Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-24/19.06.2017г. - Публичен търг с явно наддаване за отдаване на обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски”

HEADER GLAVINITSA

 

З  А  П  О  В  Е  Д

гр.Главиница                 № РД-01-24            19.06.2017г.

           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7  от ЗОС и Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура за провеждане на Публичен търг с явно наддаване за отдаване на обособена част с площ 317 кв.м в сутерена на СУ „Васил Левски” с идентификатор №15031.501.434.3 находящ се в гр. Главиница ул.”Оборище” 57 АОС №133/29.09.1999г.
 2. Обекта на търга да се ползва съобразно предназначението му за сладкарница за продажба на закуски за учениците.
 3. Търгът да се проведе на 20.07.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на общината – етаж ІV.

                                                             О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 1. Срок на наемното отношение – 5 години.
 2. Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена.
 3. Първоначална месечна наемна цена в размер на 126,80лв. без ДДС, / 152,16лв. със ДДС/
 4. Депозит за участие в търга – 152,00лв.(10% от годишната наемна цена) се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна Банка“ АД гр.Силистра и в касата на община Главиница, всеки работен ден до 16.00часа на 19.07.2017г.
 5. Комплект документация се получава след заплащане на цена в размер на 10,00лв. в касата на общината до 16.00часа на 19.07.2017г.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна документация до 16.00часа на 19.07.2017г.
 7. Заявление за участие се подава всеки работен ден до 16.00часа на 19.07.2017г.
 8. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе 27.07.2017г. при същите условия.
 9. Комисия , която да проведе търга:

           Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на Дирекция „ФАО”  и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

                                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА:     (п)

                                                                                                                               / Неждет Джевдет /

ХХ/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.