Общинска собственост

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-206

гр. Главиница, 28.03.2019 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл. 70, чл.71  ал.1  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решения № 440 по протокол № 55/27.02.2019 г. на Общински съвет гр. Главиница

                                                                                                       

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс   за отдаване под наем    на имоти – публична общинска собственост / водоеми /, съставляващи : 

 

Землище

Имот №, идентификатор №

Местност

площ/ дка

АПОС

 Месечна наемна цена

Годишна наемна цена

1

Дичево

90117, № 21230.1.117

„Водоем“

103.358

7/117 от 09.06.1999 г.

165.40 лв.

1984.80 лв.

2

Дичево

80086, № 21230.60.86

„Водоем“

10.799

5/115 от 09.06.1999 г.

18.40 лв.

220.80 лв.

3

Зафирово

1090, №30377.60.90

„Около гората“

118.834

12/109 от 09.06.1999 г.

190.00 лв.

2280.00 лв.

4

Суходол

60214, № 70336.50.214

„Язовир“

98.428

2/103 от 09.06.1999 г.

167.30 лв.

2007.60 лв.

5

Сокол

1076, № 67828.1.76

„Пътя Зафирово-Сокол“

62.397

6/114 от 09.06.1999 г.

106.00 лв.

1272.00 лв.

6

Сокол

1077, № 67828.11.177

„Пътя Зафирово-Сокол“

37.975

5/113 от 09.06.1999 г.

64.60 лв.

775.20 лв.

7

Зафирово

1056, № 3037.1.56

„Богдански блок“

65.486

14/111 от 09.06.1999 г.

104.80 лв.

1257.60 лв.

8

Черногор

522, № 81075.51.522

„Пирамидата“

30.396

2/122 от 09.06.1999 г.

48.60 лв.

583.20 лв.

9

Косара

28, № 38707.20.28

Извън регулация

18.826

3/119 от 09.06.1999 г.

32.00 лв.

384.00 лв.

                     

II.Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

  1. Приоритетни условия:

а) заплащане на наемна цена за тригодишен предварителен период – внесената  наемна цена за период от три години се разпределя  както следва  : първа , шеста и последната година от срока на договора.

б) наемна цена, не по-малка от минималната месечна наемна цена ,– съгласно таблицата в  лева без ДДС;

в) инвестиционни намерения;

г) период на реализиране на инвестиционните намерения;

д) гаранции за обезпечаване на изпълнение на поетите ангажименти, включително заплащане на наемна цена.

              2.Общи условия:

а) до участие в конкурса се допускат лица, които представят документ, удостоверяващ статуса на участника (за юридически лица и търговци) - удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, съдебно решение за вписване на юридическо лице, удостоверение за вписване в Централния регистър към Министерство на правосъдието и др.

б) депозитът за участие в конкурса в размер на минималната годишна конкурсна цена, се внася по  банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница   до 16,00 часа на 22.04.2019 год. Депозитът на спечелилият участник се прихваща от предложената офертна цена;

в) конкурсната документация се получава до 16,00 часа на 22.04.2019г. в информациооният център  на Общината, след заплащането й в размер на 20,00 лв.   IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка-Силистра  – Клон – гр. Главиница  или в касата на община Главиница, включваща заявление, конкурсна документация, проекто-договор, копие от Решение № 440 по протокол № 55/27.02.2019 г. на Общински съвет Главиница , копие от протокол  на комисията, назначена със Заповед 166/25.03.2019 г. на кмета на Община Главиница, съдържащ и методика, определяща начина на оценка на офертите.

г) офертите се приемат до 16.00 часа на 22.04.2019 г., в  деловодство на Община Главиница, ет.1 на ул.” Витоша ”№ 44, гр.Главиница.

д) конкурсът ще се проведе по реда на Наредбата за реда за стопанисване, управление и разпореждане на общинско имущество на Община Главиница, като предложенията на участниците следва да са в съответствие с чл. 71 от същата Наредба.

e) дата, място и час на провеждане на търга:  23.04.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Главиница(IV етаж) в Административната сграда на община Главиница на адрес: гр.Главиница , ул. „Витоша“ №44

III.Назначавам комисия за провеждане на конкурса в състав:

IV.Подадените оферти да бъдат разгледани в законоустановения срок от комисията, посочена в т.III от настоящата  заповед, която да оцени и класира предложенията, съгласно методиката, определяща начина на оценка на офертите, утвърдена от кмета на общината.

Повторен публично оповестен конкурс при неявяване на кандидати да се проведе на 07.05.2019 г. от 14.00 часа  на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16,00 часа на  03.05.2019 г.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение  и да се оповести чрез средствата за масова информация по реда на чл. 73 ал.1 от НПУРОИ.

                                               

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласувал,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил,

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция „ СУХД“        

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.