Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № 0469/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Долно Ряхово за стопанската 2016/2017год.

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-364

гр. Главиница, 21.05.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол от 29.03.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-234 от 11.04.2018г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

 1. Определям Аврам Георгиев Аврамов с ЕГН:....., л.к. №......, изд. на ....... от МВР Силистра, живущ в гр. Силистра, ул.”Добрич” №105, вх. „А”, ет.1 , ап.1, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на поземлен имот №002048, представляващ лозе трета категория, с НТП: Лозе, находящ се в землището на с.Зафирово до „Стопанския двор”, общ.Главиница, с площ от 0,585кв.м. (петстотин осемдесет и пет кв. м.),  съгласно протокол №1 от 16.05.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 391.00 лв. /триста деветдесет и един лева/
 2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1.            Цена на имота /391.00/, достигната на търга и намалена с внесения депозит /39.00 лв./ в размер на 352.00 лв. / триста петдесет и два лв. / по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2.            Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 11.73 лв./ единадесет лв. и 73 ст./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.3.            Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

 1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
 2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
 3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували:

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

Изготвил:

Хасан Хасан…………………..

Гл.специалист „Общ.собственост“

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт