▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
 
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №19/23.12.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2020г.
 РЕШЕНИЕ №136
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 от ЗПФ и чл.45 от Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Приема актуализацията на поименния списък за капиталови разходи и текущ ремонт, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2020 г., собствени средства и други средства в размер на 2 285 804 лв. в частта бюджетни средства или 4 841 369 лв. общо бюджетни средства и средства от ЕСФ, съгласно Приложение №1, както следва:
     1.1. Бюджетни средства
 • Намалява разходен §51-00 „Основен ремонт на ДМА“                                                     - 20 136 лв.
 • Увеличава разходен §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“          + 20 136 лв. 
     1.2. Средства от ЕСФ
 • Намалява приходен §63-01 – получени трансфери                                                            - 112 лв.
 • Намалява разходен 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“              - 112 лв.
2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението.
                                                                                  
По точка втора от дневния редОпределяне на годишния размер на такса “Битови отпадъци” за 2021 г. на територията на община Главиница и приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година.
 
РЕШЕНИЕ №137
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7, и при спазване правилата на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.16 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
     1. Одобрява план-сметка сметката за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021.,  съгласно Приложение №1.
     2. Утвърждава размера на такса “Битови отпадъци” за 2021 год. за територията на община Главиница, съгласно Приложение №2.
     3. Задължава Кмета на общината да включи в бюджета на Общината за 2021 година по прихода и разхода определените в план - сметката средства.
 
По точка трета от дневния редПриемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Главиница за периода 2020-2021 г.
 
РЕШЕНИЕ №138
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.196, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
   2. Възлага на Кмета на Община Главиница, да представи анализа по точка първа от решенията в Областна администрация – Силистра, за да послужи за разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 
По точка четвърта от дневния редНамерение на Община Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.
 
РЕШЕНИЕ №139
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и  §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:      
      1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. и Управляващ орган Агенция за социално подпомагане към МТСП.
       2. Дава съгласие да реализира предоставянето на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
       3. Храната да се приготвя от Домашен Социален Патронаж към Община Главиница.
       4. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК – за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
По точка пета от дневния редПриемане на нова Наредба №21 за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница.
РЕШЕНИЕ №140
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
  1. Отлага разглеждането на докладната записка за следващо заседание.
 2. Да се състави комисия в следния състав, която да оформи в окончателен вид Наредба за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет:
 • Постоянна комисия по стопански дейности, екология и транспорт към ОбС – Главиница – 5;
 • Официалният общински Ветеринарен лекар на Община Главиница - 1;
 • Представители от Общинска администрация – 3;
 • Кметове на кметства от Община Главиница – 3;
 • Животновъд – 1.
 • Юрист – 1.
 
По точка шеста от дневния редПредоставяне на вещи общинска собственост за безвъзмездно ползване на юридически лица или на техни териториални структури на бюджетна издръжка и звена на общинска бюджетна издръжка.
            
РЕШЕНИЕ №141
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.5 от ЗОС, чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Предоставя безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години на Участък „ПБЗН“ гр. Главиница към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Тутракан при РДПБЗН – Силистра, както следва:

Вид на МПС

Марка на МПС

Модел на МПС

Рег. номер на МПС

1.

Пожарен автомобил

Шкода - ЛИАЗ

101860

СС 06 55 АТ

           1.1. Разходите за техническа поддръжка, гориво, преглед, гражданска отговорност, данъци и такси на моторното превозно средство по т.1 да са за сметка на Община Главиница.
      2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по предоставянето на веща за ползване.

 

По точка седма от дневния редОсигуряване на дизелово гориво за нуждите на Полицейски участък гр. Главиница към Районно управление на МВР гр. Тутракан.
 РЕШЕНИЕ №142
На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
    1. Дава съгласие Община Главиница да предостави 1 440 (хиляда четиристотин и четиридесет) литра дизелово гориво за обезпечаване нуждите на Полицейски участък гр. Главиница към Районно управление на МВР гр. Тутракан за периода 01.01 – 31.12.2021г.
     2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

  

По точка осма от дневния редДарителска акция за подпомагане на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД с парични средства в борбата й с COVID – 19.
РЕШЕНИЕ №143
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
      1. Разрешава дарение на сумата от 5 000 (пет хиляди) лева на „МБАЛ - Тутракан“ ЕООД гр. Тутракан за изграждане на кислородна инсталация и за закупуване на  апаратура за COVID отделение на болницата, като преведе сумата по банкова сметка на „МБАЛ Тутракан“ ЕООД:
                       IBAN: BG06STSA93000008097445
                       BIC: STSABGSF
                       Банка ДСК ЕАД
     2. Възлага на кмета на Община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:
 • Увеличава разходен §§42-14 – „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“,
                                                             в дейност 122 „Общинска администрация“                                             + 5 000 лв.
 • Намалява разходен § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“,
                                                                 в  дейност 998 Резерв                                                                              - 5 000 лв.
 
По точка девета от дневния ред – Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 год.
РЕШЕНИЕ №144
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год., както следва:
 • В раздел 2.1. Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14, 43 и 45 от Закона за общинската собственост
т.2.1.1. Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

имот

Площ/м2

„Здравна служба“ – двуетажна масивна сграда в с. Звенимир, с АПОС №2220/28.08.2009 год.

130

2. Възлага на Кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка десета от дневния редПодновяване на членството и избиране на представител на Община Главиница в Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле“.
РЕШЕНИЕ №145
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК, чл.9, ал.4 и чл.34, ал.3, т.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле“, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
        1. Отменя Решение №388 по Протокол №46 от 06.08.2018 год. на Общински съвет – Главиница.
      2. Прекратява пълномощията на г-жа Сюзан ***** Хасан, като представител на Община Главиница в дейността на органите на управление на СНЦ „МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле“.
      3. Определя за представител на Община Главиница в Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Главиница – Тутракан – Сливо поле“ г-жа Иванка ***** Сярова – заместник – кмет „Социални дейности и образование“ в Община Главиница.
    4. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
 
По точка единадесета от дневния ред – Отдаване под наем на части от общински недвижим имот за предоставяне на здравни услуги
РЕШЕНИЕ №146
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС, чл.21 от Наредба №3 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
    1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 годин на лекарски кабинет с площ 34 км.м. и спомагателна част с площ от 15 кв.м., които представляват части от имот с местонахождение в село Звенимир, община Главиница, УПИ V, квартал 6, с площ 1138 кв.м. и пристроена в него „Здравна служба“ – двуетажна масивна сграда със ЗП от 130 кв.м. с разпределение: Сутерен – коридор, стълбище, два склада и стая; етаж I – стълбище, коридор, чакални /3 бр./, сервизни помещение /2 бр./, стая за мед. сестра, лекарски кабинети /4 бр./; етаж I I – коридор, чакалня /2 бр./, склад, физиотерапии /2 бр./ и стоматологичен кабинет, съгласно АПОС № 2220 от 28.08.2009 год.
    2. Възлага на Кмета на Община Главиница да сключи договор за наем по т.1 от настоящото решение с ЕООД „АПМП – ИП д-р Милен Бобчев“, с ЕИК 201932778, адрес на управление гр. Силистра, ул. „******“ №*, представляване от Милен Бобчев, по цена съгласно Тарифа утвърдена с решение на ОбС – Главиница, възлизаща на 39,20 /тридесет и девет лева и 0,20 ст./ с ДДС на месец.
 
По точка дванадесета от дневния ред - Разни
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                                                           Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                                          /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.