▌Общински съвет - ГЛАВИНИЦА

  • Начало
  • НАРЕДБИ
  • Наредба № 29 за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Главиница в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност

 

 
§1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.51а, ал. 4 от ЗОС с Решение № 44, Протокол № 7 от 08.01.2016 г. и влиза в сила от деня на публикуването и на интернет страницата на Община Главиница
§2. Настоящата Наредба отменя Наредба №13 за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества , приета с Решение № 144 от 23.12.2004 г.

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.