• Начало
 • НОВИНИ
 • ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 16 (1) от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 30.06.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”, свиква Общо събрание на Сдружението на 18.07.2017 г./вторник/ от 16:00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44, етаж 4 (заседателна зала), при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Освобождаване на членове на Сдружението.
 2. Приемане на нови членове на Сдружението.
 3. Промяна на наименованието на сдружението във връзка с изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015 г. на Министерство на земеделието и храните.
 4. Освобождаване на Управителен съвет и Председател на УС на  Сдружението.
 5. Освобождаване на Контролен съвет и Председател на  КС на Сдружението.
 6. Избор на нов  Управителен съвет и Председател на УС на Сдружението.
 7. Избор на нов Контролен съвет и Председател на КС на Сдружението.
 8. Приемане на нов Устав.
 9. Промяна в размера на членския внос.
 10. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 11. Разни.

На основание:

 чл. 17.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват по-вече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно  на същото място и при същия дневен ред.

(2) Ако и след отлагането липсва кворум, Общото събрание не се провежда и се свиква отново по реда на чл. 16 от Устава, на същото място и при същия дневен ред.

(3) Ако и при повторното свикване няма кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

От Управителния съвет

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

 • Забележителности
 • Места за настаняване и хранене
 • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.