ПРОТОКОЛ №3

 

 

                                                               УТВРЪЖДАВАМ:

                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА:…п….

                                                                                                      /Неждет Джевдет/

ПРОТОКОЛ

№3

Днес, 30.04.2018г., в изпълнение на Заповед № РД-01-173/23.03.2018г. на Кмета на Община Главиница, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нурхан  Али – д-р Дирекция „СУХД“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ирена Русчева - Юрист на Община Главиница

                     2.Хасан Хасан - гл.спец. „Общинска собственост“

                     3.Боян Томов - Общински съветник

                     4.Мюмюн Ефраил - Директор „ОП-КД”

се събра на заседание за разпределение на общински имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“ за индивидуално ползване, определени с Решение № 341 от протокол № 39/26.02.2018г. Общински съвет Главиница, прието с Протокол №2 от 24.04.2018г. Разпределението е в съответствие с чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ по животновъди, съобразно вида и броя на регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ пасищни селскостопански животни, оглеждани на територията на община Главиница.
     I. Комисията разгледа постъпилото в деловодството на община Главиница в законоустановения срок, 10.03.2017г., 1 /един/ брой заявления, комплектован с изискуемите към тях документи - опис на видовете и броя пасищни животни, опис на собствени и ползвани имоти с НТП - „Пасища, мери и ливади“ декларация по чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ, ал.1 за липса на задължения, удостоверение за регистрация на животновъден обект, справка за регистрирани животни, копие от документ за самоличност за физически лица и копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридически лица и еднолични търговци.

Подалия заявления лице, притежавани от него животни и животински единици, собствени и наети пасища, мери и ливади са описани в таблица №1.

№ по ред

Землище,

Заявител

ЕГН,

БУЛСТАТ

Липсв

ащи

докум

енти

Нали

чие

на задължен

задъл

жени

я

Общ

брой

животин

ски

единици

Собствени и наети пасища, мери,ливади

Забеле

жка

               

I.

Зебил 40,8 ЖЕ

           

1.

Ерол Тасин Юсеин

 

Не

Не

44

Не

 


     II. На база определените за отдаване за индивидуално ползване от Общински съвет Главиница имоти с НТП „Пасища, мери и ливади“, които са с категория от трета до седма, и в съответствие с чл. 37 „и” от ЗСПЗЗ, за 2018г., комисията извърши разпределение по собственика, отразено в Таблица №2.

№ по

Землище,

ЕГН,

ИМОТ

ПЛОЩ

Площ

ред

Заявител

Булстат

(дка)

за 1ЖЕ

I

ЗЕБИЛ

       

 

Ерол Тасин Хюсеин

5912285581

Звенимир

40106

60055

Общо

199,645

185,298

384,943

9,43 дка

             

На основание чл.37 „и“ ал.8 от ЗСПЗЗ, настоящия протокол подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуването му на интернет страницата на общината, пред Районен съд гр. Тутракан.

            Обжалването не спира изпълнението.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………п……........

                                                                                                /Нурхан Али/

                                                                       

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1…………п…………...

                                                                                           / Ирена Русчева/

                                                                                           2…………п…………..

                                                                                             /Хасан Хасан/
                                                                                           3.………п…………….

                                                                                             /Боян Томов/

                                                                                           4…………п……………

                                                                                                              /Мюмюн Ефраил/

Печат

Полезна информация

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.