• Начало
  • НОВИНИ
  • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ  „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

        На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал.1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 17.03.2021 г., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 25.03.2021 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4,  /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

    1.  Приемане на промени в Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” във връзка с финансовите параметри.

    2.  Взимане на решение относно представяне на заявление пред МЗХГ за промяна на Споразумение №РД 50-34/20.04.2018 г., Допълнително споразумение  №РД 50-34/29.11.2018 г. ,  Допълнително споразумение №РД 50-34/19.08.2019 г. и Допълнително споразумение №РД 50-34/02.09.2020 г., във връзка с чл.18.

   3.  Взимане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местна развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура  № BG06RDNP001-19.355 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество ”

 

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

                                (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

От   Управителния съвет

17.03.2021 година

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/269-2021-03-17-19-26-30.html

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.