▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

Препис - извлечение!

Р Е Ш Е Н И Е

     НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА,

ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ

С ПРОТОКОЛ  №6/27.02.2020 ГОДИНА

 

 

 

По точка първа от дневния ред – Приемане на Програма за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г.
 
РЕШЕНИЕ №38
На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
Приема Програма за управление на община Главиница за срока на мандата, съгласно Приложение №1.
 
По точка втора от дневния редОпределяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на кметства в община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №39
На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет - Главиница, област Силистра 
РЕШИ:
1. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на Община Главиница, считано от 01.01.2020 г., в размер на 2 400.00 лева.
2. Определя основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Главиница, считано от 01.01.2020 г., както следва:
 • с. Зафирово                        1 150.00 лева
 • с Ножарево                         1 050.00 лева
 • с. Листец                             1 000.00 лева
 • с. Зебил                                   930.00 лева
 • с. Звенимир                            980.00 лева
 • с. Зарица                                 900.00 лева
 • с. Суходол                            1 000.00 лева
 • с. Стефан Караджа              1 000.00 лева
 • с. Калугерене                          990.00 лева
 • с. Черногор                             940.00 лева
 • с. Дичево                                 980.00 лева
 • с. Богданци                              990.00 лева
 • с. Коларово                              900.00 лева
 • с. Падина                                 900.00 лева
 • с. Вълкан                                 940.00 лева
 • с. Сокол                                   870.00 лева
 • с. Долно Ряхово                      900.00 лева
3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда, вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Главиница и в рамките на утвърдения бюджет.
 
По точка трета от дневния редОпределяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за 2020-2021 стопанска година.
              
РЕШЕНИЕ №40
На основание чл.21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл.37и, ал.3 и чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 9 от Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, както и чл. 60, ал.1 от АПК, Общинският съвет - Главиница, област Силистра
РЕШИ:
1. Приема перспективен експлоатационен план за паша в общинските пасища, мери за следващите 5 (пет) стопански години – Приложение №1.
2. Приема годишен план за паша за стопанската 2020-2021 г., явяваща се първа година от плана по т.1 – Приложение №2.
3. Определя недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница и дава съгласието си за тяхното индивидуално ползване по землища на територията на общината, описани в Списък на имотите за индивидуално ползване (Приложение №3), като същите да бъдат предоставени на правоимащите за ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) и Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница. Дава съгласието си недвижимите имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница, които не са обявени за индивидуално ползване да се предоставят за общо ползване на гражданите на Община Главиница при спазване на условията на Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница (Приложение №4).
4. За отглеждането на една животинска единица на правоимащите да се предоставят до 10 дка. в имоти от първа до седма категория и до 20 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, да се предоставят за отглеждане на една животинска единица до 20 дка. в имоти от първа до седма категория и до 30 дка. в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, да се предоставят имоти до 10 дка. независимо от категорията на имотите.
5. Предоставените за индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница (Приложение №3) да бъдат добавени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Главиница за 2020 год. – за отдаване под наем или аренда.
6. Определя годишна наемна цена на декар площ за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в размер на 10 лв. (десет лева).
7. Предоставените за общо и индивидуално ползване недвижими имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади собственост на Община Главиница да се ползват съгласно Наредбата за стопанисване и управление на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Пасища и мери“ от общинския поземлен фонд на Община Главиница, Петгодишния перспективен експлоатационен план, както и Годишния план за паша по землища на населено място за стопанската 2020/2021 г.
8. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с изискването по чл.7и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, произтичащи от горните процедури допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
           
По точка четвърта от дневния редПриемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Главиница през 2020 год.
 
РЕШЕНИЕ №41
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26а, ал.2 и ал.3 от ЗНЧ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
2. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише договори с представляващите народни читалища на територията на Община Главиница за финансово обезпечаване на дейностите за 2020 год.
 
По точка пета от дневния редОтчет за дейността през 2019 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните (МКБППМН) в Община Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №42
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, , чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
 
По точка шеста от дневния редОпределяне на представител на Община Главиница в заседание на Общо събрание на Асоциация  по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Силистра.
           
РЕШЕНИЕ №43
На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, 5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
I. Определя за представител на Община Главиница в редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра, което ще се проведе на 12.03.2020 год. от 14:00 часа, да бъде кмета на Община Главиница, при следния  дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК - Силистра за 2019 г., съгласно чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК -  „ЗА”;
2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Силистра за 2019 г., съгласно чл. 198в, ал.4, т.10 от Закона за водите - „ЗА”;
3. Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК Силистра за 2020 г., съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК - „ЗА”;
4. Други - При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува, както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Главиница.
II. При невъзможност на Кмета на общината да присъства лично, за представител на Община Главиница в заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Силистра,  на 12.03.2020г. от 14,00 часа да бъде г-жа Сюзан Хасан - заместник  кмет на Община Главиница.
 
По точка седма от дневния редОпределяне на представител на община Главиница в органите на управление на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра (РСУОРС)
 
РЕШЕНИЕ №44
На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Отменя Решение №156 по протокол №20 от 03.11.2016 год. на Общински съвет – гр. Главиница.
2. Определя за представител на Община Главиница в органите на управление на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Силистра (РСУОРС), г-н Неждет ***** Ниази – кмет на община Главиница.
3. При невъзможност на кмета на общината да присъства лично, за представител на община Главиница определя г-жа Сюзан ***** Хасан – заместник - кмет „Стопански дейности” на община Главиница.
 
 
По точка осма от дневния редРазрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на  ПИ с идентификатори 15031.8.126, 15031.8.101 и 15031.8.130 в землището на гр.Главиница и ПИ с идентификатори 35554.1.23 и 35554.1.101 в землището на с.Калугерене, общ. Главиница, находящ се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“
 
РЕШЕНИЕ №45
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план за поземлен имот /ПИ / с идентификатори 15031.8.126, 15031.8.101 и 15031.8.130 в землището на гр.Главиница и ПИ с идентификатори 35554.1.23 и 35554.1.101 в землището на с.Калугерене, общ. Главиница, находящи се извън границите на урбанизирана територия за изграден обект „Базова станция 4561 Главиница“, съгласно описания в заданието обхват за строителство на кабел 20кV, ново МТТ в ПИ с идентификатор 15031.8.130 и кабел НН за външно ел.захранване за базова станция №4561, разположена в ПИ 15031.8.130, в местността „Ескиолар, в землището на гр.Главиница .
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ПП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.
 
По точка девета от дневния редДаване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване на част от общински имот за разполагане на пчелин по КВС на с. Сокол, общ. Главиница.
 
РЕШЕНИЕ №46
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.2, ал.3 и ал.6 от ЗОС, чл.11, ал.1, ал.2 от Закона за пчеларството, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Дава съгласието  да се учреди възмездно право на ползване на Михаил ***** Георгиев с постоянен адрес: с. *****, ул. „*****” №*, общ. *****, обл. ***** и настоящ адрес: гр. *****, ул. „*****” №*, общ. Главиница, обл. Силистра върху 1400 кв.м., представляваща част от недвижим имот – публична общинска собственост, в землището на с.Сокол, съставляваща имот № 67828.1.85, местност „Зеленчукова градина” по КВС на с.Сокол с обща площ 84.123 кв.м., с НТП: пасище, мера за срок от 10 /десет/ години.
2. Определя годишната наемна цена за ползване на имота 347,40 лв. /триста четиридесет и седем лв. и 0,40ст./
3. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за  учредяване на възмездно ползване .
 
По точка десета от дневния ред – Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  за изграждане на кабелно електрозахранване 1kV за захранване на склад за охлаждане и съхранение на плодове в УПИ ХХII, кв.1 па плана на с.Зафирово, общ.Главиница от ПИ с идентификатори 30377.15.153, 30377.15.1 и 30377.15.173,, находящи се в землището на с.Зафирово, общ. Главиница, извън границите на урбанизирана територия
  
РЕШЕНИЕ №47
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра
РЕШИ:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план  за изграждане на кабелно електрозахранване 1kV за захранване на склад за охлаждане и съхранение на плодове в УПИ ХХII, кв.1 по плана на с.Зафирово, общ.Главиница от ПИ с идентификатори 30377.15.153, 30377.15.1 и 30377.15.173,, находящи се в землището на с.Зафирово, общ. Главиница, извън границите на урбанизирана територия.
2. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП, подробно описан в т.1 от решението.
3. На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящото решение да бъде разгласено с обявление, поставено на подходящо място в сградата на Общината и в интернет страницата  на Община-Главиница.
4. На осн. чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи  на оспорване.
 
По точка единадесета от дневния ред – Издаване на запис на заповед от община Главиница в полза на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция,  обезпечаваща авансово плащане за календарната 2020 г. към Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50–34 от 20.04.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 29.11.2018 г. и Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 19.08.2019 г., сключено между „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  и Министерството на земеделието храните и горите.
 
РЕШЕНИЕ №48
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3, 4, 6 и 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50-34 от 20.04.2018 г.,  Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 29.11.2018 г., Допълнително Споразумение № РД 50–34 от 19.08.2019 г. и Заповед № РД 09-194 от 24.02.2020 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 2020 г.,, Общинският съвет - Главиница, обл. Силистра 
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Главиница да подпише Запис на заповед /Приложение №1/, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” в размер на 76 782,03 лв. /седемдесет и шест хиляди, седемстотин осемдесет и два лева и три стотинки/, което е 67 % от  114 600,05 лв. /сто и четиринадесет хиляди, шестстотин лева и пет стотинки/  за обезпечаване на 100 % от стойността на авансовото плащане  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и Министерство на земеделието и храните и горите, и Заповед № РД 09-194 от 24.02.2020 г. на  Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Главиница  да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане в размер на 76 782,03 лв. /седемдесет и шест хиляди, седемстотин осемдесет и два лева и три стотинки/, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г., Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от Общностите местно развитие № РД 50 - 34 от 20.04.2018 г., сключено между Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”  и Министерство на земеделието и храните и Заповед № РД 09-194 от 24.02.2020 г. на Заместник - министъра на земеделието, храните и горите за одобрение на дейности и разходи по подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” за календарната 2020 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.
 
По точка дванадесета от дневния ред – Разни
 
 
 
 
Вярно с оригинала!
Снел преписа:                                                                                       Председател ОбС:   /п/
                  /инж. Севинч Даил/                                                                                     /Месут Алиш/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.