▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №8/31.03.2020 ГОДИНА
 
 
По точка първа от дневния ред – Отменя Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне на размера на местните данъци, приета с Решение №20 по Протокол №4/07.02.2008г. и приемане на нова Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне на  размера на местните данъци.
 
РЕШЕНИЕ №51
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2, чл.26, ал.2, чл.28 от Закона за нормативните актове, и чл.76, ал.3 във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Отменя Наредба №16 на Общински съвет – гр. Главиница за определяне на размера на местните данъци, приета с Решение №20 по Протокол №4/07.02.2008г.
 
По точка втора от дневния редОтчет за 2019 г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Главиница, обл. Силистра.
 
РЕШЕНИЕ №52
На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
По точка трета от дневния редПриемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Главиница за периода 2020-2023 г. и дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Главиница за периода 2020-2030 г.
 
РЕШЕНИЕ №53
На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
3. Общински съвет Главиница възлага на Кмета на Община Главиница да извърши всички необходими законови действия по влизане в сила, прилагане и отчитане на изпълнението на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Главиница за периода 2020-2023 г. и дългосрочна  Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Главиница за периода 2020-2030 г.
 
По точка четвърта от дневния редКандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила” с. проектно предложение „Подобряване качеството на услугата чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Главиница, обл. Силистра.
 
РЕШЕНИЕ №54
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.27, ал.1, т.6 от Закона за социално подпомагане и § 37 от Преходни и Заключителни разпоредби  към Закона за изменение и допълнение на закона за социално подпомагане, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
         1. Дава съгласие Община Главиница да внесе проектно предложение „Подобряване качеството на услугата чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен Социален патронаж гр. Главиница, обл.Силистра“ във Фонд „Социална закрила”, гр. София
          2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение, Община Главиница да финансира 10% от общата стойност на проекта.
          3. Възлага на Кмета на Община Главиница осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
По точка пета от дневния редКандидатстване на община Главиница с проектно предложение „Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница чрез изграждане на посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство“ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.363 МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добружда“ – мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.
 
РЕШЕНИЕ №55
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Дава съгласие Община Главиница да кандидатства с проектно предложение „Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница чрез изграждане на посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство“ по реда на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.363 „МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ – мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добружда“, дейност 2. „Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство“, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.
2. Удостоверява, че дейностите, включени в проектното предложение съответстват на Приоритет 1 „Насърчаване на местната икономика”, Специфична цел 2: „Подпомагане на рибовъдството и осигуряване на възможности за туризъм и отдих” на Общинския план за развитие на община Главиница 2014-2020 г.
3. Упълномощава кмета на Община Главиница да подпише необходимите документи и предприеме всички мерки за подготовка и подаване на проектното предложение.
 
По точка шеста от дневния редОдобряване и допълване на Годишен план за ползване на дървесина за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №56
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.7, ал 1, 3, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:

Главни сечи

Нискостъблени

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дърв. вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1

37-м

Коларово

1,8

акация

170

145

2

42

8

85

8

2

37-а1

Коларово

0,7

акация

50

43

2

12

2

25

2

3

37-з1

Коларово

3,1

акация

140

119

0

35

7

70

7

4

37-и1

Коларово

2,9

акация

290

247

2

72

14

145

14

5

37-л1

Коларово

0,4

акация

30

26

2

7

1

15

1

6

37-н1

Коларово

0,7

акация

60

51

0

15

3

30

3

7

37-у1

Коларово

1,6

акация

140

119

0

35

7

70

7

8

37-д2

Коларово

0,9

акация

70

60

2

17

3

35

3

9

37-е2

Коларово

5,2

акация

390

332

2

97

19

195

19

10

37-ж2

Коларово

2,3

акация

170

145

2

42

8

85

8

11

37-м2

Коларово

1,8

акация

190

162

2

47

9

95

9

12

38-т

М.Преславец

1,0

акация

130

111

2

32

6

65

6

13

49-г

Богданци

2,4

акация

400

340

0

100

20

200

20

14

117-в

Черногор

1,7

акация

230

196

2

57

11

115

11

15

117-е

Черногор

2,8

акация

430

366

2

107

21

215

21

16

117-ж

Черногор

1,8

акация

240

202

0

50

10

124

18

17

1307-к

Ст.Караджа

5,3

акация

420

357

0

105

21

210

21

 ОБЩО:

36,4

3550

3021

22

872

170

1779

178

  

Издънкови за превръщане

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Стояща (м3)

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

18

49-ф

Богданци

20,5

лдб

950

855

47

142

28

619

19

19

49-х

Богданци

20,4

лдб,цр

850

765

42

127

25

555

16

20

1024-г

Падина

20,2

цр,др.ш

860

760

36

116

21

554

33

 

 ОБЩО:

61,1

 

2660

2380

125

385

74

1728

68

 

 

 

Отгледни сечи

 

 21

34-л

М.Преславец

9,3

липа

730

606

58

302

21

211

14

 22

34-н

М.Преславец

5,3

липа

270

225

21

113

8

78

5

 23

34-о

М.Преславец

1,3

липа

55

46

4

25

1

15

1

 24

34-р

М.Преславец

6,1

липа

270

226

18

95

7

100

6

 25

37-л

Коларово

1,8

пляс,цр

90

79

1

15

3

56

4

 ОБЩО:

23,8

1415

1182

102

550

40

460

30

ВСИЧКО:

121,3

7625

6583

249

1807

284

3967

276

   2. Допълва годишния план за ползване на дървесина през 2020 г. със следните подотдели:      

Отдел

Землище

Площ (ха)

Дървесен вид

Лежаща (м3)

Едра (м3)

Средна (м3)

Дребна (м3)

Дърва (м3)

Вършина (м3)

1

46-о

Богданци

10,0

срлп, пляс

561

8

71

7

425

50

2

49-с

Богданци

5,5

пляс

372

77

9

7

266

13

3

1001-б

Бащино

2,2

акация

184

6

35

5

138

-

4

1353-д

Подлес

2,8

Цер,др.ш

95

4

10

0

   81

-

5

1354-г

Главиница

16,9

Цер,лдб

439

7

3

0

429

-

ОБЩО:

37,4

1651

102

128

19

1339

63

     3. В случай, че някои от подотделите от одобрения годишен план за ползване на дървесина  от  горските територии на Община Главиница за 2020 г.  не се усвоят, то ползването им се прехвърля за 2021 г. 
 
По точка седма от дневния редДопълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №57
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  във връзка с чл.8 ал.9,  от Закона за общинската  собственост, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год, както следва:
В Раздел II  „  Отдаване под наем на имоти и вещи по чл.14,чл.43 и чл. 45 от ЗОС“
т.2.1.2  Отдаване под наем на УПИ по населени места:
6.  УПИ-XVI-/Шестнадесети/пл.№ 182 /Сто осемдесет и две/ кв.12 с площ от 1120 кв.м. по регулационния план на с.Подлес общ.Главиница, АЧОС № 110/08.11.2008 г.
т.2.1.3.4 Отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии.
1.Част от поземлен имот с площ от 500 кв.м.с  идентификатор № 70336.60.203 цялата  с площ от 180882 кв.м.в местността „ Гора”по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Суходол общ.Главиница, разположена в отдел 119, подотдел”и”, АЧОС №758/07.05.2003 г.
т.2.1.4  Отдаване на  сгради,части от сгради и помещения,безвъзмездно право на ползаве за срок от 10 г.
1.”Читалище”-едноетажна полумасивна сграда със застроена площ от 233,73 кв.м, построена в УПИ-VIII-/ Осми/пл.№ 198/Сто деветдесет и осем/, кв.32 с площ от 1800 кв.м.по плана на с.Сокол общ.Главиница, АПОС 2563/15.03.2011г.
 
По точка осма от дневния редОтдаване под наем на част от поземлен имот в горска територия.
 
РЕШЕНИЕ №58
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл. 43, ал.1 и ал.3, т.1 и чл. 51 от Закона за Горите във връзка с чл. 15, ал.2, т.1 от Наредба № 34/28.02.2017 г. за Управление на горските територии на община Главиница, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем 0,500 дка/петстотин кв.м/, представляващ част от имот с идентификатор 70336.60.203 с площ от 180,882 дка в местността „Гора” по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Суходол, разположен в отдел 119, подотдел „и”,съгласно Протокол за трасиране, означаване и координиране на горски имот собственост на община Главиница, находящ се в землището на с. Суходол /Приложение 3/,на Ловно-рибарско дружество „Сокол” гр. Тутракан за изграждане на заслон в общинска горска територия.
          2. Възлага на Кмета на община Главиница да сключи Договор за отдаване на 0,500 дка /петстотин кв.м./ част от горепосочения имот под наем за срок от 10 (десет) години на  цена от 169,00лв /сто шестдесет и девет лева/ определена от независим оценител на поземлени имоти от горски територии, съгласно изискванията на „Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии”, приета с ПМС №236 от 03.08.2011 г./Приложение 2/
 
По точка девета от дневния редДаване на съгласие за охрана и възлагане на рибните ресурси на воден обект в местността "Мера" с. Суходол, общ. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №59
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.15а, ал.4 във връзка с чл.11, ал.2  от Закона за рибарство и аквакултурите, чл.11, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество на Общински съвет гр.Главиница,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
        1. Дава съгласието си за безвъзмездна охрана и управление на рибните ресурси на СНЦ”ЛРД-Сокол” гр.Тутракан на водоем съставляващ имот 70336.60.114 с площ от 25,386 дка, местност „Мера” с.Суходол гр.Главиница .
        2. Упълномощава Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за възлагане на безвъзмездна охрана и управление на рибните ресурси на гореспоменатия водоем за срок от 5/ пет/ години.
 
По точка десета от дневния ред – Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Богданци, общ. Главиница
           
РЕШЕНИЕ №60
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.1, т.1 и ал.3, и чл.36, ал.1 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласие за продажба на следния имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор № 04670.8.307 (нула четири шестстотин и седемдесет, точка, осем, точка, триста и седем) по кадастралната карта на землището на с. Богданци, находящ се в местността „Кулата”, с начин на трайно ползване „Нива” и площ от 8 490 кв. м (осем хиляди четиристотин и деветдесет квадратни метра), актуван с АОС № 4242/29.01.2020 г.
2. Утвърждава пазарна оценка на имота по т.1 в размер на 14 040 (четиринадесет хиляди и четиридесет) лв., като купувачът следва да заплати разноските за изготвяне на експертната пазарна оценка.
3. Възлага на Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба на имота.
 
По точка единадесета от дневния ред – Годишен финансов отчет на „Общински превози” ЕООД  гр. Главиница за 2019 год.
 
РЕШЕНИЕ №61
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с раздел ІV, чл. 12, т.2 от Актуализирания Договор на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница от 28.10.2004 год., Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 1. Одобрява годишен счетоводен баланс за 2019 година на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
2. Одобрява отчет за приходите и разходите за 2019 год. на “Общински превози” ЕООД гр. Главиница.
 
По точка дванадесета от дневния редФинансова помощ за закупуване на хематологичен анализатор за клинична лаборатория на МБАЛ – Тутракан ЕООД.
 
РЕШЕНИЕ №62
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
 РЕШИ:
 1. Разрешава отпускането на сумата от 10 740 /десет хиляди седемстотин и четиридесет/ лева на МБАЛ Тутракан ЕООД за закупуване на хематологичен анализатор ABACUS 380 за нуждите на лечебното заведение.
2. Възлага на кмета на община Главиница да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от решението, както следва:
   1) Увеличава разходен параграф § §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, в дейност 122 „Общинска администрация” +10 740  лв.
   2) Намалява разходен параграф § §00-98 „Резерв в непредвидени и неотложни разходи”, в дейност 122 „Резерв” -10 740 лв.
 
 
По точка тринадесета от дневния ред – Разни
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:             /п/                                                                          Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                    /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.