▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №13/28.07.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Кандидатстване на община Главиница с проектно предложение „Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство в община Главиница чрез провеждане на фестивал на Местната памет” по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.434 МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.
 
РЕШЕНИЕ №95
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
           1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение „Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство в община Главиница чрез провеждане на фестивал на Местната памет” по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.434 „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 19.05.  „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добружда“, дейност 7. „Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство”, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.
          2. Удостоверява, че дейностите, включени в проектното предложение „Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство в община Главиница чрез провеждане на фестивал на Местната памет” съответстват  на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020 г.
               3. Упълномощава кмета на Община Главиница да подпише необходимите документи и предприеме всички мерки за подготовка и подаване на проектното предложение.
 
По точка втора от дневния ред – Разрешаване формирнето и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021 година.
 
РЕШЕНИЕ №96
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, чл.68, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1, т.2, т.3, ал.5, ал.6, т.1, т.2, ал.8 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /приета с ПМС № 219/05.10.2017 г./, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава формирането на маломерни изнесени групи към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница за 2020/2021 учебна година, както следва:
    1.1 Изнесена група „Пролет” с. Звенимир – разновъзрастова;
    1.2 Изнесена група „Кокиче” с. Дичево - разновъзрастова.
ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница

Група

Брой деца

Разлика до задължителния минимум

Изнесена група „Пролет” с. Звенимир -  разновъзрастова

8

4

Изнесена група „Кокиче” с. Дичево – разновъзрастова

7

5

ОБЩО:

15

9

 
2. Разрешава формирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици през учебната 2020/2021 година, както следва:
     2.1 СУ „Васил Левски” гр. Главиница – I б, III б, IV б, V а, V б, VI б, XI б, XII б клас;
     2.2 ОбУ „Иван Вазов” с. Зафирово - V, VII а, VII б клас;
     2.3 ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа – III+IV клас и VI клас;
     2.4 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол – I+II и III+IV клас.
СУ „Васил Левски” гр. Главиница

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

I б

1 маломерна

11

5

III б

1 маломерна

14

2

IV б

1 маломерна

11

5

V a

1 маломерна

16

2

V б

1 маломерна

15

3

VI б

1 маломерна

16

2

XI б

1 маломерна

13

5

XII б

1 маломерна

14

4

ОБЩО:

8 маломерни

110

28

ОбУ „Иван Вазов” с. Зафирово

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

V

1 маломерна

17

1

VII а

1 маломерна

14

4

VII б

1 маломерна

17

1

ОБЩО:

3 маломерни

48

6

ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

III+ IV

1 маломерна (слята)

6+5

5

VI

1 маломерна

10

8

ОБЩО:

1 маломерна + 1 маломерна слята

21

13

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

I+II

1маломерна (слята)

5+8

3

III+ IV

1маломерна (слята)  

6+6

4

ОБЩО:

 2 маломерни сляти

25

7

    3. Разрешава формирането на самостоятелни маломерни паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2020/2021 година както следва:
 • ОУ „ Отец Паисий” с. Стефан Караджа – I, II, V и VII клас;
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол – V ,VI и VII клас.
ОУ „Отец Паисий” с. Ст. Караджа

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

I

1маломерна

9

7

II

1маломерна

7

9

V

1 маломерна

5

13

VII

1 маломерна

6

12

ОБЩО:

4 маломерни

27

41

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сокол

Клас

Брой паралелки

Брой ученици

Разлика до задължителния минимум

V

1 маломерна

5

13

VI

1 маломерна

7

11

VII

1 маломерна

8

10

ОБЩО:

3 маломерни

20

34

  4. Дофинансира самостоятелните и слети маломерни паралелки съгласно чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
  5. Възлага на Кмета на Община Главиница да изготви мотивирано искане до Началника на Регионално управление на образованието – Силистра във връзка с т.3 от настоящото решение.
 
По точка трета от дневния редПредложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница за учебната 2020/2021 година.
 
РЕШЕНИЕ №97
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, 2, 3 от ПМС №128 от 29.06.2017 г. и чл. 53, ал. 1, 2, чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 I. В Списъка на средищни детски градини и училища от Община Главиница за учебната 2020/2021 година да бъдат включени:
1. Изнесена група към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:
 • Изнесена група ”Васил Левски” с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ № 77.
2. Средищни училища:
 • СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;
 • ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9;
 • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“ № 1.
II. Възлага на Кмета на Община Главиница до 10 септември 2020 година да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.
1. Средищна изнесена група към ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Главиница:
-     Изнесена група ”Васил Левски” с. Зафирово, ул.“Генерал Атила Зафиров“ № 77.
2.  Средищни училища:
-     СУ „Васил Левски” - гр. Главиница, ул.“Оборище“ № 57;
-     ОбУ „Иван Вазов”- с. Зафирово, ул.“В. Бъчваров“ № 9;
-     ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Сокол, ул.“Кирил и Методий“ № 1.
 
По точка четвърта от дневния редВключване на изнесена група „Васил Левски“ с.Зафирово към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за учебната 2020/2021 година.
  
РЕШЕНИЕ №98
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗПУО, чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и ал.2 от ПМС № 121/23.06.2017 г., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. В списъка на защитените детски градини за учебната 2020/2021 година от Община Главиница да бъде включена изнесена група към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с адрес на управление обл.Силистра,  общ.Главиница, гр.Главиница, ул. „Христо Ботев“ №1.
1.1 изнесена група „Васил Левски“ с. Зафирово, с адрес ул. „Ген. Атила Зафиров“ №77.
2. Възлага на Кмета на Община Главиница да внесе мотивирано предложение в МОН, за включване на изнесена група „Васил Левски“ с. Зафирово към ДГ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница  в списъка на защитените детски градини до 10 септември 2020 г.
                                                                                  
По точка пета от дневния редПриемане на Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет на народните читалища в Община Главиница за 2019 год. 
 
РЕШЕНИЕ №99
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗНЧ и съгласно §14 и §15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките по време на извънредно положение, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
По точка шеста от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №100
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА  във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., както следва:
2.2. Продажба на имоти и вещи по чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
2.2.1. Продажба на сгради, части от сгради, помещения и УПИ

И м о т

Площ

(кв.м.)

64

УПИ ХVI-182,кв.12 -  с площ 1 120.00 кв.м. по регулационния план на с. Подлес, незастроен терен, АЧОС №110/08.11.2001г.

1 120,00

2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка седма от дневния редОтмяна и приемане на нов на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год.
            
РЕШЕНИЕ №101
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.7, ал.1, чл. 11, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 и чл.79 от АПК, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
     1. Отменя действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приета с Решение №2 по Протокол №2/22.11.2019 год. на Общински съвет – Главиница.
 
По точка осма от дневния редУчредяване право на строеж за обект: „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „5 Училище „ Зафирово, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №102  изм. и доп. с Решение №108/27.08.2020 год. на ОбС - Главиница
На основание Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  във  вр. с чл. 37, ал.4, т.4 от ЗОС и чл.62, ал.2 от ЗЕ и чл.45, ал. 5 от Наредба № 3 за РПУРОИ на Община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Учредява право на строеж върху 1,6 кв.м. за изграждане на обект „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на ул. „Възраждане”, част въздушна мрежа НН към ТП „Пето Училище“ Зафирово в УПИ IХ-общ., в кв.43, находящи се в с.Зафирово, общ.Главиница.
2. Цената на правото на строеж е в размер на14.00/четиринадесет/ лева без ДДС.
3. На осн. чл.45, ал. 5 от Наредба №3 задължава Кмета на Община Главиница да издаде заповед и сключи договор за учреденото право на строеж на възложителя.
 
По точка девета от дневния редДаване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на УПИ по регулационния план на с. Подлес, община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №103
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2  от Закона за общинската собственост  и чл.34 ,ал.1,т.1 , ал.3 и чл.36, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 • Дава съгласие да се продаде следния недвижим имот – частна общинска собственост представляващ:
         Урегулиран поземлен имот ХVI-182,кв.12 - с площ 1120 /хиляда сто и двадесет/кв.м. по регулационния план на с.Подлес, незастроен терен, АЧОС №110/08.11.2001г.
 • Определя пазарна цена, въз основа на изготвени пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:
     

И м о т

Пазарна цена без ДДС /лв/

Урегулиран поземлен имот ХVI-182,кв.12 - с площ 1120 /хиляда сто и двадесет/кв.м. по регулационния план на с.Подлес, незастроен терен, АЧОС №110/08.11.2001г..

2 450,00

          3.Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг  за продажба на гореописаният имот.
 
По точка десета от дневния ред Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир с. Суходол, имот с идентификатор 70336.50.214 съг. КККР на с. Суходол, община Главиница, с цел на ползване то аквакултури и свързани с тях дейности.
  
РЕШЕНИЕ №104
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:                                                           
          1. Одобрява предложения проект на разрешително за ползване на воден обект – язовир с. Суходол, имот с идентификатор 70336.50.214 съгл. КККР на с. Суходол, община Главиница.
          2. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на гореописания воден обект с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на договора за наем.
 
По точка единадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала! 
Снел преписа:      /п/                                                                                                      Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                                            /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.