Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД -01-65/01.02.2018  г., относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на двуетажна сграда - частна общинска собственост

 

 З А П О В Е Д

№ РД -01-65/01.02.2018  г.

 На основание чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8 ал.9 чл.35, ал. 1 и чл.41, ал.2 от ЗОС,  и чл. 34 ал.1 и т.1,  от  Наредба № 3 за реда на придобиване, управление, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница на ОбС Главиница и в изпълнение на Решение № 322 по протокол № 36/ 22.12.2017 г. на Общински съвет

НАРЕЖДАМ:

 

І. Откривам публичен търг с явно наддаване за продажба на двуетажна сграда - частна общинска собственост при следните условия:

 1. Наименование и местонахождение на обекта на търга: двуетажна сграда, находящ се в землището на с.Коларово, Община Главиница, с площ от 72 кв.м.  ( седемдесет и два квадратни метра находящ се в кв.6 парцел ІV, пл.№ 74 по регулационния план на селото.АЧОС 6/59/06.07.1998 г.
 2. Определям начална тръжна цена: 3680.00 лв / три хиляди шестотин и осемдесет лева / и стъпка на наддаване в размер на 368,00 лв.
 3. Определям депозит за участие в търга: 368 лв (триста шестедесет и осем лв).
 4. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 02.03.2018 г. /петък/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SS Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 5. Определям цена за закупуване на тръжна документация в размер на 10,00 лева (десет лева). Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SS, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.

Закупуването и получаването на документацията да се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 16,00 часа  на 02.03.2018 г. /петък./, след представяне на документ за закупуването ѝ. Документацията се получава от Центъра за информация и услуги на гражданите, етаж 1.

 1. Определям срок за подаване на заявленията за участие в търга — до 16.00 часа на 02.03..20178 г. /петък/ - в Центъра за информация на гражданите, I етаж на Община Главиница.
 2. Определям срок за извършване на оглед на обекта - до 16.00 часа на 03.2018 г. /петък/, след предварителна заявка в отдел «Общинска собственост» и транспорт на кандидата;
 3. Търгът да се проведе на: 03.2018 г. (вторник) от 10,00: часа в сградата на Общината, IV етаж, Заседателна зала;

ІІ. Утвърждавам тръжната документация, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящата заповед.

III. Назначавам комисия в състав:

Настоящата заповед да се публикува   на интернет страницата на Община  Главиница, във вестник «Силистренски бряг» и да се закачи на таблото в Община Главиница и кметство с. Коларово.

Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 10.04.2018 г. на същото място и и при същите условия.Определям срок за внасяне на депозитиза участие,закупуване на тръжна документация,оглед на обекта и подаване на заявленияза участие  до 16 часа на 05.04.2018 г.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция «Стопанско управление и хуманитарни дейности»                         

Кмет:

          /Неждет Джевдет/

 

Съгласувал,

Заместник Кмет

„Стопански дейности“               

                                               /Сюзан Хасан/

Изготвил,

 Директор на дирекция

„Стопанско управление и

Хуманитарни дейности“          

                                               /Нурхан Али/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.