Общинска собственост

 • Начало
 • ЗАПОВЕДИ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-22 /19.06.2017г. - процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за наем на общински имоти

 HEADER GLAVINITSA

 

З  А  П  О  В  Е  Д

гр.Главиница                     № РД-01-22                19.06.2017г.

  

На основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, Решение № 182/31.01.2017г.  и  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет гр. Главиница

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам процедура за провеждане на публичен  търг с тайно наддаване за  наем на общински имоти:

По ред

Имот №

 

 

 

Землище

НТП

 

 

Категория

 

 

Площ

(дка)

 

Местност

 

 

Начална

Годишна тръжна цена

(лв.)

1

009266

Малък Преславец

Др.сел.тер.

VІІ

2,888

Къшла Екинлик

144.4

2

009267

Малък Преславец

Нива

VІІ

4,231

Къшла Екинлик

211.55

3

009268

Малък Преславец

Нива

11,667

Къшла Екинлик

583.35

4

009270

Малък Преславец

Нива

4,014

Къшла Екинлик

200.7

5

009272

Малък Преславец

Нива

11,100

Къшла Екинлик

555

6

003176

Малък Преславец

Нива

ІІІ

10,367

Ло квите

518.35

7

000045

Малък Преславец

Др.сел.тер.

ІV

2,305

Ерека

115.25

8

099047

Стефан Караджа

нива

16,970

Гьола

848.5

9

099075

Стефан Караджа

Нива

V

28,423

Братомирско-1

1421.15

10

099077

Стефан Караджа

Нива

V

30,486

Братомирско -1

1524.3

11

11022

Стефан Караджа

Наводнена нива

V

11,861

Гол Блок-Боруна

593.05

12

001192

Зафирово

Нива

ІІІ

3,470

Амзова курия

173.5

13

001194

Зафирово

Нива

ІІІ

4,039

Амзова курия

201.95

14

001195

Зафирово

Нива

ІV

3,124

Амзова курия

156.2

15

001197

Зафирово

Нива

ІV

12,804

Амзова курия

640.2

16

001199

Зафирово

Нива

26,907

Кавака

1345.35

17

001201

Зафирово

Нива

3,059

Кавака

152.95

18

001202

Зафирово

Нива

V

2,202

Челаркосу

110.1

19

001204

Зафирово

Нива

V

7,908

Челаркосу

395.4

20

001205

Зафирово

Нива

V

35,288

Челаркосу

1764.4

21

001206

Зафирово

Др.селищ.тер

ІV

2,653

Богдански блок

132.65

22

001208

Зафирово

Др.селищ. тер

ІV

2,934

Богдански блок

146.7

23

001021

Зафирово

Нива

V

21,028

Амзова курия

1051.4

24

001067

Зафирово

Нива

ІV

8,386

Кьорман

419.3

25

18001

Зафирово

Нива

ІІІ

9,202

Гьола

460.1

26

18002

Зафирово

нива

ІІІ

11,999

Гьола

599.95

27

006004

Коларово

Нива

V

37,284

Дерекьой

1864.2

28

011026

Коларово

Нива

V

26,409

Куванлък кулак

1320.45

39

011027

Коларово

Нива

V

12,379

Куванлък кулак

618.95

30

011028

Коларово

Нива

V

12,127

Куванлък кулак

606.35

31

018040

Коларово

Нива

V

39,509

Сулуджак

1975.45

32

018043

Коларово

Нива

V

29,390

Сулуджак

1469.5

33

010 215

Сокол

Нива

ІІІ

13,591

Кулата

679.55

34

004148

Сокол

Нива

ІІІ

10,498

Опитите

524.9

35

000059

Богданци

Нива

12,896

Куйлука

644.8

36

000205

Богданци

Нива

ІV

130,729

Карамана

6536.45

37

050106

Суходол

Нива

35,205

Мера

1760.25

38

040217

Бащино

нива

V

30,763

Мера

1538.15

39

060027

Дичево

Нива

VІІ

19,335

Мера

966.75

40

060032

Дичево

Нива

13,377

Мера

668.85

41

000092

Долно Ряхово

Нива

5,232

Джевиз кулак

261.6

42

000085

Долно Ряхово

Нива

V

7,087

Баба Вера

354.35

43

000093

Долно Ряхово

Нива

V

8,993

Баба вера

449.65

44

000094

Долно Ряхово

Др.селищ.тер

V

2,300

Баба Вера

115

45

000099

Долно Ряхово

Нива

V

9,737

Баба Вера

486.85

46

000100

Долно Ряхово

Нива

V

6,674

Баба Вера

333.7

47

000166

Долно Ряхово

Нива

V

5,796

Турски лозя

289.8

48

000162

Долно Ряхово

Нива

2,756

Турски лозя

137.8

49

000167

Долно Ряхово

Нива

4,420

Турски лозя

221

50

000141

Долно Ряхово

Нива

4,058

Турски лозя

202.9

51

000169

Долно Ряхово

Нива

12,337

Турски лозя

616.85

52

000239

Долно Ряхово

Нива

10,016

Курията

500.8

53

000240

Долно Ряхово

Нива

21,429

Курията

1071.45

54

000541

Черногор

Нива

ІV

13,195

Под свинарника

659.75

55

000548

Черногор

Нива

ІV,ІІІ

12,156

Под свинарника

607.8

56

000578

Черногор

Нива

ІІІ

18,707

Пирамидата

935.35

57

004206

Черногор

Нива

ІV,ІІІ

11,441

Бензиностанцията

572.05

58

050303

Калугерене

нива

ІV

11,115

Мера

555.75

59

000053

Косара

Нива

VІІ,ІV

10,561

Ял дермени

528.05

60

15031.1.205

Главиница

Нива

14,674

З-ще на Главиница

733.7

61

15031.1.208

Главиница

Нива

ІV

36,846

З-ще на Главиница

1842.3

62

15031.19.204

Главиница

Нива

79,672

Айвалък

3983.6

63

15031.19.206

Главиница

Нива

65,235

Айвалък

3261.75

64

15031.21.107

Главиница

Нива

­VІ

44,864

Коджа екинлик

2243.2

65

15031.28.101

Главиница

Нива

35,760

Баламата

1788

66

15031.30.114

Главиница

Нива

V

33,622

З-ще на Главиница

1681.1

67

15031.37.308

Главиница

Нива

17,404

Коджа екинлик

870.2

68

15031.17.31

Главиница

нива

ІV

13,297

Фирфилик

664.85

69

173

Осен

др. Сел. тер.

III

26,193

НМИР

1309.65

      

 1. Търгът да се проведе на 21.07.2017г. от 15:00ч. в заседателната зала на общината – ІV етаж.

                                                   О П Р Е Д Е Л Я М:

                      

 1. Срок на наемното отношение –   5 години.
 2. Първоначална месечна наемна цена – 50лв./1дка, (Решение № 346/30.10.2014г.)
 3. Депозитът за участие в търга за съответния имот в размер на 50,00лв., се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка “Централна Кооперативна Банка“ АД гр.Силистра и в касата на община Главиница, всеки работен ден до 16.00часа на 20.07.2017г.
 4. Цената на комплект тръжна документация е 10,00лв.  Цената се заплаща в брой в

касата на общината до 16:00часа на 20.07.2017г.

 1. Комплектът тръжна документация се получава от Център за информация и услуги

срещу представяне на документ за платена цена .

 1. Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжна

документация  до 16:00часа на 20.07.2017г.

 1. Заявление за участие се подават в Центъра за информация и услуги  на 1 етаж в сградата на Община Главиница всеки работен ден  до 16:00часа на 20.07.2017г.
 2. Повторен търг при неявяване на кандидати да се проведе на 28.07.2017г.  при същите

условия.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Дирекция „СУХД”, на Дирекция „ФАО”  и на юриста на общината, както и да се обяви на публично място в сградата на общинска администрация и други места, достъпни до всички заинтересовани лица.

                                                                                               

                                                                                                                     КМЕТ НА ОБЩИНА:      (п)

                                                                                                                                                     / Неждет Джевдет /

/ХХ/

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.