▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №9/29.04.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Главиница (2014-2020 год.) за 2019 год.
 
РЕШЕНИЕ №63
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие и чл.89, ал.1 и чл.91, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
2. Възлага на Кмета да предостави настоящото решение и Годишния доклад на председателя на Областния съвет за развитие град Силистра.
 
По точка втора от дневния редИзменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на територията на Община Главиница.
  
РЕШЕНИЕ №64
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.28, ал.2 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл.26, ал.4 от ЗНА и в съответствие със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 год., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
         § 1. Изменя чл.17, ал.2, както следва:
           „На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
          § 2. Добавя параграф 10 с текст, както следва:
            „При извънредни ситуации, срокът по чл.17, ал. 2 се променя, съобразно срока за заплащане с отстъпка на данък върху недвижими имоти за цялата година или данък върху превозните средства.”
           § 3. Добавя параграф 11 с текст, както следва:
         „Измененията и допълненията по настоящата Наредба №11 са приети с Решение №64 от Протокол №9/29.04.2020 год. на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им.”
2. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
 
По точка трета от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №65
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год, както следва:
В Раздел II  „  Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14,чл.43 и чл. 45 от ЗОС“
т. 2.1.3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка на търг:
 

Землище

Имот №

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

5

Сокол

67828.4.8

Опитите

Нива

III

338.181

6

Стефан Караджа

69184.20.1

Братомирска пътека

Нива

III

99.997

7

Стефан Караджа

69184.4.6

Крушево

Нива

VI

46.932

8

Стефан Караджа

69184.10.56

Крушево –Баира Черно

Нива

III

39.203

9

Стефан Караджа

69184.20.12

Братомирска пътека

Нива

III

30.002

10

Стефан Караджа

69184.29.6

Братомирско-3

Нива

IV

93.166

11

Стефан Караджа

69184.30.35

Братомирско-5

Нива

IV

359.044

12

Косара

38707.20.24

Ял дермени

Нива

III

43.000

13

Сокол

67828.10.215

Кулата

Нива

III

13.591

14

Сокол

67828.4.148

Опитите

Нива

III

10.498

15

Дичево

21230.60.27

Мера

Нива

VII

19.335

16

Дичево

21230.60.32

Мера

Нива

VI

13.377

17

Главиница

15031.17.51

Фирфилик

Нива

III

13.505

18

Главиница

15031.37.50

Коджа екинлик

Нива

IV

14.604

19

Главиница

15031.37.51

Коджа екинлик

Нива

IV

26.437

20

Главиница

15031.37.56

Коджа екинлик

Нива

IV

11.293

21

Главиница

15031.37.57

Коджа екинлик

Нива

IV

37.540

22

Главиница

15031.37.58

Коджа екинлик

Нива

IV

13.448

23

Главиница

15031.37.59

Коджа екинлик

Нива

IV

55.325

24

Главиница

15031.37.62

Коджа екинлик

Нива

IV

42.206

25

Главиница

15031.37.63

Коджа екинлик

Нива

IV

17.322

ОБЩО:

1 338.006

                                                                                                  
2. Възлага на кмета на Община Главиница да предприеме необходимите действия по актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
 
По точка четвърта от дневния редОдобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  за  ПИ с идентификатори 15031.8.126, 15031.8.101 и 15031.8.130 в землището на гр.Главиница и ПИ с идентификатори 35554.1.23 и 35554.1.101 в землището на с.Калугерене, общ. Главиница, находящ се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“
 
РЕШЕНИЕ №66
На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ  и Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Главиница, взето на заседание с Протокол №1 от 15.04.2020 г., Общинският съвет – Главиница, област Силистра
РЕШИ:
 1. Одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - ПП/парцеларен план/ за  ПИ с идентификатори 15031.8.126, 15031.8.101 и 15031.8.130 в землището на гр.Главиница и ПИ с идентификатори 35554.1.23 и 35554.1.101 в землището на с.Калугерене, общ. Главиница, находящ се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“, съгласно описания в заданието обхват за строителство на кабел 20 кV, ново МТТ в ПИ с идентификатор 15031.8.130 и кабел НН за външно ел.захранване на базова станция № 4561, разположена в ПИ 15031.8.130 , в местността „Ескиолар” в землището на гр.Главиница.
  2. На осн. чл.129, ал.1 от ЗУТ  в седем дневен срок да се изпрати за обнародване в Държавен вестник.
 
По точка пета от дневния редПриемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Главиница за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №67
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
По точка шеста от дневния редПриемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 год.
        
РЕШЕНИЕ №68
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 година, която е неразделна част от решението.
 
По точка седма от дневния редПриемане на План за развитието на социалните услуги на Община Главиница за 2021 год.
 
РЕШЕНИЕ №69
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 
По точка осма от дневния редИзбор на Обществен съвет за социално подпомагане.
 
РЕШЕНИЕ №70
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1 от ППЗСП избира Обществен съвет за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
         1. Освобождава Обществения съвет за социално подпомагане приет с Решение № 466 от Протокол № 57/ 30.04.2019 год. на Общински съвет – Главиница.
         2. Избира Обществен съвет засоциалноподпомаганев състав, както следва:
  Председател:
            Иванка ***** Сярова – Заместник-кмет „Социални дейности и образование”
   Секретар:
            Бирсен ***** Бейтула – ст.специалист „Социални дейности“
Членове:

         1. Гюлнур ***** Реджеб - Дирекция „Социално подпомагане” гр.Тутракан, началник отдел „ХУСУ”

         2. Гюлфера ***** Сали – Дирекция „Социално подпомагане” гр.Тутракан, отдел „Закрила на детето” - социален работник

         3. Алкин ***** Юмер – Управител на „КСУ за ЛПР и за ПЛУИ” гр.Главиница

         4. Мерлин ***** Ниязи – Управител на „ЦНСТ за ДБУ” с.Малък Преславец и „ЦСРИ“ с.Сокол

         5. Севинч ***** Шевкъ – Управител на ДСП гр.Главиница

         6. Мюмюне ***** Хаккъ – Началник отдел „Хуманитарни дейности“

         7. Соня ***** Петкова – Председател на ПКЗСД към ОбС – гр.Главиница

 
По точка девета от дневния редИздаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "ЮКЯ", имот с идентификатор 30377.60.90, съгласно КККР на с. Зафирово, община Главиница, с цел на ползване - аквакултури и свързаните с тях дейности.
 
РЕШЕНИЕ №71
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
     1. Одобрява предложения проект на разрешително за ползване на воден обект – язовир „ЮКЯ”, имот с идентификатор 30377.60.90 съгл. КККР на с. Зафирово, община Главиница.
      2. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на гореописания воден обект, с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на договора за наем, която е неразделна част от решението.
 
По точка десета от дневния редИздаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "ПЪТЯ ЗАФИРОВО", имот с идентификатор 67828.1.76, съгласно КККР на с. Сокол, община Главиница, с цел на ползване - аквакултури и свързаните с тях дейности.
 
РЕШЕНИЕ №72
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
       1. Одобрява предложения проект на разрешително за ползване на воден обект - язовир „ПЪТЯ ЗАФИРОВО”, имот с идентификатор 67828.1.76 съгл. КККР на с. Сокол, община Главиница.
       2. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на гореописания воден обект, с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на договора за наем, която е неразделна част от решението.
 
По точка единадесета от дневния редИздаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "ПЪТЯ ЗАФИРОВО", имот с идентификатор 67828.11.177, съгласно КККР на с. Сокол, община Главиница, с цел на ползване - аквакултури и свързаните с тях дейности.
 
РЕШЕНИЕ №73
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
        1. Одобрява предложения проект на разрешително за ползване на воден обект - язовир „ПЪТЯ ЗАФИРОВО”, имот с идентификатор 67828.11.177 съгл. КККР на с. Сокол, община Главиница.
       2. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на гореописания воден обект, с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на договора за наем, която е неразделна част от решението.
 
По точка дванадесета от дневния редИздаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "ПИРАМИДАТА", имот с идентификатор 81075.51.522, съгласно КККР на с. Черногор, община Главиница, с цел на ползване - аквакултури и свързаните с тях дейности.
 
РЕШЕНИЕ №74
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Одобрява предложения проект на разрешително за ползване на воден обект - язовир „ПИРАМИДАТА”, имот с идентификатор 81075.51.522 съгл. КККР на с. Черногор, община Главиница.
2. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на гореописания воден обект, с цел - аквакултури и свързаните с тях дейности за срок до изтичане на договора за наем, която е неразделна част от решението.
 
По точка тринадесета от дневния ред – Разни
            
Вярно с оригинала!
Снел преписа:        /п/                                                                      Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                  /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.