Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД №0457/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Дичево за стопанската 2016/2017год.

 

ЗАПОВЕД

№0457/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от Закона за собственост и ползване на земеделски земи и съгласно Заповед №РД 09-98-78/15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване за землище на с. Дичево за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с. Дичево за стопанската 2016/2017год.

Ползвател

Имот №
в КВС

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

„ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1” ЕООД

50059

1.369

69,82

Общо:

 

1.369

69,82

ЗЕМЯ ЗК

50031

2,757

140,60

ЗЕМЯ ЗК

50033

2,873

146,52

ЗЕМЯ ЗК

50032

1,505

76,75

ЗЕМЯ ЗК

50033

4,157

212,00

ЗЕМЯ ЗК

50047

0,552

28,15

ЗЕМЯ ЗК

50048

2,958

150,85

ЗЕМЯ ЗК

60047

0,549

27,99

ЗЕМЯ ЗК

50036

2,135

108,88

ЗЕМЯ ЗК

50036

1,833

93,48

ЗЕМЯ ЗК

50049

2,302

117,40

ЗЕМЯ ЗК

50073

2,557

130,40

ЗЕМЯ ЗК

50033

0,160

8,1

ЗЕМЯ ЗК

50037

2,163

110,31

ЗЕМЯ ЗК

50056

4,675

238,42

Общо:

 

31,176

1589,98

ЗК „СОКОЛ-92”

50032

0,078

3,98

ЗК „СОКОЛ-92”

50036

2,944

150,14

ЗК „СОКОЛ-92”

50038

2,887

147,24

ЗК „СОКОЛ-92”

50033

0,241

12,29

ЗК „СОКОЛ-92”

50047

0,356

18,16

ЗК „СОКОЛ-92”

50049

0,174

8,87

ЗК „СОКОЛ-92”

50050

6,183

315,33

ЗК „СОКОЛ-92”

50014

0,762

38,86

Общо:

 

13,625

694,88

ОБЩО:

46,170

2354,67

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Ползвателите на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване за землището на с.Дичево за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBANBG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.          

Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА:..…п/п……..                                                                             

                                                                                                                     /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.