Общинска собственост

  • Начало
  • ЗАПОВЕДИ
  • ЗАПОВЕД № РД-01-755, гр.Главиница,21.11.2019 г., относно: Прекаратяване на откритият със Заповед № РД-04-677/22.10.2019 г. на Кмета на Община Главиница ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД-01-755

Гр.Главиница,21.11.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

П Р Е К Р А Т Я В А М  :

 

Откритият със Заповед № РД-04-677/22.10.2019 г. на Кмета на Община Главиница ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години с предназначение „заведение за хранене“ със социална значима дейност    представляващ  самостоятелен обект с обособена част с площ от 317 кв.м . сграда с идентификатор № 15031.501.1212.1.  сутерен на СУ” Васил Левски” гр.Главиница ., разположен в имот  № 15031.501.1212, по  по кадастралната карта и кадастралните регистри на  гр.Главиница,  предмет на  АПОС № 4114/05.07.2018 г.

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

Неждет Джевдет

 / Кмет на община Главиница/

Изготвил :

Хасан Хасан

Началник отдел „ОС”

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.