Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-556 гр. Главиница, 17.07.2018 г., Относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-556

гр. Главиница, 17.07.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 379 по протокол № 43/27.06.2018 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

       за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1

Поземлен имот №050087, с. Вълкан-местност „ Мери“, АЧОС 3319/ от 24.04.2015 г.

0,824 дка

824.00 лв

10.00 лв.

82.00 лв.

10.00 часа

  1.3 Отдаване под наем на сгради, части от сгради и помещения.

 

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

1.

 Общински имот с предназначение за” офис”,самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 15031.501.434.4.4                             ” Административен блок 2”-гр.Главиница,ул.” Витоша”-46, АЧОС № 2293/28.01.2011 Г.

17.00

кв.м.

34.00 лв./ без ДДС/ , и 40.80 лв. със ДДС.

10.00

4.00

10.15

3.2. Отдаване под наем на земеделски земи с площ над 10дка.

Имот №

Землище

Местност

Категория

площ/ дка

Цена

Депозит за участие

Час на  търга

1

23005

Косара

ЧИСТАМБОЛ

IV

50.005

3257.32

326.00

10.30

2

5012

Богданци

СТОПАНСКИ ДВОР

III

100.005

6500.32

650.00

10.30

3

30003

Богданци

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

VI

59.497

3 867.30

387.00

10.30

4

1210

Зафирово

АМЗОВА КУРИЯ

IV

14.355

933.07

93.00

10.30

5

18002

Зафирово

КАВАКА

III

11.999

779.93

79.00

10.30

6

15031.24.7

Главиница

АЙВАЛЪКА

VI

38.051

2473.31

247.00

10.30

 1.  Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто- договора за продажба и приложенията към документацията.
 2.  Утвърждавам цената на тръжната документация, депозита за участие и часовете на провеждане на търга, съгласно приложената таблица;
 3.  Публичният търг да се проведе на 22.08.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
 4.  Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 21.08.2018 год. , 16,00 часа;
 5.  Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница в срок до21.08.2018 г, 16,00 часа. след представяне на документ за закупуването ѝ. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или  по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6.  Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до 21.08.2018 г, 16,00 часа;
 7.  Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 21.08.2018 г. /вторник/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 8.  Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
 9.  Назначавам комисия в състав:

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 29.08.2018 г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозита за участие и закупуване на тръжна документация, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 28.08.2018 г

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                               

Неждет Джевдет………………..

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан……………….

Зам.кмет „Стопанско управление“

Изготвил,

Нурхан Али………………..

Директор на дирекция „ СУХД“ 

                                  

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.