Общинска собственост

  • Начало
  • ТЪРГОВЕ, ОБЯВИ
  • ОБЯВЯВА - Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран поземлен УПИ XI квартал 7 с площ 1050кв.м. по плана на с.Вълкан

 

HEADER GLAVINITSA

 

О Б Я В Я В А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на общински имот: Урегулиран

поземлен УПИ XI квартал 7 с площ 1050кв.м. по плана на с.Вълкан, в размер на 2488,40лв. без ДДС, / 2986,08лв. с ДДС/.

Търгът ще се проведе на  19.04.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на община Главиница ІV етаж.

Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна цена за имота.

           Депозит за участие - 10% (от началната цена) или 298.60лв., се внася  по сметка на община Главиница: BG 96 CECB 9790 33 4783 5600, при банкаЦентрална Кооперативна Банка” АД гр.Силистра до 16:00ч. на 18.04.2017г.

            Тръжната документация се получава от Център за информация и услуги  на Община Главиница, етаж І, стая № 1 срещу невъзвращаема сума в размер на 10,00лв. , платими в брой в касата на общината до 16:00ч. на  18.04.2017г.

           Оглед на имота се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжните книжа.

           Заявление за участие в търга се подават в Центъра за информация и услуги на общината до 16:00ч.  на  18.04.2017г.

           При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.04.2017г. на същото място и при същите условия.

 

 

Печат

Полезна информация

ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРИЗЪМ

  • Забележителности
  • Места за настаняване и хранене
  • Програма за развитие на Туризма

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес

Данни за контакт

Карта на Община Главиница

karta na obshtina glavinitsa

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

Данни за контакт

                                                                                                
            Всички права запазени ©  2016-2020 Община Главиница.  |   Защита на лични данни
(Privacy policy)
  |   Бисквитки (Cookies)  |   Стар сайт          Вход.