• Начало
  • НОВИНИ
  • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

logo mig 19.4

 

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ

„МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 34, ал. 1 от Устава на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”, и във връзка с решение на УС от 25.09.2019 г. Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 15.10.2019 г. от 16.00 часа в сградата на Община Главиница, с адрес: гр. Главиница,   ул. Витоша, № 44, ет. 4, /заседателна зала/, при следния

                                               Дневен ред:

  1. Определяне размера на годишния членски внос за 2019 г.
  2. Запознаване на членовете на ОС с изпълнението на стратегията за водено от общностите на местно развитие.
  3. Приемане на годишен бюджет за 2019 г. на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа”
  4. Разни.

   На основаниe Чл. 35. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.

            (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.       

                                                                              

                                                                                  От   Управителния съвет

                                                                                    25.09.2019 година

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.