Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0469/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Долно Ряхово за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0469/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи и съгласно Заповед №РД 09-98-68/13.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Долно Ряхово за стопанската2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с.Долно Ряхово за стопанската 2016/2017год.

Ползвател

Имот №
в КВС

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

6701

3,521

144,361

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

3702

0,805

33,005

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

20213

0,332

13,612

Общо:

4,658

190,978

ЗК „ГЕН.А.ЗАФИРОВ”

16702

0,859

35,22

Общо:

0,859

35,22

ЗК „ДУНАВ”

17701

2,072

84,95

ЗК „ДУНАВ”

98

1,968

80,68

ЗК „ДУНАВ”

25703

1,394

57,15

ЗК „ДУНАВ”

25701

0,867

35,54

ЗК „ДУНАВ”

25702

0,850

34,85

ЗК „ДУНАВ”

101

0,639

26,19

ЗК „ДУНАВ”

24017

0,156

6,39

Общо:

7,946

325,79

„ТЕРА ТРЕЙДИНГ-1020”ООД

16704

1,321

54,16

„ТЕРА ТРЕЙДИНГ-1020”ООД

16702

0,910

37,31

„ТЕРА ТРЕЙДИНГ-1020”ООД

16323

0,550

22,55

Общо:

2,78

113,98

АРИЕС 14 ООД

88

2,812

115,292

АРИЕС 14 ООД

138

2,179

89,339

АРИЕС 14 ООД

117

2,027

83,107

АРИЕС 14 ООД

114

1,298

53,218

АРИЕС 14 ООД

14701

1,166

47,806

АРИЕС 14 ООД

74

1,077

44,157

АРИЕС 14 ООД

14702

1,020

41,82

АРИЕС 14 ООД

23701

0,787

32,267

АРИЕС 14 ООД

13701

0,778

31,898

АРИЕС 14 ООД

25701

0,775

31,775

АРИЕС 14 ООД

17701

0,580

23,78

АРИЕС 14 ООД

20213

0,532

21,812

АРИЕС 14 ООД

13703

0,509

20,869

АРИЕС 14 ООД

72

0,488

20,008

АРИЕС 14 ООД

13703

0,407

16,687

АРИЕС 14 ООД

13703

0,281

11,521

АРИЕС 14 ООД

159

0,224

9,184

АРИЕС 14 ООД

13702

0,149

6,109

АРИЕС 14 ООД

101

0,033

1,353

Общо:

17,122

702,00

БЕЙТИ ЛЮТФИ МУСТАФА

2702

0,927

38,01

Общо:

0,927

38,01

ЕВИНЧ ЕДЖАБИ МУСТАФА

2702

0,390

15,99

ЕВИНЧ ЕДЖАБИ МУСТАФА

38016

0,239

9,80

Общо:

0,630

25,83

ФЕРАИМ НАИМ ЮДАИМ

152

1,352

55,43

Общо:

1,352

55,43

ОБЩО:

36,274

1487,23

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Ползвателите на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на с.Долно Ряхово за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBANBG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.          

Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                        КМЕТ НА ОБЩИНА:…….п/п……….                                                                             

                                                                                                            /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.