• Начало
  • НОВИНИ
  • ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

mig zaglavna logo1

 

П О К А Н А

от

 Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в

 общественополезна дейност

МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНС и чл.34 от Устава на Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” и във връзка с Решение на УС от  14.03.2018 година, Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“  свиква Общо събрание на Сдружението на 23.03.2018г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. Витоша № 44, етаж 4, (заседателна зала) при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2017г.
  2. Приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението за 2017 г.
  3. Организационни въпроси.

 

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

                                                                                                     

От Управителния съвет

14.03.2018 година

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.