Общинска собственост

 

ЗАПОВЕД

 

№ PД-01-355

гр. Главиница, 21.05.2018  г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол №  6 от 19.02.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-152 от 13.03.2018г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

  1. Определям Севдим Исмет Мюмюн с ЕГН: ………, л.к. №………, изд. на ………… г. от МВР Силистра, живущ в с.Коларово, ул. „Димитър Дончев” № 1 , общ.Главиница, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на урегулиран поземлен имот с площ 1248 кв.м. ( хиляда двеста четиридесет и осем квадратни метра), съставляващ УПИ ІII-99, квартал 12 по плана на с.Коларово, предмет на АЧОС № 439/15.01.2003г., съгласно протокол № 1 от 16.05.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 2561,07 лв. /две  хиляди  петстотин шестдесет и един лева и седем стотинки /
  2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1. Цена на имота /2561,07 лв./, достигната на търга и намалена с внесения депозит /256,00 лв./ в размер на 2305.07 лв. /две хиляди триста и пет  лева и седем стотинки / по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2. ДДС 20% в размер на 512,22 / петстотин и дванадесет лева  и 22 ст./ по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.3. Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 76,84 лв./  седемдесет и шест лева  и осемдесет и четири  ст./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.4.  Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

  1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
  2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
  3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.