• Начало
  • НОВИНИ
  • Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

silistra oblasten inf center1 h

 

Актуални възможности за подпомагане

на млади фермери и дребни земеделски стопанства

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), съвместно с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра, проведе серия от информационни срещи в общините от област Силистра през месеците юли и август 2017 г.

Млади фермери и дребни земеделски стопани се запознаха с особеностите по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, както и подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.

P8011521

Подмярка 4.1.2 е нова и ще бъде отворена за прием за първи път в края на месец август 2017 г. по последна информация от Управляващия Орган (УО). Тя е насочена към подпомагане на дребни земеделски стопани с икономически размер на стопанството между 6000 и 7999 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО) и осъществяващи над  50% от своята дейност в секторите „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“. Допустими кандидати са земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3/1999г., ЕТ или юридически лица, кооперации. Задължително условия за кандидатите е минимум 33% от общите приходи/доходи за предходната календарна година да са от земеделска дейност според годишната данъчна декларация. Не се подпомагат дейности по преструктуриране и конверсия на винени лозя, производство и съхранение на маслиново масло и трапезни маслини, преработка на селскостопански продукти, както и изграждане и/или ремонт на съоръжения за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти, разположени на територията на нитратно уязвими зони. Кандидатите трябва да са единствени стопани на земята, а договорите за наем да са влезли в сила към датата на подаване и да са е минимален срок 5 години. Икономическият размер на стопанствата се доказва чрез регистрация в ИСАК, документи за собственост или ползване, или анкетни формуляри. Изискванията се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата. Финансовата помощ за одобрени проекти по тази подмярка е в размер на 60% с възможност за увеличаване до не повече от 80% при определени условия. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 250 евро, а максималният – 25 000 евро, а за колективни инвестиции - 70 000 евро. Кандидатстването става по електронен път чрез системата ИСУН 2020 с квалифициран електронен подпис лично или чрез упълномощено лице.

Експертите представиха възможностите по другите две подмерки, за които има влезли в сила Наредби от 2015/2016 година, като се очаква публикуването на последни изменения. Измененията в Наредбата към Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ вече е обявена за обществено обсъждане, а приемът по нея се очаква през месец септември. Подмярката ще подпомага млади земеделски стопани на възраст от 18 до 40 навършени години към датата на подаване, които извършват земеделска дейност не повече от 18 месеца. Размерът на стопанството трябва да бъде между 8000 и 16 000 евро СПО, като финансовата помощ е 100%. Първото плащане е в размер на 12 500 евро след одобрение, а второто (12 500 евро) е на точно определена от кандидата дата, след извършване на проверка.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Тематичната подпрограма за малки стопанства се очаква да бъде отворена за втори път през 2018 г. В момента все още не е ясно какви ще бъдат промените и какъв ресурс ще бъде наличен. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 15 000 евро на два транша – 10 000 евро след одобрение и 5 000 евро след проверка и изпълнение на бизнес плана. Тя е насочена към малки стопанства с размер от 2 000 до 7 999 евро СПО.

Експертите отговориха на всички индивидуални въпроси и остават на разположение в офисите си за допълнителна информация по разгледаните теми.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

silistra oblasten inf center2 b

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.