Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • Заповед номер РД-01-499/21.12.2017г.-относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

 

Препис-извлечение

З А П О В Е Д

 

№ РД-01-499

гр. Главиница, 21.12.2017 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОбС, чл. 36, чл.50 и чл.52  от Наредба № 3 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница и в изпълнение на Решение № 308 по протокол № 34/29.11.2017 г. на Общински съвет Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. 1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

  

Имот, населено място, акт за частна общинска собственост

Площ

Начална тръжна цена

Цена на тръжни документи

Депозит за участие

Час на търга

Стъпка на наддаване

1.

УПИ VI-общ., кв.14, с. Стефан Караджа, АЧОС №1508/01.04.2005 г.

1,248 дка

5223,10 лв.

10,00 лв.

530,00 лв.

13,00 часа

520,00 лв.

2.

УПИ V-общ., кв.14, с. Стефан Караджа, АЧОС №1507/01.04.2005 г.

0,810 дка

 3390,20 лв.

10,00 лв.

340,00 лв.

13,30 часа

330,00 лв.

3.

УПИ IV-общ., кв.14, с. Стефан Караджа, АЧОС №1506/01.04.2005 г.

1,268 дка

5306,50 лв.

10,00 лв.

530,00 лв.

14,00 часа

530,00 лв.

 1. 2. Утвърждавам тръжната документация, в т.ч. указанията и изискванията към провеждането на търга, проекто договора за продажба и приложенията към документацията.
 2. 3. Утвърждавам цената на тръжната документация, депозита за участие и часовете на провеждане на търга, съгласно приложената таблица;
 3. 4. Публичният търг да се проведе на 22.01.2018 год. в Заседателната зала на IV етаж в административната сграда на Община Главиница, ул. “Витоша“ №44 в часовите диапазони, упоменати в таблицата.
 4. 5. Оглед на имотите може да се провежда всеки работен ден при съгласуване на график с н-к отдел „Общинска собственост“ и транспорт на кандидата в срок до 19.01.2018 год, 16,00 часа;
 5. 6. Тръжната документация се получава всеки работен ден от Информационният център на община Главиница в срок до 19.01.2018 г, 16,00 часа. след представяне на документ за закупуването ѝ. Цената не се възстановява и следва да се внесе на касата на Община Главиница или  по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SF, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
 6. 7. Подаването на заявленията за участие в търга се извършва всеки работен ден в Информационният център на Община Главиница, в срок до 19.01.2018 г, 16,00 часа;
 7. 8. Краен срок за внасяне на депозита: - до 16.00 часа на 01.2018г. /петък/ на касата на Общината или по банкова сметка на Община Главиница IBAN: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SF Централна кооперативна банка – Клон – гр. Главиница.
 8. Повторен търг при неявяване на кандидати, да се проведе на 19.02.2018г. на същото място и при същите условия. Определям срок за внасяне на депозити за участие, закупуване на тръжни документи, оглед на обекта и подаване на заявления за участие до 16 часа на 16.02.2018 г;
 9. 10. Публикуването на обявата за провеждане на търга да се извърши в един местен всекидневник, сайта на Община Главиница, на таблото в административната сграда на Община Главиница и в сградите на кметствата.
 10. 11. Назначавам комисия в състав: .......................................................................................

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да се връчат на Директор „Стопанско управление и хуманитарни дейности“, началник отдел „Общинска собственост“ и Председателя на комисията за сведение и изпълнение.

                                               

Неждет Джевдет      /п/

Кмет на Община Главиница

Съгласували,

Сюзан Хасан    /п/

Зам.кмет „Стопанско управление“

Нурхан Али     /п/

Директор на дирекция

„Стопанско управление и

Хуманитарни дейности“    

                                  

Изготвил,

Фахри Емин     /п/

Началник отдел „ОС“

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.