▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!
Р Е Ш Е Н И Е
     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,
ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ
С ПРОТОКОЛ  №7/10.03.2020 ГОДИНА

 

 По точка първа от дневния ред – Изменение и допълнение на решение №34 от Протокол №4/29.01.2020г. за даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на СУ ”Васил Левски”гр.Главиница  при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
РЕШЕНИЕ №49
На основание на чл. 21 ал.1 т.23, чл.59 и следващи от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет - Главиница, област Силистра
 РЕШИ:
 I. Изменение и допълнение на Решение №34 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет – Главиница.
       т. 2. Одобрява споразумение за партньорство с СУ ”Васил Левски”гр.Главиница по проектно предложение „Моите корени и моето бъдеще” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съгласно чл.59 и следващи от ЗМСМА.
        т. 2 от Решение №34 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет – Главиница става т.3
 II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
 Приложение: Споразумение за партньорство с СУ ”Васил Левски”гр.Главиница
 
По точка втора от дневния редИзменение и допълнение на решение №35 от Протокол №4/29.01.2020г. за даване на съгласие Община Главиница да участва като партньор на ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница  при подаване на проектно предложение  към МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
РЕШЕНИЕ №50
На основание на чл. 21 ал.1 т.23, чл.59 и следващи от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
I. Изменя и допълва Решение №35 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет – Главиница.
          т. 2. Одобрява споразумение за партньорство с ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница по проектно предложение „Шарен свят” по Процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001 – 3.008 по мярка 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съгласно чл.59 и следващи от ЗМСМА.
              т. 2 от Решение №35 от Протокол №4/29.01.2020 год. на Общински съвет – Главиница става т.3
 II. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение за да се защитят особено важни обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
Приложение: Споразумение за партньорство с ДГ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр.Главиница
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:          /п/                                                                             Председател ОбС:   /пп/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.