Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № PД-01-116 гр. Главиница, 22.02.2018 г.,Относно: спечелили търга

 

ЗАПОВЕД

 

№ PД-01-116

гр. Главиница, 22.02.2018  г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Главиница и протокол №  6 от 19.02.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, обявен със заповед №РД-01-499 от 21.12.2017г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

 1. Определям Нурджел Юджел Хамид с ЕГН: **********, л.к. №*********, изд. на 23.11.2010 г. от МВР Силистра, живущ в с.Стефан Караджа, ул. „Отец Паисий” № 9 , общ.Главиница, обл.Силистра за спечелил търга и за купувач на урегулиран поземлен имот с площ 1268 кв.м. ( хиляда двеста шестдесет и осем квадратни метра), съставляващ УПИ ІV, квартал 14 по плана на с.Стефан Караджа, предмет на АЧОС № 1506/01.04.2005г., съгласно протокол № 6 от 19.02.2018 год. за провеждане на търг с явно наддаване и цена, достигната на търга в размер на 5306,50 лв. /пет   хиляди  триста шест    лева и петдесет стотинки /
 2. Купувачът следва да внесе в 14 дневен срок от връчване на заповедта на следните суми:

2.1. Цена на имота /5306,50 лв./, достигната на търга и намалена с внесения депозит /530,00 лв./ в размер на 4776.50 лв. /четири хиляди  седемстотин седемдесет и шест    лева и петдесет стотинки / по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.2. ДДС 20% в размер на 1061,30 /  хиляда шестдесет и един лев  и 30 ст./ по сметка: IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 56 00;

2.3. Местен данък в размер на 3 %  -   в размер на 159,20 лв./  сто  петдесет и девет  лева  и двадесет   ст./, по сметка:  IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница; Вид плащане: 44 25 00;

2.4.  Разход за изготвяне на пазарна  оценка от лицензиран оценител    в размер на  80.00лв./осемдесет лв./ по сметка IBAN BG12CECB97908447835600, BIC CECBBGSF, Централна кооперативна банка Силистра, офис Главиница, Вид плащане: 44 70 00;

 1. 3. Ако купувачът не внесе цената по т.2 се приема, че се е отказал да заплати предложената цена;
 2. 4. Документите, с които са внесени сумите по т.2 се представят в отдел „Общинска собственост“ за сключване на договор;
 3. 5. Разходите по вписване на договора са за сметка на купувача;

Настоящата заповед се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за деловодството, един за отдел „Общинска собственост“ и един за Дирекция „Финансово и административно обслужване” за сведение и изпълнение.

            Заверено копие от заповедта да се връчи срещу подпис на Купувача и на Директор на дирекция  „Стопанско управление и хуманитарни дейности за сведение и изпълнение.

 

 

Неждет Джевдет……………….

/ Кмет на община Главиница /

Съгласували,

Сюзан Хасан …………………..

Зам. кмет  „Стопански дейности“

Изготвил

Нурхан Али……………………

Директор на

Дирекция „СУХД“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.