Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0461/13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Зафирово за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

0461/13.03.2017г.

На основание чл.37в, ал.15 и16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед РД 09-98-34/13.12.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Зафирово за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

         Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с.Зафирово за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

Площ бяло петно /дка/

Дължима рента /лв./

 

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС-СТОЯН КОЦЕВ”

1078

5.763

242,046

 

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС-СТОЯН КОЦЕВ”

1086

3.303

138,726

 

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС-СТОЯН КОЦЕВ”

1078

5.506

231,252

 

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС-СТОЯН КОЦЕВ”

1086

0.079

3,318

 

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС-СТОЯН КОЦЕВ”

1087

3.876

162,792

 

ЕТ „АГРОЕКСПРЕС-СТОЯН КОЦЕВ”

1088

0.791

33,222

 

Общо:

19.318

811,356

 

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

1093

1.719

72,198

 

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

1096

1.132

47,544

 

„ТИТАН – АНГЕЛ КЪНЕВ” ЕТ

1107

0.528

22,176

 

Общо:

3.379

141,918

ЕТ „ГРЕТА – ГРЕТА ДИМИТРОВА”

1027

0.741

31,122

ЕТ „ГРЕТА – ГРЕТА ДИМИТРОВА”

1062

0.629

26,418

Общо:

1.37

57,54

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1070

2.113

88,746

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1072

1.025

43,05

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1082

3.897

163,674

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1084

3.415

143,43

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1137

1.209

50,778

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1138

0.250

10,5

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1150

1.782

74,844

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1063

3.097

130,074

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1064

3.258

136,836

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1097

5.082

213,444

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1098

6.265

263,13

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1099

5.208

218,736

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1078

11.468

481,656

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1086

2.263

95,046

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1088

8.645

363,09

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1103

0.311

13,062

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1109

0.305

12,81

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1035

2.167

91,014

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1036

5.237

219,954

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1109

3.206

134,652

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1116

5.328

223,776

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1117

4.927

206,934

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1118

4.307

180,894

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1119

4.243

178,206

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1114

4.218

177,156

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1115

4.571

191,982

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1120

3.695

155,19

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1121

3.358

141,036

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1122

2.913

122,346

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1026

3.367

141,414

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1028

0.054

2,268

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1149

4.876

204,792

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1051

2.078

87,276

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1152

3.643

153,006

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1053

8.474

355,908

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1140

4.537

190,554

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1141

5.100

214,2

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1142

3.381

142,002

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1143

1.630

68,46

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1145

2.369

99,498

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1146

1.078

45,276

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1046

0.960

40,32

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1038

2.285

95,97

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1037

5.788

243,096

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1061

1.423

59,766

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1029

0.019

0,798

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1130

6.163

258,846

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1131

2.623

110,166

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1132

2.373

99,666

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1133

4.114

172,788

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1134

3.451

144,942

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1157

2.469

103,698

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1159

2.598

109,116

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1060

2.604

109,368

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1068

0.267

11,214

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

13024

0.524

22,008

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1093

3.149

132,258

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1097

0.572

24,024

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1096

2.205

92,61

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1096

0.071

2,982

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1026

4.714

197,988

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1127

1.374

57,708

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1028

2.648

111,216

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1029

4.223

177,366

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1031

3.352

140,784

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1041

0.014

0,588

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1153

2.535

106,47

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1069

8.233

345,786

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1100

7.025

295,05

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1111

6.887

289,254

ЗК „ГЕН. АТИЛА ЗАФИРОВ”

1030

6.301

264,642

Общо :

239.314

10051,19

„АРИЕС – 14“ ООД

1026

2.882

121,044

„АРИЕС – 14“ ООД

1028

0.113

4,746

Общо :

2.995

125,79

„ИРИС“ ООД

1150

2.973

124,866

„ИРИС“ ООД

1152

0.400

16,8

„ИРИС“ ООД

1149

0.030

1,26

Общо :

3.403

142,926

„ТРАЯН“ ООД

1113

6.944

291,648

Общо:

6.944

291,648

О Б Щ О

276.723

11622,37

                                                                                                                                                     

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с.Зафирово за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница IBAN BG12CECB97908447835600, в Банка: Централна Кооперативна Банка, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

           2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

              Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА:……п/п……….

                                                                                             /Неждет Джевдет/                                                                                              

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.