Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № 0465 / 13.03.2017г. – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Бащино за стопанската 2016/2017год.

ЗАПОВЕД

№ 0465 / 13.03.2017 г.

На основание чл.37в, ал.15 и 16 от ЗСПЗЗ и съгласно Заповед № РД 09-98-84 / 15.02.2017г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Силистра – относно разпределението на масиви за ползване в землище на с.Бащино за стопанската 2016/2017год.

ОПРЕДЕЛЯМ:

           Следните ползватели на общинските полски пътища в землище с.Бащино за стопанската 2016/2017год.

                                                

Ползвател

Имот № в КВС

 

Площ бяло петно   /дка/

Дължима рента /лв./

„Монтан“ ЕООД

30118

4,246

220,792

„Монтан“ ЕООД

30104

1,288

66,976

„Монтан“ ЕООД

30109

7,400

384,8

„Монтан“ ЕООД

30110

1,909

99,268

„Монтан“ ЕООД

30112

0,713

37,076

„Монтан“ ЕООД

30122

0,036

1,872

„Монтан“ ЕООД

30109

0,916

47,632

„Монтан“ ЕООД

30110

0,197

10,244

                                   Общо:

16,705

868,66

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1. Ползвателите на имотите полски пътища,попадащи в масивите за ползване за землището на с.Бащино за стопанската 2016/2017год. са длъжни в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да заплатят по банковата сметка на община Главиница: IBAN №BG12CECB97908447835600, в Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, ФЦ СИЛИСТРА, горепосочените суми, представляващи годишни наемни цени за стопанската 2016/2017 година.  

           След заплащане на сумите по заповедта от страна на ползвателя и представяне на платежен документ, ще бъде сключен договор с ползвателя за 1 /една/ стопанска година.

             2. Описът на имотите по ползватели за съответното землище е представен на интернет страницата на Община Главиница.            

             Заповедта да се обяви по реда на АПК, в сградата на Община Главиница, и в сградата на Общинска служба земеделие – Главиница.  

             Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Главиница.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Сюзан Хасан – Зам.-Кмет на община.

 

 

                                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА:…..п/п……………….                                                                             

                                                                                                                 /Неждет Джевдет/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.