Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0464/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Осен за стопанската 2016/2017год.

 

ЗАПОВЕД

№ 0464/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед РД 09-98-77 от 15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Осен за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

         Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с.Осен за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

 

Площ бяло петно /дка/

Дължима рента /лв./

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

17019

0,270

14,31

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

5026

0,963

51,039

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

3019

1,315

69,695

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

3020

0,142

7,526

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

16020

0,038

2,014

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

15028

0,017

0,901

ЕТ „Деним 91 – Юдаим Юдаим“

3021

0,014

0,742

                                   Общо:

2,759

146,227

„Черногор агро “ ООД

6021

3,678

194,934

,,Черногор агро “ ООД

6022

2,281

120,893

,,Черногор агро “ ООД

6023

0,010

0,53

                                 Общо :

5,969

316,357

„Добруджански плодове“ ЕООД

5023

0,292

15,476

„Добруджански плодове“ ЕООД

17019

0,339

17,967

„Добруджански плодове“ ЕООД

16022

4,032

213,696

„Добруджански плодове“ ЕООД

15027

0,520

27,56

„Добруджански плодове“ ЕООД

15030

0,719

38,107

„Добруджански плодове“ ЕООД

13060

0,497

26,341

„Добруджански плодове“ ЕООД

13062

0,558

29,574

„Добруджански плодове“ ЕООД

13063

0,586

31,058

„Добруджански плодове“ ЕООД

14017

0,694

36,782

„Добруджански плодове“ ЕООД

11025

0,397

21,041

„Добруджански плодове“ ЕООД

11021

0,017

0,901

,,Добруджански плодове“ ЕООД

1019

0,011

0,583

                                   Общо:

8,662

459,086

„Евроземеделие 1“ ЕООД

6020

0,142

7,526

„Евроземеделие 1“ ЕООД

6021

0,352

18,656

                                   Общо:

0,494

26,182

„Данкрис 92“ ЕООД

4026

1,525

80,825

„Данкрис 92“ ЕООД

4027

1,322

70,066

„Данкрис 92“ ЕООД

4031

4,424

234,472

„Данкрис 92“ ЕООД

2031

1,443

76,479

„Данкрис 92“ ЕООД

2032

0,614

32,542

„Данкрис 92“ ЕООД

2031

1,002

53,106

„Данкрис 92“ ЕООД

12043

0,781

41,393

„Данкрис 92“ ЕООД

13060

2,147

113,791

„Данкрис 92“ ЕООД

13060

2,325

123,225

„Данкрис 92“ ЕООД

13062

1,466

77,698

„Данкрис 92“ ЕООД

13063

0,743

39,379

„Данкрис 92“ ЕООД

11024

3,455

183,115

„Данкрис 92“ ЕООД

11025

0,414

21,942

„Данкрис 92“ ЕООД

6021

1,547

81,991

„Данкрис 92“ ЕООД

10016

0,052

2,756

„Данкрис 92“ ЕООД

11027

0,021

1,113

                                     Общо:

23,281

1233,89

Агролукс Черногор“ ЕООД

15030

3,414

180,942

                                     Общо:

3,414

180,942

Марийка Христова   Филкова

2031

2,647

140,291

Марийка Христова   Филкова

14017

0,146

7,738

Марийка Христова   Филкова

1019

0,016

0,848

                                   Общо:

2,809

148,877

Марийка Георгиева Иванова

12043

0,539

28,567

                                   Общо:

0,539

28,567

Здравко Иванов Димитров

15030

1,043

55,279

                                   Общо:

1,043

55,279

Йовко Спасов Филков

12043

0,431

22,843

                                   Общо:

0,431

22,843

Сергей Славов Попов

2031

1,233

65,349

                                   Общо:

1,233

65,349

                                                       О Б Щ О:

50,634

2683,6

                                                                                                                                                     

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с.Осен за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBAN BG12 CECB 9790 84 4783 5600, в Банка:ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

           2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА:…п/п…….                                                                             

                                                                                                  /Неждет Джевдет/                                                                      

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.