази позицията на Община Главиница по предварително обявения дневен ред в покана, с вх.№ РД-04-58/ 05.02.2021 г. и да гласува, както следва:

                   1. по първа точка от дневния ред – „за”;

                   2. по втора точка от дневния ред:

                          т.2.1. – „за“;
                          т.2.2. – „за“

                   3. по трета точка от дневния ред – „Разни”, при постъпване на допълнителни въпроси на общото събрание, да приеме предложенията към същите, както и при необходимост да гласува по негова преценка, с оглед запазване интересите на Община Главиница.

           IV. Общински съвет Главиница допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:            /п/                                                                                                              Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                                              /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.