Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВA - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран поземлен УПИ X-586 квартал 44 с площ 1280кв.м. по плана на с.Зафирово

 

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В Я В А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот:  Урегулиран

поземлен УПИ X-586 квартал 44 с площ 1280кв.м. по плана на с.Зафирово, в размер на 5090,00лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на  26.05.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница  – ІV етаж.

Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.

           Депозит за участие - 10% (от началната цена) или 509,00лв., се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банка „Централна Кооперативна Банка” АД  гр.Силистра до 16:00ч. на  25.05.2017г.

            Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на   25.05.2017г.

            Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

            Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч.  на   25.05.2017г.

            При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.06.2017г.   на същото място и при същите условия.

             

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.