• Начало
  • НОВИНИ
  • Покана - Управителният съвет на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа” свиква Общо събрание на 03.02.2021 г. /Сряда/ от 16.00 часа в сградата на Община Главиница

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

 

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 20.01.2021 г. Управителният съвет на Сдружението, свиква Общо събрание на 03.02.2021 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4 /заседателна зала/, при следния

Дневен ред:

1. Одобрение на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2020 г.

2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2020 г.

3. Обсъждане и вземане на решение за определяне размера на годишния членски внос за 2021 година.

4. Разни.

На основаниe  чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

 (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                     20.01.2021 година

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/266-2021-01-20-15-46-16.html

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.