Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0459/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Коларово за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0459/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи и съгласно Заповед №РД 09-98-81/15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Коларово за стопанската2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Коларово за стопанската 2016/2017год.

Ползвател

Имот №
в КВС

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

9001

1,595

66,99

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

9002

1,272

53,424

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

10002

1,655

69,51

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

11013

1,563

65,646

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

34012

7,378

309,876

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

33017

0,297

12,474

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

2005

2,130

89,46

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

2018

3,372

141,624

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

6002

2,737

114,954

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

14002

3,795

159,39

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

14026

1,227

51,534

Общо:

27,021

1134,88

„РЕНАР” ЕООД

19001

1,848

77,61

„РЕНАР” ЕООД

19010

10,671

448,18

„РЕНАР” ЕООД

20003

5,362

225,20

„РЕНАР” ЕООД

21001

4,946

207,73

„РЕНАР” ЕООД

23012

1,636

68,71

„РЕНАР” ЕООД

18022

0,331

13,90

Общо:

24.794

1041,35

„МОНТАН” ЕООД

23010

0,501

21,04

„МОНТАН” ЕООД

23010

0,197

8,27

„МОНТАН” ЕООД

27013

3,127

131,33

„МОНТАН” ЕООД

27018

3,488

146,49

Общо:

7,313

307,146

„АГРОВИН” ЕООД

1004

3,703

155,52

„АГРОВИН” ЕООД

2005

3,696

155,23

„АГРОВИН” ЕООД

6002

1,084

45,52

„АГРОВИН” ЕООД

3051

3,080

129,3

„АГРОВИН” ЕООД

7041

5,068

212,85

„АГРОВИН” ЕООД

7041

3,576

150,19

„АГРОВИН” ЕООД

14026

1,183

49,68

„АГРОВИН” ЕООД

9001

2,526

106,09

„АГРОВИН” ЕООД

10002

0,888

37,29

„АГРОВИН” ЕООД

10002

0,104

4,36

„АГРОВИН” ЕООД

10030

0,235

9,87

„АГРОВИН” ЕООД

11001

0,310

13,02

„АГРОВИН” ЕООД

37018

0,052

2,18

„АГРОВИН” ЕООД

16006

1,253

52,62

„АГРОВИН” ЕООД

17002

5,563

233,64

„АГРОВИН” ЕООД

24006

4,065

170,73

„АГРОВИН” ЕООД

25013

6,109

256,57

„АГРОВИН” ЕООД

26001

2,606

109,45

„АГРОВИН” ЕООД

26020

0,961

40,36

„АГРОВИН” ЕООД

33001

1,278

53,67

„АГРОВИН” ЕООД

33017

0,817

34,31

Общо:

48,157

2022,59

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

33017

1,732

72,744

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

37018

3,464

145,488

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

33001

0,652

27,384

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

33017

0,294

12,348

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

35025

1,017

42,714

„ЧЕРНОГОР АГРО” ООД

99092

0,451

18,942

Общо:

7,610

319,62

„АГРОИНВЕСТ-ВН” ООД

33001

0,587

24,65

Общо:

0,587

24,65

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

33001

0.107

4,494

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

38016

0,577

24,234

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

99092

0,137

5,754

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

40032

0,021

0,882

Общо:

0,842

35,36

„БРАТЯ ТРЕНДАФИЛОВИ” ЕООД

45001

2,561

107,56

Общо:

2,561

107,56

ИЛХАН АБТУЛА ШАХИН

40020

0,765

32,13

ИЛХАН АБТУЛА ШАХИН

29016

1,584

66,53

ИЛХАН АБТУЛА ШАХИН

30005

0,629

26,42

Общо:

2,978

125,08

ЕРДЖАН БАСРИ АЛИИБРЯМ

27018

0,830

34,86

Общо:

0,830

34,86

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

27013

1,838

77,20

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

28001

4,425

185,85

КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ 93

99092

0,229

9,62

Общо:

6,492

272,66

„ЗК СОКОЛ-92”

39002

5,497

230,874

„ЗК СОКОЛ-92”

40020

3,114

130,788

„ЗК СОКОЛ-92”

43001

1,372

57,624

„ЗК СОКОЛ-92”

38016

0,785

32,97

Общо:

10,768

452,25

ОБЩО:

139,953

5878,00

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Ползвателите на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на с.Коларово за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBANBG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.          

Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА:……..п/п………                                                                             

                                                                                                                   /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.