• Начало
  • НОВИНИ
  • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

logo mig 19.4

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

   На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 23.01.2020 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 31.01.2020 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница, ул. Витоша, № 44, ет. 4,  /заседателна зала/, при следния

  Дневен ред:

1. Одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2019 г.

2. Одобрение на Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на УС, и Сдружение МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за 2019 г.

3. Определяне размера на годишния членски внос за 2020 г.

На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

                                   (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при             същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                               

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                  23.01.2020 година

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/m-obiavi-bg/226-31-01-2020-16-00.html

 

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.